Τα Επιμορφωτικά Κέντρα (Ε.Κ.) αποτελούν σήμερα, κατά γενική ομολογία, το μεγαλύτερο πρόγραμμα γενικής επιμόρφωσης ενηλίκων στα πλαίσια της προώθησης της Δια Βίου Μάθησης στην Κύπρο. Ο γενικός σκοπός των Επιμορφωτικών Κέντρων είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε ατόμου και η κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδος των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα. Οι επιμέρους στόχοι των Επιμορφωτικών Κέντρων συμβαδίζουν με την αναπτυξιακή πολιτική του κράτους και τους ευρύτερους στόχους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για παροχή ευκαιριών "Δια Βίου Μάθησης" σε όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και για την καταπολέμηση των μορφωτικών ανισοτήτων και την αποτελεσματική ένταξη ...


Αναλυτική Περιγραφή