Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), σας ενημερώνουμε για τα νέα επιχορηγημένα και αδειδοτημένα προγράμματα της ΑΑΕΚ, που πληρούν τις προδιαγραφές καλής πρακτικής με στόχο την κάλυψη των αναγκών και στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης 2021- 2028.

Σχετικά, επισυνάπτεται ενημέρωση από την ΑΕΕΚ για τα εν λόγω Προγράμματα. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι στην ιστοσελίδα της ΑΑΕΚ (https://www.naac.org.cy/) βρίσκεται αναρτημένος ο σχετικός κατάλογος, ο οποίος επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής σας μονάδας.

 

Εγκύκλιος

Κατάλογος