Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο Ανατροφοδότησης Επιμορφωτικής Δράσης

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Οδηγίες για καταχώρηση επιμορφωτικών δράσεων στο ωρολόγιο πρόγραμμα των εισητητών/τριών

Παρουσίαση για εξωτερικούς συνεργάτες

Παρουσιολόγιο σεμιναρίου

Επικοινωνία

Δρ Έλενα Παπαμιχαήλ

Phone22402367

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Άννα Ζαπίτη

Phone22402366

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Για πρόβλημα τεχνικής φύσης:

www.pi-eggrafes.ac.cy
email Αναφορά Προβλήματος

Μιχάλης Μάγος

Phone 22402351

Περιγραφές Σεμιναρίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Ανάπτυξη ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης για τον 21ο αιώνα

(1) Νοηματοδότηση της έννοιας "ανώτερες δεξιότητες σκέψης", (2) Συζήτηση της σημασίας της ανάπτυξης ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης στους/στις μαθητές/τριες, για την κοινωνία του 21ου αιώνα (3) Παραδείγματα και τρόποι προώθησης και καλλιέργειας ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης (γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων) στην αίθουσα διδασκαλίας, (4) Σύντομες διδακτικές προτάσεις στη βάση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας των αναλυτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης (γνωστικών και μεταγνωστικών) σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων

Πλήρης περιγραφή θα σταλεί από τον/την εισηγητή/τρια.

Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο - Πειθαρχία και Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς

Πλήρης περιγραφή θα σταλεί από τον/την εισηγητή/τρια.

Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης

(1) Νοηματοδότηση των εννοιών "κριτική σκέψη", "δημιουργική σκέψη", (2) Συζήτηση της σημασίας της ανάπτυξης δεξιοτήτων κριτικής και δημιουργικής σκέψης στους/στις μαθητές/τριες, για την κοινωνία του 21ου αιώνα, (3) Παραδείγματα και τρόποι προώθησης και καλλιέργειας δεξιοτήτων κριτικής και δημιουργικής σκέψης στην αίθουσα διδασκαλίας, (4) Σύντομες διδακτικές προτάσεις στη βάση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας των αναλυτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Αναπτυξιακές διαταραχές και τρόποι αντιμετώπισης τους

Το σεμινάριο θα ασχοληθεί με παρουσίαση αναπτυξιακών διαταραχών όπως είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα, τη συμπτωματολογία τους και τρόπους αντιμετώπισης στη σχολική τάξη.

Ανατροφοδότηση μαθητών και γονιών για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν στην ολομέλεια δικές τους εμπειρίες στις οποίες δέχτηκαν ή έδωσαν ανατροφοδότηση. Γίνεται συζήτηση και σχολιασμός στην ολομέλεια, καθώς και προσπάθεια διασύνδεσης με το αντίστοιχο θεωρητικό πλαίσιο. Γίνεται προβολή με σύντομα φιλμάκια και το σεμινάριο ολοκληρώνεται με την υπόδυση ρόλων μέσα από τη χρήση σεναρίων ανατροφοδότησης προς μαθητές και γονείς.

Ανθρώπινες σχέσεις και διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα

Στο σεμινάριο γίνεται ανάλυση ενός μοντέλου συμπεριφοράς των διαπροσωπικών σχέσεων, το οποίο αποτελεί πηγή πληροφόρησης τόσο για τον ψυχισμό του ίδιου του ατόμου όσο και για τον συν-έταιρό του. Αναπτύσσονται δεξιότητες που αφορούν στο τι μπορούμε να μάθουμε από τα άτομα που συμπαθούμε λιγότερο, γίνεται αναγνώριση των μύθων γύρω από τις συγκρούσεις και καλλιεργούνται δεξιότητες διαχείρισης των κρίσεων στον χώρο εργασίας, ως εν δυνάμει χρήσιμες διεργασίες, οι οποίες αφορούν στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών ενός σχολικού οργανισμού.

Αξιολόγηση μαθητή στη βάση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας των εκσυγχρονισμένων αναλυτικών προγραμμάτων

(1) Νοηματοδότηση της έννοιας "Αξιολόγηση μαθητή", "Δείκτες επιτυχίας και επάρκειας", (2) Συζήτηση για τις διάφορες μορφές αξιολόγησης: αρχική-διαμορφωτική-τελική αξιολόγηση μαθητή, (3) Τρόποι αξιολόγησης γνώσεων περιεχομένου, δεξιοτήτων και στάσεων στη βάση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας, (4) Συζήτηση για τη σημασία της αξιοποίησης ποικιλίας εγκυροποιημένων εργαλείων αξιολόγησης-Παραδείγματα - Ανάπτυξη και αξιολόγηση διαφόρων εργαλείων αξιολόγησης, (5) Προτάσεις για αλλαγές στην αξιολόγηση μαθητή στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Αποτελεσματική διδασκαλία: Θεωρία και πράξη

Αρχικά οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις δικές τους θέσεις αναφορικά με τους  βασικούς παράγοντες που συνθέτουν το προφίλ του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού, στη βάση των εμπειριών που έχουν. Στη συνέχεια γίνεται διασύνδεση των απόψεων των εκπαιδευτικών με τη σύγχρονη θεωρία που αφορά στο Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας.

Απώλεια, πένθος και παιδί - Ο ρόλος του σχολείου

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω:

 • Η αναγκαιότητα της ένταξης των εννοιών της απώλειας και του πένθους στη Δημοτική Εκπαίδευση.
 • Οι στόχοι που επιδιώκονται υπό την ομπρέλα του Death Education.
 • Η απώλεια και το πένθος στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Προτεινόμενες πρακτικές εφαρμογές.

(Εάν υπάρξει ενδιαφέρον εκ μέρους των εκπαιδευτικών να συν-δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν συναφή με το θέμα μαθήματα στη σχολική μονάδα, η εστίαση είναι δυνατόν να αφορά στον αναστοχασμό αυτής της εμπειρίας στο πλαίσιο συνεδρίας προσωπικού)

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Πλήρης περιγραφή θα σταλεί από τον/την εισηγητή/τρια.

Αυτο-αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να κατανοούν τον όρο αυτο-αξιολόγηση σχολικής μονάδας και να αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της αυτο-αξιολόγησης στο έργο της σχολικής μονάδας. Επίσης, να προσδιορίζουν τις βασικές αρχές, τους φορείς, τις θεματικές περιοχές, τους πυλώνες αυτο-αξιολόγησης και να αναγνωρίζουν τη συμβολή του κριτικού φίλου και της ανάλυσης SWOT στην αυτο-αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας. Ακόμη, να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με τη μέθοδο αξιολόγησης ΠΑΑ (Προφίλ Αυτο-αξιολόγησης) και την ανάλυση SWOT.

Βιωματικό εργαστήρι παιχνιδιού (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)

Το βιωματικό εργαστήρι αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων – παιχνιδιών στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους.  Οι δραστηριότητες στοχεύουν στο να αποδείξουν με βιωματικό τρόπο τη σημασία της συνεργασίας, της διαπραγμάτευσης και του μοιράσματος για την προσχολική ηλικία.  Απώτερος στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι γονείς και παιδιά να μοιραστούν κοινές ή διαφορετικές εμπειρίες και να δώσουν ιδέες και τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεχίσουν αυτή τη μορφή επικοινωνίας και στο σπίτι.

Βιωματικό Εργαστήρι Συναισθημάτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)

Το βιωματικό εργαστήριο αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων – παιχνιδιών στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους.  Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην έκφραση, κατανόηση, έλεγχο των συναισθημάτων καθώς και την ενσυναίσθηση.  Απώτερος στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι γονείς και παιδιά να μοιραστούν κοινές εμπειρίες και να δοθούν ιδέες και τρόποι με τους οποίους μπορεί να συνεχιστεί αυτή τη μορφή επικοινωνίας και στο σπίτι.  Παράλληλα το εργαστήρι στοχεύει να προσφέρει εμπειρίες επιτυχίας στους γονείς σε σχέση με τον γονικό τους ρόλο.  Συμβάλει συνεπώς στην ενδυνάμωση και όχι στην από-δεξιοποίηση (deskilling) των γονιών.

Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)

Το βιωματικό εργαστήρι αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων – παιχνιδιών στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους.  Οι δραστηριότητες στοχεύουν στο να αποδείξουν με βιωματικό τρόπο τη σημασία της φιλίας για την προσχολική ηλικία.  Στο εργαστήρι τονίζεται το δικαίωμα επιλογής φίλων, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη φιλία καθώς και οι υποχρεώσεις των φίλων.  Απώτερος στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι γονείς και παιδιά να μοιραστούν κοινές ή διαφορετικές εμπειρίες και να δώσουν ιδέες και τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεχίσουν αυτή τη μορφή επικοινωνίας και στο σπίτι.

Γονική εμπλοκή και συνεργασία γονέων - παιδαγωγών: Στρατηγικές για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής εμπλοκής εντός και εκτός προσχολικού προγράμματος (Ανάπτυξη θετικών σχέσεων σχολείου - οικογένειας - Ενίσχυση γονικής εμπλοκής)

Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο να παρουσιάσει θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που άπτονται της γονικής εμπλοκής. Σε θεωρητικό επίπεδο οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν για τη διαφορά μεταξύ γονικής εμπλοκής, γονικής ανάμειξης, συμμετοχής, συνεργασίας και άλλων όρων που συχνά χρησιμοποιούνται προκειμένου να περιγράψουν το εν λόγω θέμα και να κατανοήσουν τη σημασία της υιοθέτησης μιας πολιτικής για τη γονική εμπλοκή. Συνάμα θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα της εμπλοκής για όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και τα εμπόδια που αναστέλλουν την υιοθέτηση μιας τέτοιας προσέγγισης. Σε πρακτικό επίπεδο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αποτιμήσουν τη γονική εμπλοκή έτσι όπως αυτή εφαρμόζεται από τους ίδιους και το σχολείο τους. Επιπλέον, με βάση τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα και τις τυπολογίες αναμένεται να ενεργοποιηθούν προς την δημιουργία μιας πολιτικής για τη γονική εμπλοκή η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες των γονέων και του δικού τους σχολείου.

Διαμορφωτική Αξιολόγηση και παρακολούθηση μαθησιακών αποτελεσμάτων

Το σεμινάριο αφορά τη διαμορφωτική αξιολόγηση του μαθητή, η οποία αποτελεί έναν κύκλο πρακτικών που εμπεριέχει τη διάγνωση του σημείου στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές/τριες, τη σαφή στοχοθεσία του σημείου στο οποίο πρέπει να φτάσουν και, κυρίως, τις ενέργειες που αφορούν στο πώς θα φτάσουν στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Οι πρακτικές αυτές αφορούν τόσο τον/την εκπαιδευτικό όσο και τον κάθε μανθάνοντα στη διαδικασία της μάθησης και της αξιολόγησης. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν πρακτικά εργαλεία διαμορφωτικής αξιολόγησης και θα συζητηθεί η διασύνδεσή τους με διάφορα παραδείγματα αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων (δεικτών), όπως επίσης και τρόποι ένταξής τους κατά τη μαθησιακή διαδικασία στην τάξη σε διάφορα μαθήματα. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο θα πραγματευτεί το θέμα της ανατροφοδότησης ως αναπόσπαστου στοιχείου του κύκλου της διαμορφωτικής αξιολόγησης.

Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών - Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς

Πλήρης περιγραφή θα σταλεί από τον/την εισηγητή/τρια.

Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Πλήρης περιγραφή θα σταλεί από τον/την εισηγητή/τρια.

Δραστηριότητες για προαγωγή της έμφυλης ισότητας σε παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης (σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα)

Ιδέες για δραστηριότητες που απευθύνονται σε μεγάλα παιδιά (Ε- -Στ τάξη) σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα που συμβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων και αφορούν στην αυτογνωσία και τις ταυτότητες φύλου, το φύλο-δημοκρατία-ιδιότητα του πολίτη, φύλο και σύγχρονη οικογένεια, πολυπολιτισμικότητα και φύλο και λανθάνων ή υφέρπων σεξισμός.

Εκφοβιστική Συμπεριφορά

Πρώτος στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση του σχολικού εκφοβισμού και ο διαχωρισμός του από τους καυγάδες μεταξύ μαθητών. Δεύτερος στόχος είναι η εκπαίδευση στην ανίχνευση των περιστατικών εκφοβισμού και των παιδιών θυμάτων. Τρίτος στόχος του σεμιναρίου είναι η πρόληψη και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Εμείς και τα παιδιά μας παμε ... μουσείο

Πώς η επίσκεψη παιδιών σε ένα μουσείο μπορεί να είναι γόνιμη, ουσιαστική αλλά και συναρπαστική; Στάδια υλοποίησης μιας επίσκεψης σε Μουσείο. Κριτήρια επιλογής ενός μουσείου για επίσκεψη. Μπορούμε να εμπλέξουμε το μουσείο ή τους γονείς σε αυτό το "ταξίδι".  Υπάρχουν  μουσεία στην περιοχή μας που προσφέρονται για επίσκεψη (τοπικής ιστορίας, με εξειδικευμένα εκθέματα, με διαδραστικό χαρακτήρα;) Μπορούμε να επισκεφθούμε μουσεία μέσω διαδικτύου για "κυνήγι θησαυρού".

Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Πλήρης περιγραφή θα σταλεί από τον/την εισηγητή/τρια.

Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: H ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλης της σχολικής μονάδας, καθώς η ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της  δημιουργικής σκέψης και η ικανότητα κριτικής σκέψης διέπει όλα τα μαθήματα και οδηγεί παράλληλα με την ανάπτυξη της  προσωπικότητας, στην ενεργή συμμετοχή στα κοινά και στην προετοιμασία των νέων για επιτυχία σε έναν μεταβαλλόμενο εργασιακό κόσμο:

Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης στην προσπάθεια να αποκτήσουν οι πληθυσμοί μας μεγαλύτερη δυναμικότητα, αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα; Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους  μαθητές/τριες  να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους για δημιουργική, κριτική και καινοτόμα σκέψη για την σύνδεση σχολείου και ζωής;

Η ενθάρρυνση και η καλλιέργεια αυτών των εγκάρσιων δεξιοτήτων οδηγεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών, ομαδικής εργασίας, προηγμένης επίλυσης προβλημάτων και καινοτόμων ιδεών και λύσεων.

Προϋποθέσεις: Η ενημερωτική διάλεξη προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού. Το βιωματικό εργαστήρι προσφέρεται με τη μορφή  μίας - τριών συναντήσεων, σε ομάδα δασκάλων ή ως  εργαστήρι στην τάξη με εμπλοκή του δάσκαλου και μαθητών/τριών.  Η κάθε συνάντηση, θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον λειτουργό του Π.Ι.Κ και μπορεί να αφορά στην πρόοδο του ίδιου θέματος.

Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: οι βασικές ικανότητες δια βίου μάθησης στο σχολείο του 21ου αιώνα

 • Εισαγωγή στο θέμα/ ορισμός/ ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο
 • Αναπτύσσοντας τις βασικές  ικανότητες και το σχολείο του 21ου αιώνα
 • Διδάσκοντας τις βασικές ικανότητες στην τάξη του 21ου αιώνα
 • Η αξιολόγηση των βασικών ικανοτήτων 

Ενδυνάμωση σχέσεων ανθρώπινου δυναμικού και πρακτικές εμψύχωσης για μια δημιουργική σχολική κοινότητα

Το σεμινάριο βασίζεται στο μοντέλο δημιουργικής κοινότητας του οργανισμού  PYE,  του οποίου αποστολή είναι η απελευθέρωση της εσωτερικής δημιουργικής δύναμης των συμμετεχόντων και η οικοδόμηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εμπιστοσύνης. Περιλαμβάνει δημιουργικές δραστηριότητες και πρακτικές, με κοινό στοιχείο τις διάφορες μορφές τέχνης, αφού μέσα από αυτές λαμβάνονται δημιουργικά ρίσκα, καθρεφτίζεται η εσωτερική σημασία των πραγμάτων, αναπτύσσεται η ενσυναίσθηση, ενισχύεται η ανθρώπινη επαφή, ενώ παράλληλα διδάσκονται και σύγχρονες ηγετικές ικανότητες.

Ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στη γενική τάξη

Το Σεμινάριο θα εστιάσει σε απλές τεχνικές αποτελεσματικής ένταξης των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στη γενική τάξη σε μαθήματα όπως τα Μαθηματικά ή η Πληροφορική και η Μουσική, τα οποία οι μαθητές/τριες παρακολουθούν είτε κάποιες είτε όλες τις περιόδους εβδομαδιαία. Η επιμορφώτρια, μετά από μια γενική ενημέρωση για θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας θα συνεργαστεί με τους/τις διδάσκοντες/ουσες για την εξεύρεση απλών μέσων με τα οποία ο/η διδάσκων/ουσα κάθε ειδικότητας θα μπορεί να βοηθήσει τον/την μαθητή/τρια να κατανοήσει το αντικείμενο της διδασκαλίας.

Εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση (έγκαιρος εντοπισμός συμπτωμάτων δυσλεξίας, ελλειμματικής προσοχής κ.λπ.)

Πλήρης περιγραφή θα σταλεί από τον /την εισηγητή/τρια.

Επίπεδα υγείας των μαθητών μας και πως αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία

Τα επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών και των εφήβων δεν  είναι άσχετα με την κοινωνική τους συμπεριφορά. Οι διατροφικές συνήθειες και η φυσική δραστηριότητα έχουν άμεση σχέση με την ψυχική τους υγεία. Τα πιο πάνω αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Τα αποτελέσματα ερευνών στον Κυπριακό πληθυσμό και η σύγκρισή τους με τα αποτελέσματα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών αποδεικνύουν τα χαμηλά επίπεδα υγείας που έχουμε στην Κύπρο. Οι τρόποι αντίδρασης είναι έκδηλοι αλλά χρειάζεται και η συνεισφορά του καθενός.

Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση: το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα ως βασική ικανότητα για τη διά βίου μάθηση

Ενημερωτική διάλεξη

Απευθύνεται σε όλους τους  εκπαιδευτικούς  και αφορά όλα τα μαθήματα/ειδικότητες, καθώς η καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας διατρέχει όλα τα μαθήματα. Γίνεται αναφορά:

 • στον ορισμό της επιχειρηματικότητας όσο αφορά την Εκπαίδευση
 • στις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα
 • στον ρόλο του εκπαιδευτικού
 • στην ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας στο σχολικό περιβάλλον

Βιωματικό εργαστήρι

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που συνεργάζονται σε οποιοδήποτε είδους Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας (π.χ. ετήσιο πρόγραμμα, Eυρωπαϊκό,  διαγωνισμό, κοινοτικές πρωτοβουλίες κλπ.) για τη σχολική χρονιά 2017 -18 ή θα ήθελαν να ενταχθούν  και χρειάζονται καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση και ανάπτυξη της  δράσης: Είναι δυνατή και η συμμετοχή ομάδας μαθητών/τριών που μαζί με τους εκπαιδευτικούς, δημιούργησαν ή θέλουν να δημιουργήσουν μια  επιχειρηματική πρωτοβουλία στο σχολείο τους.

Προϋποθέσεις: Η ενημερωτική διάλεξη προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού. Το βιωματικό εργαστήρι προσφέρεται με τη μορφή δύο  ή περισσότερων συναντήσεων αναλόγως των αναγκών της σχολικής μονάδας, διάρκειας  συνήθως, δύο διδακτικών περιόδων. Η κάθε εργαστηριακή συνάντηση, θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον λειτουργό του Π.Ι.Κ και μπορεί να αφορά στην πρόοδο του ίδιου θέματος.

Εφαρμόζοντας την αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ: προκλήσεις στη διαχείριση ρατσιστικών περιστατικών

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου, κατά το σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να αναστοχαστούν όσο αφορά στον ρόλο τους σε σχέση με τις εκφράσεις του ρατσισμού στο σχολείο τους, να συζητήσουν τις προκλήσεις που θα έχουν μέχρι στιγμής συναντήσει στο σχολείο τους κατά τη διαχείριση και καταγραφή ρατσιστικών περιστατικών, καθώς και άλλες πτυχές της αντιρατσιστικής πολιτικής (π.χ. εμπλοκή γονιών, ανάπτυξη αντιρατσιστικής κουλτούρας, διάφορες πτυχές ρατσισμού, ελλιπής αναφορά κ.λπ.).

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τους Φιλολόγους που διδάσκουν στα προγράμματα για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιογραφία σε Γυμνάσια και Λύκεια και θα εστιάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Τα θέματα μπορεί να αφορούν στον σχεδιασμό ενός γλωσσικού μαθήματος της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, τα είδη λαθών κατά την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και τρόπους αντιμετώπισης και διόρθωσής τους, στην αξιολόγηση, κ.ά. Τέλος, αν οι εκπαιδευτικοί το επιθυμούν, μπορούν να πραγματοποιηθούν συνδιδασκαλίες, από κοινού σχεδιασμένες με την επιμορφώτρια, ως αφορμή για συζήτηση και αναστοχασμό.

Η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία: Οργάνωση σχολείου, οργάνωση ξεχωριστής τάξης (τάξη υποδοχής) και οργάνωση γενικής τάξης

Το σεμινάριο προσφέρεται σε ολοήμερη βάση.  Διεξάγονται ξεχωριστές συναντήσεις με τους/τις εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης, ώστε να εξετάζονται τρόποι διδασκαλίας και στήριξης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη γενική τάξη, ξεχωριστές συναντήσεις με τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην ξεχωριστή τάξη καθώς και με τη διεύθυνση του σχολείου για να εξεταστούν οργανωτικά θέματα. Στις συναντήσεις γίνεται ενημέρωση για τρόπους διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης, για το σχετικό υλικό που υπάρχει καθώς και γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα μαθήματα (π.χ. σε κείμενα Γλώσσας ή σε μαθήματα Μαθηματικών) και του πώς μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να είναι προσβάσιμα και στα παιδιά με μειωμένη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)

Η Κύπρος αποτελεί μια χώρα με μακραίωνη ιστορία, που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Μέσα στην ιστορία της, έχει να επιδείξει πληθώρα εξαιρετικών  προσωπικοτήτων που άφησαν το στίγμα τους στο παγκόσμιο στερέωμα. Παρά το μικρό της μέγεθος, η Κύπρος έχει διαχρονικά αποδειχθεί εξαιρετικά γόνιμη στην τέχνη και τον πολιτισμό. Θα επιχειρηθεί η διαθεματική προσέγγιση του θέματος μέσα από τα μαθήματα των Θρησκευτικών ,της Ιστορίας, της Τέχνης κ.ά.

Καλλιεργώντας ενσυναίσθηση

Πλήρης περιγραφή θα σταλεί από τον/την εισηγητή/τρια.

Καταπολέμηση του εργασιακού άγχους στη σχολική μονάδα - Ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και δημιουργία κοινότητας μάθησης

Πλήρης περιγραφή θα σταλεί από τον/την εισηγητή/τρια.

Κοινωνικό φύλο και συνεργατική μάθηση

Το σεμινάριο θα καλύψει θεωρίες για το κοινωνικό φύλο, τα στερεότυπα για το φύλο και τον τρόπο που επηρεάζουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθεί με το πως το φύλο και οι κοινωνικές αναπαραστάσεις για το φύλο επηρεάζουν  τη συνεργασία των παιδιών στην επίλυση γνωστικών έργων και κατά συνέπεια τη γνωστική τους πρόοδο στην τάξη .

Κριτική Εκπαίδευση για την Ειρήνη: Προκλήσεις στο πλαίσιο του "Δεν Ξεχνώ" και της "Αντιρατσιστικής Αγωγής"

Το σεμινάριο συνδυάζει ενημερωτική παρουσίαση και δραστηριότητες. Θα καλύψει θεωρητικά την Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα την πολιτική του Υπουργείου για το Δεν Ξεχνώ και την Αντιρατσιστική Αγωγή. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου, κατά το σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να αναστοχαστούν πάνω στον ρόλο τους σε σχέση με ζητήματα βίας, μισαλλοδοξίας και ρατσισμού, να συζητήσουν τις προκλήσεις που έχουν συναντήσει μέχρι στιγμής, καθώς και άλλες πτυχές της πολιτικής του Υπουργείου για τα αντίστοιχα ζητήματα.

Μεθοδολογία έρευνας δράσης και ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης

Πλήρης περιγραφή θα σταλεί από τον/την εισηγητή/τρια.

Μια "σανιδόσχημη" ιστορία

Η εξοικείωση παιδιών με αντικείμενο συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου μέσα από πηγές εργαζόμενων σε ομάδες και η δημιουργία ενός νέου εικαστικού προϊόντος από τα ίδια καθώς και η δημιουργία μιας "έκθεσης" στον χώρο του σχολείου.

Ο χώρος ως πεδίο αγωγής: στοιχεία οργάνωσης του χώρου του προσχολικού προγράμματος (Θέματα γενικής παιδαγωγικής για το νηπιαγωγείο)

Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο να δείξει στους καταρτιζόμενους τη σπουδαιότητα του χώρου και πως η οργάνωσή του επιδρά στη συνολική ποιότητα του προγράμματος, καθώς και στην ποιότητα των εκπαιδευτικών και παιγνιωδών δραστηριοτήτων που προσφέρονται στα παιδιά. Συνάμα, παρουσιάζονται οι επιδράσεις του χώρου στη συμπεριφορά και στις αλληλεπιδράσεις τόσο των παιδιών όσο και των παιδαγωγών. Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης του χώρου του προσχολικού προγράμματος. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας του χώρου, να ενημερωθούν για το πως μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να βελτιώσουν το χώρο της τάξης τους και να δουν παραδείγματα αναπτυξιακά κατάλληλων και ακατάλληλων περιβαλλόντων. 

Προς μια διερεύνηση του παιδικού παιχνιδιού και του ρόλου των ενηλίκων σε αυτό (Θέματα γενικής παιδαγωγικής για το νηπιαγωγείο)

Το εργαστήριο αυτό έχει ως στόχο να παρουσιάσει τους πολλούς διαφορετικούς ρόλους που οι ενήλικες μπορούν να υιοθετήσουν κατά τη διάρκεια του παιδικού παιχνιδιού, καθώς και να εντοπίσει τους επιθυμητούς και μη επιθυμητούς τρόπους με τους όποιους θέλουμε οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας να συμμετέχουν στο παιδικό παιχνίδι. οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την έννοια και τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού και να γνωρίσουν το συνεχές των ρόλων που οι ενήλικες μπορούν να υιοθετήσουν κατά τη διάρκεια του ελεύθερου και δομημένου παιχνιδιού των παιδιών. Μέσα από τη συζήτηση και παραδείγματα που προέρχονται από τη βιβλιογραφία και από βίντεο οι συμμετέχοντες/ουσες, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους επιθυμητούς ρόλους που ένας ενήλικας μπορεί να υιοθετήσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ρατσισμός - Προωθώντας και διδάσκοντας την ισότητα

Στόχος του σεμιναρίου είναι η προώθηση της ισότητας και η διαχείριση ρατσιστικών φαινομένων κατά τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών σε δίγλωσσους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα το σεμινάριο στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης έναντι των δίγλωσσων μαθητών και του γλωσσικού κεφαλαίου που κουβαλούν, στον προβληματισμό των εκπαιδευτικών όσο αφορά στην εφαρμογή ή τη μη εφαρμογή εκ μέρους τους μιας κοινωνικά δίκαιης διδασκαλίας αλλά και στην παρουσίαση συγκεκριμένων πρακτικών οι οποίες προωθούν την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη διαπολιτισμικότητα και πολυγλωσσία. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου χωρίζεται σε δύο μέρη, θεωρητικό και πρακτικό. Αρχικά θα παρουσιαστεί στους εκπαιδευτικούς/γονείς η αποσαφήνιση των εννοιών όπως ο ρατσισμός, τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις καθώς και τα κριτήρια μιας κοινωνικά δίκαιης διδασκαλίας. Παράλληλα προσδιορίζονται οι παγίδες που θα πρέπει να αποφεύγονται μέσα από κριτική αποδόμηση της υπάρχουσας κατάστασης. Στο πρακτικό μέρος παρουσιάζονται στους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένες πρακτικές αλλά και ποικίλα εγχειρίδια στα οποία παρουσιάζονται δομημένες δραστηριότητες ενώ στη συνέχεια (και όπου υπάρχει χρόνος) γίνονται αριθμός βιωματικών δραστηριοτήτων στην ολομέλεια.

Σεξουαλική Αγωγή και Πρόληψη Περιστατικών Κακοποίησης

Στόχος του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τη σημασία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών ως το μέσο για την πρόληψη των περιστατικών κακοποίησης. Στόχος του σεμιναρίου είναι επίσης να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές στους ενήλικες για το πώς απαντούμε στα παιδιά και πώς προσεγγίζουμε θέματα σεξουαλικότητας, ανάλογα με το αναπτυξιακό τους στάδιο και πάντα σύμφωνα με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος. Σημαντικό επίσης είναι να διαχωρίσουν την τυπική-«νορμάλ» αναπτυξιακή συμπεριφορά από την «προβληματική» συμπεριφορά και να ενημερωθούν για το πώς να παρέμβουν αποτελεσματικά. Τέλος, σημαντικός στόχος είναι να δοθεί οδηγός για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών κακοποίησης στο σχολείο αλλά και ενημέρωση για την νομική ευθύνη που έχει ο εκπαιδευτικός και ο κάθε ενήλικας στο παιδί που έχει κακοποιηθεί.

Στερεότυπα, Προκαταλήψεις, Ρατσισμός: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Παρουσίαση μέσα από παραδείγματα και περιστατικά των εννοιών: στερεότυπα, προκαταλήψεις και ρατσισμός. Παρουσίαση βιωματικών δραστηριοτήτων για κάθε ηλικία όσο αφορά στην αποδυνάμωση των φαινομένων αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού και εφαρμογής τους στο σχολείο.

Στήριξη εκπαιδευτικών για ομαλή ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία

Πλήρης περιγραφή θα σταλεί από τον/την εισηγητή/τρια.

Στρατηγικός σχεδιασμός της σχολικής μονάδας

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν τον όρο Στρατηγικός Σχεδιασμός και να αναγνωρίζουν τη σύνδεσή του με το όραμα, την αποστολή, τους στόχους και τους σκοπούς της σχολικής μονάδας. Επίσης, να κατανοήσουν τη σημαντικότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού σε όλες τις παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες της σχολικής μονάδας και να περιγράφουν τα στάδια της διαδικασίας της λειτουργίας του σχεδιασμού. Ακόμη, να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με την ανάλυση SWOT ως εργαλείο του στρατηγικού σχεδιασμού και να εφαρμόζουν τη λειτουργία του σχεδιασμού σε παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες της σχολικής μονάδας.

Συγκρούσεις: Το μέσο για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα

Το σεμινάριο εξερευνά τις συγκρούσεις στις ανθρώπινες σχέσεις, και προτείνει δεξιότητες διαχείρισής τους. Ενισχύει τον προβληματισμό σε σχέση με την προσωπική στάση απέναντι σε αυτές και προτείνει τρόπους που εστιάζουν στη βελτίωση των αντιδράσεων, στο πλαίσιο της επικοινωνίας και του διαλόγου. Επιπρόσθετα,  διαπραγματεύεται τη δυναμική που δημιουργεί η ισχύς στα παιχνίδια εξουσίας και προτείνει τρόπους μετατροπής της σε συνεργατική, δημιουργική δύναμη. Τέλος, το σεμινάριο ολοκληρώνεται με ένα μοντέλο χαρτογράφησης μιας σύγκρουσης, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην ανάδυση δημιουργικών και καινοτόμων εναλλακτικών λύσεων και επιλογών.

Συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση

 • Αναφορά στους σκοπούς της Παιδείας
 • Μαθησιακά Αποτελέσματα: από τη γνώση στις στάσεις και δεξιότητες
 • Διανοητική Νοημοσύνη Vs Συναισθηματική Νοημοσύνης
 • Η ενσυναίσθηση ως διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Συναισθηματική νοημοσύνη –ενσυναίσθηση και διαμόρφωση προσωπικότητας εφήβου
 • Ενσυναίσθηση: Μελέτη περιπτώσεων και εμπειρικά παραδείγματα (σχολείο, οικογένεια, χώρος εργασίας)
 • Καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης στο σχολείο

Το θέατρο στο νηπιαγωγείο

H εκπαίδευση δεν μπορεί πια να επέχει ρόλο μονήρη και να αρκείται στην μονόδρομη και στείρα μετάδοση γνώσεων. Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να αναζητεί τρόπους, εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας καθώς και σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση που θα μπορέσουν να τροποποιήσουν τόσο το περιεχόμενο της γνώσης που μεταδίδεται στους μαθητές, όσο και τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδονται αυτές οι γνώσεις. O σύγχρονος παιδαγωγός, οφείλει να διαθέτει διεπιστημονική γνώση και κατάρτιση, θεωρητική και πρακτική, κατάλληλη, ώστε να γνωρίζει, να κρίνει και να συγκρίνει τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, τα καινούργια Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και να μπορεί να ανταποκρίνεται στην εφαρμογή αυτών των θεωρητικών προκλήσεων. Πολλές φορές λοιπόν, και δικαιολογημένα, οι παιδαγωγοί αισθάνονται ανασφάλεια λόγω ελλιπούς πληροφόρησης και μετεκπαίδευσής τους στις σπουδές αισθητικής καλλιέργειας, βιωματικών εμπειριών καθώς και δεξιοτήτων εμψύχωσης, που σήμερα θεωρούνται απαραίτητες για την προετοιμασία και εκπαίδευση των παιδαγωγών. Η παρούσα πρόταση αφορά σε ένα στοχευμένο βιωματικό παρεμβατικό πρόγραμμα, που βασίζεται στις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις για τη μάθηση και  περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες. 

Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Πλήρης περιγραφή θα σταλεί από τον/την εισηγητή/τρια.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΑΣΗΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων με αφορμή ένα παραμύθι

Το Σεμινάριο αποτελείται από σειρά συναντήσεων κατά τις οποίες θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν μαθηματικές δραστηριότητες επέκτασης παραμυθιού.

Αξιοποίηση  αποτελεσμάτων της έρευνας ΤΙΜSS2015, για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών/τριών στα Μαθηματικά.

Οι εκπαιδευτικοί θα:

 • ενημερωθούν για τον τρόπο ανάπτυξης της δομής και του περιεχομένου του δοκιμίου αξιολόγησης των Μαθηματικών,
 • μελετήσουν τις επιδόσεις των μαθητών/τριών στην έρευνα ΤΙΜSS 2015 στις γνωστικές και θεματικές περιοχές των δοκιμίων,
 •  εντοπίσουν  δυσκολίες και παρερμηνείες των μαθητών/τριών στα έργα,
 • αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα για ενίσχυση της διδασκαλίας και μάθησης,
 • αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα για την κατασκευή δοκιμίων αξιολόγησης.

Βιολογία Λυκείου

 • Εμβάθυνση στην ύλη της Γ΄ λυκείου στη Βιολογία Θεωρία και Εργαστηριακή Διερεύνηση
 • Η χρήση των διαδραστικών προσομοιώσεων στην κατανόηση εννοιών

Γεωγραφία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η μορφή του Σεμιναρίου θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας.

Δέκαθλο Φυσικών Επιστημών

Στόχοι ένταξης πειραμάτων στη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό. Ανάγκη αξιολόγησης αυτών των στόχων. Το  "Δέκαθλο Φυσικών Επιστημών" ως μια δραστηριότητα αξιολόγησης των μαθησιακών στόχων. Τι είναι το Δέκαθλο Φυσικών Επιστημών (Δ.Φ.Ε.) και πώς εντάσσεται στη μαθησιακή διαδικασία (οργάνωση τάξης, τρόπος εφαρμογής). Αξιοποίηση του Δ.Φ.Ε. για διαμορφωτική αξιολόγηση. Παραδείγματα "αγωνισμάτων" ανάλογα με την τάξη. Η αξιοποίηση του Δ.Φ.Ε. για μαθησιακές δραστηριότητες εκτός τάξης (π.χ. πανηγύρια Επιστήμης).

Δεν είναι Μαγεία. Είναι Επιστήμη: Η Μαγεία της Επιστήμης

Η ενίσχυση του ενδιαφέροντος του/της μαθητή/τριας στην επιστήμη με τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων

Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά

Σχεδιασμός διαφοροποιημένου μαθήματος στα Μαθηματικά, Συνδιδασκαλία, Αναστοχασμός

Διδακτική Βιολογίας Γυμνασίου και Λυκείου

Συνδυασμός ενημερωτικής συνάντησης και  βιωματικής εργασίας για τα υπό διαπραγμάτευση ζητήματα Βιολογίας.

Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας στη Μέση Εκπαίδευση

Α΄ μέρος: Σύντομη αναφορά στη φιλοσοφία των Δεικτών επιτυχίας και Επάρκειας Β΄ μέρος: Παρουσίαση παραδειγμάτων διδακτικών Σεναρίων – Πρακτική εφαρμογή (βιωματικό εργαστήρι)

Διδάσκοντας την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: Γνωστικό αντικείμενο και σύγχρονες διδακτικές πρακτικές

Το Σεμινάριο αναμένεται να καλύψει τις εξής θεματικές:
α)  παρουσίαση τρόπων και μεθόδων για στέρεη φιλολογική κατάρτιση (β)  εφαρμογή των Δεικτών Ε.Ε. (γ) χρήση των νέων ηλεκτρονικών φιλολογικών εργαλείων στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών (δ)  προβολή διαθεματικών προσεγγίσεων, όπως πηγάζουν από τα κείμενα, σε όλα τα επίπεδα: τη γλώσσα, την ιδεολογία, την αισθητική, τους θεσμούς, τις αξίες, (δ)  χρήση καινοτόμων πρακτικών (διαφοροποίηση, projects, παραγωγή γραφής κ.λπ.) στη διδακτική πράξη.

Ελληνικά Δημοτικής Εκπαίδευσης

Στο συγκεκριμένο Σεμινάριο θα προσφέρεται  ενημέρωση των εκπαιδευτικών για διδακτικά εργαλεία, που μπορούν να αξιοποιήσουν στο μάθημα των Ελληνικών, ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να κατανοούν και να παράγουν ποικίλα κείμενα, αναπτύσσοντας και ενδυναμώνοντας σχετικές δεξιότητες σε αυθεντικά πλαίσια διδασκαλίας/μάθησης.

Ενσωμάτωση των Δεικτών στο μάθημα της Ιστορίας - Ανάπτυξη σχεδίου μαθήματος (Δημοτική Εκπαίδευση)  

Ανάπτυξη σχεδίου μαθήματος στη βάση αναγκών του σχολείου

Η αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τους στόχους της αξιολόγησης και τις βασικές αρχές της διαμορφωτικής και της τελικής αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση της μουσικής εκτέλεσης, αξιοποιώντας το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (Α' & Β' Γυμνασίου)

Προσφέρεται σε μορφή βιωματικού εργαστηρίου πέντε (5) συναντήσεων, σε τάξη δίωρου μαθήματος (Α' ή Β' Γυμνασίου), ως εξής: μία (1) εισαγωγική συνάντηση και τέσσερις (4) συναντήσεις, όπου η  κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει εφαρμογή στην τάξη (1 περίοδος)  και θα ακολουθεί ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού.

Η αξιοποίηση του πειράματος στο μάθημα της Φυσικής

Το Σεμινάριο ασχολείται με τον πολλαπλό ρόλο που μπορεί να έχει το πείραμα στο μάθημα της Φυσικής, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα πειραμάτων. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο ένταξης του πειράματος στη μαθησιακή διαδικασία ανάλογα με τον ρόλο που θέλουμε να επιτελέσει. Πραγματοποίηση συγκεκριμένων πειραμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων/ουσών.

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Φυσικής

Το Σεμινάριο ασχολείται με τους τρόπου αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Φυσικής, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης Τ.Π.Ε. στο μάθημα. Γίνεται επιμόρφωση σε συγκεκριμένα είδη Τ.Π.Ε. (Διασύνδεση, προσομοιώσεις, ανάλυση βίντεο κ.ά.), ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Η διδακτική της Γυμναστικής στο Νηπιαγωγείο

H περιγραφή θα σταλεί στο σχολείο από τον/την εισηγητή/τρια με την ανάθεση του Σεμιναρίου, κατόπιν συνεννόησης με τους/τις διδάσκοντες/ουσες .

Η διδακτική των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο

H περιγραφή θα σταλεί στο σχολείο από τον/την εισηγητή/τρια με την ανάθεση του Σεμιναρίου, κατόπιν συνεννόησης με τους/τις διδάσκοντες/ουσες .

Η διδασκαλία στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στους μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιογραφία

Το Σεμινάριο θα εστιάσει σε βασικές αρχές της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και στους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να ενσωματωθούν στη διδασκαλία βασικών στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού. Ο επιμορφωτής, κατόπιν συνεννόησης με τον/την εκπαιδευτικό ή τους/τις εκπαιδευτικούς, που διδάσκουν στις μεταβατικές τάξεις τα στοιχεία Ιστορίας και Πολιτισμού, θα σχεδιάζουν μαθήματα και, αν το επιθυμούν, μπορούν να πραγματοποιούν συνδιδασκαλίες, που θα αποτελούν αφορμή για συζήτηση και αναστοχασμό.

Η τεχνική των ερωτήσεων στο μάθημα της Φυσικής

Βασικές τεχνικές ερωτήσεων και ο ρόλος τους σε θέματα διαμορφωτικής αξιολόγησης.

Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο

Η μορφή του σεμιναρίου θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας. 

Μαθηματικά: Αποτελεσματική διαφοροποιημένη διδασκαλία, αξιοποιώντας τους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας και τις μαθηματικές πρακτικές (Δημοτική Εκπαίδευση)

• Ενημέρωση για τις συνιστώσες του Αναλυτικού Προγράμματος Μαθηματικών (Δείκτες Επιτυχίας, Δείκτες Επάρκειας, μαθηματικές πρακτικές) και τις τεχνικές διαφοροποίησης μέσω παραδειγμάτων που αφορούν σε συγκεκριμένες έννοιες.

• Role-play: Εφαρμογή και ταυτόχρονη ανάλυση διαφοροποιημένης διδασκαλίας με βάση τα πιο πάνω

• Σχεδιασμός και οργάνωση διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων μαθήματος ή ενότητας, αξιοποιώντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών-εφαρμογή στην τάξη-συζήτηση.

• Παρουσίαση ιδεών για διδασκαλία των Μαθηματικών αξιοποιώντας θέματα από την καθημερινή ζωή, την Τέχνη, την Ιστορία. κ.ά.-ενσωμάτωση των θεμάτων αυτών σε δραστηριότητες για τη διδασκαλία διάφορων μαθηματικών εννοιών σε διάφορες τάξεις και γνωστικά επίπεδα μαθητών.

Μαθηματικά: Αποτελεσματική διαφοροποιημένη διδασκαλία, αξιοποιώντας τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας και τις μαθηματικές πρακτικές (Μέση Εκπαίδευση)

• Ενημέρωση για τις συνιστώσες του Αναλυτικού Προγράμματος Μαθηματικών (Δείκτες Επιτυχίας, Δείκτες Επάρκειας, μαθηματικές πρακτικές) και τις τεχνικές διαφοροποίησης μέσω παραδειγμάτων που αφορούν σε συγκεκριμένες έννοιες.

• Role-play: Εφαρμογή και ταυτόχρονη ανάλυση διαφοροποιημένης διδασκαλίας με βάση τα πιο πάνω

• Εξατομικευμένη ή ομαδική εργασία: Σχεδιασμός και οργάνωση διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων μαθήματος ή ενότητας, αξιοποιώντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών-εφαρμογή στην τάξη-συζήτηση.

Μουσική: Πρακτικές εφαρμογές των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας σε Ακρόαση, Εκτέλεση και Αυτοσχεδιασμό-Σύνθεση στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο

Η μορφή του σεμιναρίου θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας.

Νέα Ελληνική Γλώσσα: στρατηγικές κατανόησης κειμένου

Παρουσίαση και αξιολόγηση στρατηγικών κατανόησης μονοτροπικών και πολυτροπικών κειμένων στη διδακτική πράξη.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία (3-6 ετών)

Στόχος του σεμιναρίου είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και η παρουσίαση του Οδηγού Εφαρμογής προγράμματος σπουδών της ΠΕ/ΕΑΑ στην Προσχολική Ηλικία (3-6 ετών) , με υλικό για τις 12 θεματικές ενότητες του Προγράμματος ΠΕ/ΕΑΑ. Το σεμινάριο αποτελείται από σειρά συναντήσεων, στη διάρκεια των οποίων θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν  ιδέες και προτάσεις για καθορισμό και διερεύνηση ζητημάτων ΕΑΑ και ιδέες και παραδείγματα για παρεμβάσεις και αλλαγές στη σχολική μονάδα με βάση την ΕΑΑ. Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει συναντήσεις με τις εκπαιδευτικούς, εφαρμογές στην τάξη, συνδιδασκαλίες, οπτικογραφήσεις, συνεδρίες σε σχολική βάση κ.ά.

Στρατηγικές κατανόησης κειμένου για μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Γ΄ Γυμνασίου)

Αρχικά, θα συζητηθούν στρατηγικές κατανόησης κειμένου από παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και, ακολούθως, σε εργαστηριακό πλαίσιο θα γίνει πρακτική εφαρμογή τους σε ενότητα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου, αξιοποιώντας συγκεκριμένους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας του γλωσσικού μαθήματος.

Τα Μαθηματικά στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα

H περιγραφή θα σταλεί στο σχολείο από τον/την εισηγητή/τρια με την ανάθεση του Σεμιναρίου, κατόπιν συνεννόησης με τους/τις διδάσκοντες/ουσες .

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στην πράξη: σχεδιασμός και εφαρμογή μαθημάτων για τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο

Το Σεμινάριο αποτελείται από σειρά συναντήσεων, κατά τις οποίες θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν μαθηματικές δραστηριότητες στις τάξεις του νηπιαγωγείου.

Το παιχνίδι (ψηφιακό και μη) στην οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων

Η σημασία του παιχνιδιού στην οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων. Η σωστή αξιοποίηση του ψηφιακού παιχνιδιού, με έμφαση στη χρήση των φορητών συσκευών. Συνεργασία σχολείου και οικογένειας.

Υποστηρίζοντας τη νοητική ενδυνάμωση των παιδιών, με έμφαση την κριτική και δημιουργική σκέψη, μέσα από τα Μαθηματικά.

Σε διπλή συνεδρίαση προσωπικού θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί το θεωρητικό πλαίσιο του Σεμιναρίου πλαισιωμένο με πρακτικά παραδείγματα από το νηπιαγωγείο.
Σε τακτικά χρονικά διαστήματα θα γίνονται πρωινές συναντήσεις με το προσωπικό με στόχο τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή των εξελικτικών δραστηριοτήτων στα Μαθηματικά, με σκοπό την ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των παιδιών. Στο πλαίσιο της πιο πάνω προσπάθειας μπορεί να αναπτυχθεί  απλό εργαλείο αξιολόγησης της δημιουργικής και κριτικής σκέψης  του παιδιού, το οποίο να αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης. Μπορούν, επίσης, να οργανωθούν δειγματικά μαθήματα ή/και συνδιδασκαλίες. Η πορεία του Σεμιναρίου θα ολοκληρωθεί σε διπλή συνεδρίαση προσωπικού, κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιάσουν σύντομα το έργο τους, θα συζητήσουν και θα αναστοχαστούν.