Στόχοι Προγράμματος:

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στοχεύει στην ενίσχυση, βελτίωση και αναβάθμιση του θεσμού του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου (Ε.Ο.Σ.) με τη στήριξη των Διευθυντικών στελεχών, των Εκπαιδευτικών και των Εκπαιδευτών που εργάζονται με αγορά υπηρεσιών.

Βασικοί Άξονες Προγράμματος:

  • Θέματα λειτουργίας του Ε.Ο.Σ.
  • Διοίκηση Ε.Ο.Σ. και τρόποι αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων
  • Όροι εργασίας προσωπικού με μίσθωση υπηρεσιών
  • Νέα μαθήματα που έχουν ενταχθεί ή έχουν ενισχυθεί στο Ε.Ο.Σ.
  • Βασικές αρχές διδασκαλίας – μάθησης
  • Βασικές έννοιες στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία
  • Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και καλές πρακτικές για την εφαρμογή τους
  • Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Χρονικές φάσεις προγράμματος

Φάσεις Προγράμματος

Φάση Α': επιμόρφωση σε κεντρικό επίπεδο
Φάση Β': παρεμβατικό πρόγραμμα στη σχολική μονάδα
Φάση Γ': επιμόρφωση σε κεντρικό επίπεδο υπό μορφή διημερίδας

Α΄ ΦΑΣΗ

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Φάση Α΄, διεξήχθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λευκωσίας και Λεμεσού από τον Οκτώβριο, 2009 μέχρι το Νοέμβριο, 2009. Το Πρόγραμμα παρακολούθησαν τα στελέχη των Ε.Ο.Σ σε ένα σχήμα εκ περιτροπής συμμετοχής.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης - A' Φάση

Β΄ ΦΑΣΗ

Φάση Β΄: Νοέμβριος 2009-Μάρτιος 2010

Για τη στήριξη των Ε.Ο.Σ. στην ανάπτυξη του παρεμβατικού προγράμματος στη σχολική μονάδα με τη συμμετοχή όσων περισσότερων φορέων (εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών με αγορά υπηρεσιών, μαθητών, γονιών και της κοινότητας), Λειτουργοί του Π.Ι. και Σύμβουλοι των Ε.Ο.Σ στο Υ.Π.Π. επισκέπτονται τα σχολεία. Ο ρόλος των Λειτουργών του Π.Ι. είναι επιμορφωτικός και περιορίζεται στην ανταλλαγή απόψεων και την στήριξη του παρεμβατικού προγράμματος. Οι Λειτουργοί ενθαρρύνουν την εμπλοκή στο παρεμβατικό πρόγραμμα όλων όσοι συνεισφέρουν στη σχολική μονάδα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές με μίσθωση υπηρεσιών, διευθυντικό προσωπικό, γονείς, τοπική κοινότητα, οργανώσεις, κ.ά). Οι Σύμβουλοι του Ε.Ο.Σ. καταγράφουν, καλές πρακτικές, εισηγήσεις ή δυσκολίες/προβλήματα που πιθανόν να παρουσιάζονται στα Ε.Ο.Σ. και διαδραματίζουν συμβουλευτικό-καθοδηγητικό ρόλο σε σχέση με τη λειτουργία του θεσμού.

Γ΄ ΦΑΣΗ

Φάση Γ΄- Aνατροφοδότηση: Hμερίδα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Εργάζονται στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία

Στις 8 Μαΐου 2010, διεξήχθη στο THALASSA Restaurant & Conference στην Ακτή Κυβερνήτη, η Παγκύπρια Ημερίδα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία.

Η Ημερίδα αποτέλεσε τη Γ΄ Φάση του Προγράμματος Επιμόρφωσης προσωπικού των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων, όπως προνοείται στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΟΣ, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Ιουνίου 2009 (Αρ. Απ. 68.931). Πατήστε εδώ για τη σχετική Εγκύκλιο.

Eκπρόσωποι του κάθε ΕΟΣ παρουσίασαν το παρεμβατικό πρόγραμμα και τις δράσεις που ανέπτυξαν στη Φάση Β΄, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε σχολείου. Στόχος των παρουσιάσεων ήταν: (α) Γνωριμία με τη σχολική μονάδα, (β) Γνωριμία με το σχεδιασμό και την οργάνωση της δράσης-παρέμβασης (θέμα, στόχοι, δραστηριότητες, ανάληψη πρωτοβουλιών, αξιολόγηση) στο συγκεκριμένο ΕΟΣ, (γ) Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των ΕΟΣ.

Παρουσίαση από Λειτουργούς Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Παρουσιάσεις ΕΟΣ: