Το Πρόγραμμα εφαρμογής μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά της Α΄ Γυμνασίου εντάχθηκε στο πλαίσιο της εισαγωγής και της σταδιακής εφαρμογής των ΝΑΠ στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου κατά τη σχολική χρονιά 2011-12. Το Πρόγραμμα όπως σχεδιάστηκε, περιλάμβανε (1) διάθεση ειδικών αιθουσών με κατάλληλο εξοπλισμό, (2) συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και (3) εφαρμογή σε τμήματα με αριθμό μαθητών έως 20 και τμήματα με 20 μαθητές και πάνω. Στόχοι της αξιολόγησης ήταν: (1) να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος όσον αφορά στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνει και (2) να αποτυπωθούν οι μέθοδοι διδασκαλίας και οι πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή των ΝΑΠ στο μαθησιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Στο δείγμα της έρευνας περιλαμβάνονταν 2 τμήματα της Α΄ Γυμνασίου από 16 Γυμνάσια (8 της επαρχίας Λευκωσίας και 8 της επαρχίας Λεμεσού). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της έρευνας, το δείγμα διαχωρίστηκε σε δύο ομάδες: την πειραματική ομάδα ...

 

Αναλυτική Περιγραφή