Θεματικές περιοχές

pdf

Στο σεμινάριο:

1. Θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στη σημασία της διαθεματικής – διεπιστημονικής προσέγγισης στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία.

2. Θα γίνει διασύνδεση της διαθεματικής – διεπιστημονικής προσέγγισης με την αξιοποίηση κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στη μαθησιακή διαδικασία και θα παρουσιαστούν σχετικά παραδείγματα. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα αποτελούν γέφυρες μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας, αποτελούν κίνητρο για διερευνητικές και διαθεματικές δραστηριότητες (Sadler, 2004; Zeidler et al., 2006) και επιτρέπουν, ως συγκείμενα, την πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη θεμάτων που άπτονται πολλών γνωστικών αντικειμένων.

3. Θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια με έμφαση σε διαθεματικά – διεπιστημονικά θέματα που αφορούν στις Φυσικές Επιστήμες (π.χ. ενέργεια, νερό, διατροφή κ.λ.π.).

pdf

Στο σεμινάριο:

1. Θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στη σημασία εφαρμογής όλων των μορφών αξιολόγησης στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία (Biggs, 2002; Brown, Bull & Pendlebury , 1997).

2. Θα γίνει η διασύνδεση της αξιολόγησης με τους δείκτες επάρκειας και επιτυχίας και θα δοθούν σχετικά παραδείγματα (Κουτσελίνη, 2014).

3. Θα συζητηθεί το θέμα της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της αξιολόγησης των μαθητών/τριών.

4. Θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια με έμφαση στην αρχική και διαμορφωτική αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

5.Θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια με έμφαση στην τελική αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

pdf

*Θεωρητικό πλαίσιο για τον ‘Aποτελεσματικό Eκπαιδευτικό’

*Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ)

*Παρακολούθηση μονταρισμένης διδασκαλίας – χρήση εργαλείου ΔΜΕΑ (ομαδική εργασία) για αξιολόγηση διδασκαλίας

*Συζήτηση στην ολομέλεια

*Καθοδήγηση εκπαιδευτικών για επίτευξη αποτελεσματικής διδασκαλίας, μέσα από παρατήρηση σειράς μαθημάτων στην τάξη (ως κριτικός φίλος)

pdf

*Θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στη διαχείριση αλλαγής

* Έμφαση σε συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης αλλαγής στην εν λόγω σχολική μονάδα μέσα από αξιολόγηση αναγκών όλων των εμπλεκομένων

*Στήριξη και καθοδήγηση της σχολικής μονάδας για διαχείριση της συγκεκριμένης αλλαγής

pdf

*Θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στον στρατηγικό σχεδιασμό

* Έμφαση στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης

* Η συμβολή της σχολικής μονάδας για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης

*Στήριξη και καθοδήγηση της σχολικής μονάδας για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού

pdf

Η σημασία του παιχνιδιού στους τομείς ανάπτυξης του παιδιού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμβολή του παιχνιδιού στη συναισθηματική ισορροπία των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα είδη παιχνιδιού μέσα από μια θεωρητική και πρακτική προσέγγιση (παραδείγματα) από τα κέντρα μάθησης του νηπιαγωγείου. Στις συναντήσεις θα συζητηθούν θέματα που έχουν να κάνουν με την αναπαιχνίδωση στο νηπιαγωγείο, τη θεραπευτική αξία του παιχνιδιού, τις τεχνικές παιγνιοθεραπείας στο Νηπιαγωγείο και Μουσεία Παιχνιδιών.

pdf

Το βιωματικό εργαστήρι αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων – παιχνιδιών στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην έκφραση, κατανόηση, έλεγχο των συναισθημάτων καθώς και την ενσυναίσθηση. Απώτερος στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι γονείς και παιδιά να μοιραστούν κοινές εμπειρίες και να δώσει ιδέες και τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεχίσουν αυτή τη μορφή επικοινωνίας και στο σπίτι.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

-Προτού πραγματοποιηθεί το εργαστήρι γίνεται συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, όπου παρουσιάζεται η δομή και το σκεπτικό του εργαστηρίου καθώς και τρόποι εμπλοκής των εκπαιδευτικών

-Με το τέλος του βιωματικού εργαστηρίου παραμένουν οι γονείς και γίνεται επεξήγηση του σκεπτικού του εργαστηρίου και εισήγηση τρόπων με τους οποίους μπορούν να στηρίζουν συναισθηματικά τα παιδιά τους

pdf

Το βιωματικό εργαστήρι αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων – παιχνιδιών στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στο να αποδείξουν με βιωματικό τρόπο τη σημασία της φιλίας για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Στο εργαστήρι τονίζεται το δικαίωμα επιλογής φίλων, οι απαραίτητες προυποθέσεις για τη φιλία καθώς και οι υποχρεώσεις των φίλων. Απώτερος στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι γονείς και παιδιά να μοιραστούν κοινές ή διαφορετικές εμπειρίες και να δώσει ιδέες και τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεχίσουν αυτή τη μορφή επικοινωνίας και στο σπίτι.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

-Προτού πραγματοποιηθεί το εργαστήρι γίνεται συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, όπου παρουσιάζεται η δομή και το σκεπτικό του εργαστηρίου καθώς και τρόποι εμπλοκής των εκπαιδευτικών

-Με το τέλος του βιωματικού εργαστηρίου παραμένουν οι γονείς και γίνεται επεξήγηση του σκεπτικού του εργαστηρίου και εισήγηση τρόπων με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να κάνουν φίλους.

pdf

Το σεμινάριο περιλαμβάνει αριθμό συναντήσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δράσεις στις οποίες επιθυμεί το σχολείο να εμπλακεί. Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών αναφορικά με την αποτελεσματική διαφοροποίηση της διδασκαλίας και τη δημιουργία μαθησιακής κοινότητας για επαγγελματική ανάπτυξη και στήριξη των εκπαιδευτικών. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρεται στήριξη στους εκπαιδευτικούς για τον σχεδιασμό και την πρακτική εφαρμογή της διαφοροποίησης της διδασκαλίας. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία για την παρακολούθηση διαφοροποιημένων διδασκαλιών στη σχολική μονάδα, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, για σκοπούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

pdf

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου/των σεμιναρίων εξετάζονται τα πιο κάτω:

- Πώς ορίζεται η πολιτότητα μέσα από τη βιβλιογραφία;

- Τι γνωρίζουμε, όσον αφορά στην Κύπρο, για θέματα πολιτότητας, μέσα από διεθνείς/πανευρωπαϊκές έρευνες;

- Τι μπορεί να περιλαμβάνει η εκπαίδευση για πολιτότητα στο σχολείο;

- Ποιες προκλήσεις μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία της πολιτότητας;

- Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ενεργών πολιτών και πώς μπορούν να καλλιεργηθούν μέσα στο σχολείο;

-Παρουσίαση, με βιωματικό χαρακτήρα, ενδεικτικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών σε σχολεία.

pdf

Στο σεμινάριο:

1. Θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στη σημασία της προώθησης της κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία (Scriven & Paul, 1992; Facione, 1990), καθώς και σε άλλες δράσεις του σχολείου.

2. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα και καλές πρακτικές προώθησης της κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και στη σχολική μονάδα γενικότερα.

3. Θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια για εξοικείωση των εκπαιδευτικών με καλές πρακτικές προώθησης της κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης.

pdf

Στο σεμινάριο:

1. Θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στη σημασία της προώθησης της δημιουργικής σκέψης στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία (European Commission, Joint Research Centre, 2010), καθώς και σε άλλες δράσεις του σχολείου.

2. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα και καλές πρακτικές προώθησης της δημιουργικής σκέψης στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και στη σχολική μονάδα γενικότερα.

3. Θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια για εξοικείωση των εκπαιδευτικών με καλές πρακτικές προώθησης της δημιουργικής σκέψης.

pdf

Στο σεμινάριο:

1. Θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στη σημασία της διαθεματικής – διεπιστημονικής προσέγγισης στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία.

2. Θα γίνει διασύνδεση της διαθεματικής – διεπιστημονικής προσέγγισης με την αξιοποίηση κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στη μαθησιακή διαδικασία και θα παρουσιαστούν σχετικά παραδείγματα. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα

αποτελούν γέφυρες μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας, αποτελούν κίνητρο για διερευνητικές και διαθεματικές δραστηριότητες (Sadler, 2004; Zeidler et al., 2006) και επιτρέπουν, ως συγκείμενα, την πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη θεμάτων που άπτονται πολλών γνωστικών αντικειμένων.

3. Θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια με έμφαση σε διαθεματικά – διεπιστημονικά θέματα που αφορούν στις Φυσικές Επιστήμες (π.χ. ενέργεια, νερό, διατροφή κ.λ.π.).

pdf

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν συζητήσεις, debates, σενάρια, υπόδυση ρόλων, προβολές βίντεο, κουΐζ, δραστηριότητες από τους νέους Οδηγούς Εκπαιδευτικού Αγωγής Υγείας (Ανακαλύπτοντας τον Ελέφαντα και Φτου και Βγαίνω) και άλλες βιωματικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε από τη Λειτουργό σε σχολική τάξη τις οποίες θα τις παρακολουθήσουν συνάδελφοι με τους οποίους θα ακολουθήσει συζήτηση, είτε από συνάδελφο εκπαιδευτικό στην τάξη της/του μετά από συνεργασία με τη Λειτουργό για παρακολούθηση από συναδέλφους και συζήτηση, είτε από τη Λειτουργό με συναδέλφους σε ώρα συνεδρίας προσωπικού.

pdf

Στο σχολείο ως μια κοινότητα μάθησης, όπου όλοι μας μαθαίνουμε, είναι σημαντική τόσο η αυτοαξιολόγηση και αυτοπαρακολούθηση όσο και η ανατροφοδότηση που δεχόμαστε καθημερινά από τους σημαντικούς άλλους στη επαγγελματική μας καθημερινότητα.

1. Στο σεμινάριο για την καλλιέργεια του αναστοχασμού θα οριστεί με σαφήνεια η έννοια του αναστοχασμού, θα υπενθυμιστούν στους εκπαιδευτικούς κάποια από τα σημαντικότερα αναστοχαστικά μοντέλα και θα εντοπιστούν οι δεξιότητες αναστοχασμού, μέσα από βιωματική προσέγγιση στην εκπαιδευτική πράξη.

2. Στο σεμινάριο για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανατροφοδότησης θα οριστεί με σαφήνεια η έννοια της ανατροφοδότησης και θα εντοπιστούν οι δεξιότητες παροχής και αποδοχής της ανατροφοδότησης μέσα από βιωματική προσέγγιση στην εκπαιδευτική πράξη.

pdf

Σκοπός του Προγράμματος «Σχολική Διαμεσολάβηση» είναι η εφαρμογή πολιτικής και δράσεων πρόληψης και διαχείρισης συγκρουσιακών καταστάσεων στον χώρο του σχολείου, μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας και επίλυσης διαφορών με την τεχνική της διαμεσολάβησης. Η εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα από τη μια στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τη διαμεσολάβηση για επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών ή άλλων ενηλίκων στον χώρο του σχολείου και από την άλλη στους μαθητές να επιλέγουν τη διαμεσολαβητική διαδικασία ως εναλλακτικό τρόπο για επίλυση των διαφορών τους με τους συνομήλικούς τους.

pdf

Παράθεση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων από πρόσφατες έρευνες στη Κύπρο και σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η σημασία των αποτελεσμάτων και ο ρόλος της κοινωνίας και της παιδείας σε αυτά.

pdf

Παράθεση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων από πρόσφατες έρευνες στη Κύπρο και σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η σημασία των αποτελεσμάτων και ο ρόλος της κοινωνίας και της παιδείας σε αυτά.

pdf

Εισαγωγή – θεωρητικό υπόβαθρο για αποτελεσματικότερη διδασκαλία σύμφωνα με τις ακόλουθες σύγχρονες τάσεις:

• αναθεωρημένη ταξινόμηση του Bloom

• επίπεδα/διαστάσεις γνώσεων των μαθητών

• ρόλος τεχνολογίας (SAMR – Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition)

• δεξιότητες 21ου αιώνα

• Activity Theory

• TEFA – Αξιολόγηση ΓΙΑ τη μάθηση

Εργαλεία Τ.Π.Ε. για ανάκληση και κατανόηση, εφαρμογή και κατανόηση, ανάλυση και αξιολόγηση και δημιουργία:

• Πρακτική εξάσκηση σχετικών εργαλείων Τ.Π.Ε.

• Ρόλος εκπαιδευτικού / Ρόλος μαθητών

• Δυνατότητες και προκλήσεις ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. για αποτελεσματικότερη διδασκαλία

• Χαρτογράφηση – Αναστοχασμός

Τελική επεξεργασία της χαρτογράφησης των εργαλείων Τ.Π.Ε. σε σχέση με τις σύγχρονες τάσεις αποτελεσματικής διδασκαλίας.

pdf

• Ενημέρωση για το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθοδολογίας οπτικοποιημένου μαθησιακού σχεδιασμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Ηνωμένου Βασιλείου και για τα εργαλεία οπτικοποίησης που χρησιμοποιούνται στη μεθοδολογία αυτή.

• Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα.

• Γνωριμία και χρήση εργαλείων και αξιοποίηση της μεθοδολογίας οπτικοποιημένου μαθησιακού σχεδιασμού, μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες εργαστηριακής μορφής και ομαδικές συζητήσεις.

• Δημιουργία οπτικοποιημένων μαθησιακών σχεδιασμών με ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. για εφαρμογή στην τάξη.

pdf

Α. Γνωριμία με το θεωρητικό υπόβαθρο των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και μια πρώτη εισαγωγή στις σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση. Παραδείγματα πιλοτικών εφαρμογών μέσα από τα έργα PREATY και EUfolio στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου.

Β. Κριτήρια Αξιολόγησης (Rubrics) και Ανάλυση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Learning Analytics) Αυτοαξιολόγηση (Self-assessment) και Ετεροαξιολόγηση (Peer-assessment)

Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων (ePortfolio) και Εργασίες τύπου project (Project-based assessment)

• Τι είναι;

• Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία;

• Σχετικά εργαλεία Τ.Π.Ε.

pdf

• Συζήτηση της χρήσης των μέσων από τους εκπαιδευτικούς για τη εκπαίδευση, τη χρήση που κάνουν οι μαθητές και της επιθυμητής χρήσης των μέσων.

• Δικαιώματα των παιδιών στα μέσα.

• Προκλήσεις και ρίσκα στη χρήση του διαδικτύου. Διαμόρφωση κώδικα καλής διαδικτυακής συμπεριφοράς. Εκπαιδευτικές μέθοδοι και βασικά εργαλεία για την εκπαίδευση των μαθητών στη δόκιμη και συνετή χρήση των μέσων.

pdf

• Δεδομένα για τη χρήση του διαδικτύου στη Κύπρο

• Ενημέρωση για το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (Cyberethics)

• Διαμόρφωση Πολιτικής Ορθής Χρήσης του Διαδικτύου και διαμόρφωση σχεδίου δράσης για βελτίωση της ηλεκτρονικής ασφάλειας που παρέχει το σχολείο, αξιοποιώντας την πύλη του eSafety Label.

• Παρουσίαση υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς αξιοποίηση για εκπαίδευση των μαθητών στην δόκιμη χρήση των νέων τεχνολογιών και σύνδεσή του με παράλληλους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων.

• Συζήτηση εκπαιδευτικών σεναρίων, άρθρων και βίντεο που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

Διδακτική γνωστικών αντικειμένων

Ενδεικτικά παραδείγματα
pdf

Παρουσίαση δειγματικού μαθήματος Φυσικών Επιστημών και διεξαγωγή εργαστηρίου με αναφορά στις βασικές αρχές ανάπτυξης και διοργάνωσής του, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών.

pdf

Στο σεμινάριο:

1. Θα προταθούν προσεγγίσεις και καλές πρακτικές που αφορούν στην εμβάθυνση και κατανόηση εννοιών και φαινομένων των Βιολογικών Επιστημών.

2. Θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια για εμβάθυνση σε δύσκολες έννοιες με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της κάθε σχολικής μονάδας.

pdf

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις.

Α. Εντοπισμός αναγκών των εκπαιδευτικών όσον αφορά την αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών με το νέο διδακτικό υλικό ως προς:

(α) Το μαθηματικό περιεχόμενο

(β) Τη διδακτική του μαθήματος

(γ) Την προετοιμασία του εκπαιδευτικού (προγραμματισμός ενότητας και ημερησίου μαθήματος)

(δ) Τη χρήση της Τεχνολογίας στο μάθημα των Μαθηματικών

(ε) Τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους

Β. Ανάπτυξη παρεμβατικού προγράμματος που θα περιλαμβάνει και την προετοιμασία μαθήματος/μαθημάτων. Στόχος του παρεμβατικού προγράμματος θα είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα πιο κάτω θέματα:

(α) Το μαθηματικό περιεχόμενο

(β) Τη διδακτική του μαθήματος

(γ) Την προετοιμασία του εκπαιδευτικού (προγραμματισμός ενότητας και ημερησίου μαθήματος).

(δ) Τη χρήση της Τεχνολογίας στο μάθημα των Μαθηματικών.

Γ. Ανατροφοδότηση – Αναστοχασμός

Παρουσίαση δειγματικού μαθήματος στη σχολική μονάδα. Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Αιτήσεις μπορούν να γίνονται για όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Υποστήριξη επαγγελματικής μάθησης

-Κλίμα τάξης
-Κουλτούρα σχολείου
-Διδασκαλία
-Γονείς - Συνεργασία
-Διδακτική γνωστικού αντικειμένου στη Μέση Εκπαίδευση

Το περιεχόμενο και η μορφή του σεμιναρίου θα γίνονται πιο συγκεκριμένα, εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, μετά από συνεννόηση με τον/τη λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις που υπάρχουν.