ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΓΔ01.001 Θέματα Αγωγής Υγείας
ΓΔ03.007 Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Σχολείο: Αρχές οργάνωσης και σχεδιασμού του
ΓΔ03.008 Η μη τυπική εκπαίδευση ως εργαλείο προώθησης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Προγράμματα Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
ΓΔ08.001 Διαθεματική διδασκαλία και διερεύνηση στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες – Το Πρόγραμμα PRIMAS
ΓΕ05.007 Μοντελοποίηση μαθηματικού προβλήματος μέσω σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων
ΓΕ06.004 Διδάσκοντας με μουσικότητα τη Μουσική
ΓΕ08.014 Δυνατότητες και προκλήσεις στο διαδίκτυο
ΓΕ08.018 Παιδεία για τα Μέσα
ΓΕ08.019 Καλές πρακτικές και ιδέες για την εφαρμογή και αξιοποίηση ηλεκτρονικών φακέλων εργασίας (ePortfolios) στη μαθησιακή διαδικασία και αξιολόγηση
ΓΕ08.020 Γνωριμία και εφαρμογή μεθοδολογίας οπτικοποιημένου μαθησιακού σχεδιασμού για τον σχεδιασμό μαθημάτων με ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία
ΓΨ02.009 Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας: Από τη θεωρία στην πράξη
ΓΨ03.006α Στοιχεία Εκπαιδευτικής Έρευνας και επεξεργασία δεδομένων-Μέρος Α΄
ΓΨ03.006β Στοιχεία Εκπαιδευτικής Έρευνας και επεξεργασία δεδομένων -Μέρος Β΄
ΓΨ03.009 Ενισχύοντας την ερευνητική κουλτούρα στo σχολείο: Το Πρόγραμμα "Μαθητές στην Έρευνα (ΜΕΡΑ)"
ΓΨ03.011 Στατιστική Επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση του λογισμικού R
ΓΨ03.012 Ανάλυση δεδομένων των διεθνών ερευνών PIAAC και PISA με τη χρήση του εργαλείου Data Explorer
ΓΨ04.003α Δημιουργώντας μια ταινία- Μέρος Α΄
ΓΨ04.003β Δημιουργώντας μια ταινία - Μέρος Β΄
ΓΨ05.023 Η εκφοβιστική συμπεριφορά μεταξύ των μαθητών στο σχολείο
ΓΨ06.003 Δεξιότητες επικοινωνίας και μάθησης σε μια δημοκρατική τάξη
ΓΨ06.020 Παρατήρηση και αξιολόγηση διδασκαλίας
ΓΨ06.021 Η κρυφή γοητεία της Επιστήμης μέσα από τη μυθολογία και τον πολιτισμό
ΓΨ06.022 Διαμορφωτική αξιολόγηση των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες και στα Μαθηματικά
ΓΨ08.011 Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΔΕ01.007 Η εφαρμογή της προσέγγισης CLIL στη Δημοτική Εκπαίδευση
ΔΕ02.008 Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές με μεταναστευτική προέλευση
ΔΕ03.008 Διδακτικές στρατηγικές στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
ΔΕ04.008 Θέματα Θεολογίας και Διδακτικής στο μάθημα των Θρησκευτικών
ΔΕ04.010 Η ενσωμάτωση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών ArcGIS στη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στην Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
ΔΕ05.007 Τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα - Μέρος Α΄
ΔΕ05.007β Τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα- Μέρος Β΄
ΔΕ05.008 Επίλυση προβλήματος και χρήση της τεχνολογίας στα Μαθηματικά
ΔΕ05.011 Η εξερεύνηση, η διερεύνηση και η επίλυση προβλήματος στο μάθημα των Μαθηματικών: δυνατότητες, εφαρμογές και προεκτάσεις
ΔΕ05.013 Εξερευνήσεις και διερευνήσεις στα εγχειρίδια των Μαθηματικών των τάξεων Α΄- Γ΄ του Δημοτικού Σχολείου
ΔΕ06.016 Το μάθημα της Μουσικής στην Προσχολική και στη Δημοτική Εκπαίδευση: θεωρία και πρακτική μέσα από το πρίσμα του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος
ΔΕ07.005 Διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα στην Αγωγή Ζωής/Υγείας
ΔΕ12.010 Η πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες
ΔΕ14.001 Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο: Από τη θεωρία στην πράξη
ΔΨ06.013 Διαφοροποίηση διδασκαλίας στο πλαίσιο του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος
ΔΨ06.015 Διαχείριση τάξης: πρακτικές τεχνικές και βιωματικές προσεγγίσεις
ΔΨ06.016 Παιχνίδι και κέντρα μάθησης στο Νηπιαγωγείο
ΔΨ07.004 Αποτελεσματική διδασκαλία σε θέματα Αγωγής Υγείας
ΔΨ08.001 Διαχείριση αλλαγής στα πλαίσια αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολείου

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΜΔ07.001 Διαχείριση αλλαγής στα πλαίσια αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολείου
ΜΕ02.024 Η διδασκαλία της Κυπριακής Λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση
ΜΕ02.026 Διδακτικές εφαρμογές στη Λογοτεχνία Μέσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα
ΜΕ02.030 Αρχαία Ελληνικά Γ΄Γυμνασίου: περιεχόμενο και διδακτικές προσεγγίσεις του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος
ΜΕ02.031 Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας: πρακτικές οδηγίες για διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά εργαλεία
ΜΕ04.003 Εφαρμοσμένη διαφοροποίηση διδασκαλίας σε τάξη μικτής ικανότητας στα Θρησκευτικά του Γυμνασίου και του Λυκείου
ΜΕ04.005 Σύγχρονες προσεγγίσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών με βάση το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα
ΜΕ05.006 Η εκμάθηση του λογισμικού GEOGEBRA και η χρήση του στη διδασκαλία των Μαθηματικών, όπως προβλέπεται στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα
ΜΕ05.008 Η εξερεύνηση και η διερεύνηση στο μάθημα των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση
ΜΕ07.009 Η διδασκαλία ενοτήτων του Αναλυτικού Προγράμματος Οικιακής Οικονομίας - Αγωγής Υγείας
ΜΕ08.009 Η διδασκαλία της ενότητας «Αλγοριθμική σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής», σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα
ΜΕ08.011 Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των βασικών εννοιών της Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με τη χρήση της τεχνολογίας
ΜΕ08.012 Η αξιοποίηση της διασύνδεσης (Interface) για αποτελεσματική διδασκαλία της Φυσικής. Η διασύνδεση CoachLab II και το λογισμικό Coach 6.
ΜΕ08.013 Το σύστημα στοιχειοθεσίας κειμένου TeX/LaTeX και το σχεδιαστικό πακέτο PSTricks
ΜΕ08.014 Υιοθετώντας εργαλεία ΤΠΕ και προσεγγίσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων μέσα από το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα
ΜΕ08.015 Διδασκαλία των ενοτήτων «Βασικές Έννοιες», «Υλικό/Αρχιτεκτονική Υπολογιστών» και «Λειτουργικά Συστήματα» του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος στο Γυμνάσιο
ΜΕ12.032 Διδακτικές εφαρμογές στη Βιολογία του Λυκείου
ΜΕ12.033 Η διδακτική της Βιολογίας και η αποτελεσματική αξιοποίηση του πειράματος, με βάση το νέο διδακτικό υλικό της Βιολογίας των τάξεων Α΄- Γ΄ Γυμνασίου
ΜΕ12.034 Εργαστηριακές δραστηριότητες σε μακροκλίμακα και μικροκλίμακα στο μάθημα της Χημείας των τάξεων Β΄και Γ΄ Γυμνασίου, σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα
ΜΕ12.035 Ο πολλαπλός ρόλος των πειραματικών δραστηριοτήτων στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή μαθημάτων Φυσικής σε περιβάλλον διερώτησης (inquiry)
ΜΕ12.036 Τελική αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής
ΜΕ12.037 Πειραματικές δραστηριότητες Χημείας σε μικροκλίμακα
ΜΨ05.002 Δεξιότητες Ζωής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΤΕ00.004 Η εκμάθηση του AutoCAD 2010 για ηλεκτρονική σχεδίαση μελετών και η χρήση του στη διδασκαλία από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
ΤΕ01.018 Η διδασκαλία του Τεχνικού και του Μηχανολογικού Κατασκευαστικού Σχεδίου
ΤΕ03.027 Χρήση σύγχρονων τοπογραφικών οργάνων
ΤΕ06.006 Εργαλειομηχανές CNC Router BOXFORD
ΤΕ06.008 Τρισδιάστατο σχεδιαστικό πρόγραμμα Sketchup
ΤΕ06.009 Κατασκευή επίπλων στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος του κλάδου Ξυλουργικής / Επιπλοποιίας, χρήση ξυλουργικών μηχανών και ιδιοσυσκευών