ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ: ΑΠΟ ΤΟΝ 4ο ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 8ο ΑΙΩΝΑ. Ενότητα: Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους. Ο Ιουστινιανός Α΄ και το έργο του (527-565) - Η πολιτική του Ιουστινιανού

Η διδακτική της Ιστορίας μέσω της αξιοποίησης των παραστατικών και γραπτών πηγών - Αποθετήριο Ιστορικών Πηγών για την ενότητα της Βυζαντινής Ιστορίας «Ο Ιουστινιανός Α΄ και το έργο του (527-565) - Η εσωτερική πολιτική του Ιουστινιανού»