Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο Ανατροφοδότησης Επιμορφωτικής Δράσης

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Οδηγίες για καταχώρηση επιμορφωτικών δράσεων στο ωρολόγιο πρόγραμμα των εισητητών/τριών

Παρουσίαση για εξωτερικούς συνεργάτες

Παρουσιολόγιο σεμιναρίου

Επικοινωνία

Δρ Έλενα Παπαμιχαήλ

Phone22402367

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Άννα Ζαπίτη

Phone22402366

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Για πρόβλημα τεχνικής φύσης:

www.pi-eggrafes.ac.cy
email Αναφορά Προβλήματος

Μιχάλης Μάγος

Phone 22402351

1. Ενημερωτικά Σεμινάρια

Τα ενηµερωτικά σεµινάρια αφορούν συγκεκριµένο θέµα, το οποίο επιλέγει η σχολική µονάδα. Σκοπός των ενηµερωτικών σεµιναρίων είναι η γενική ενηµέρωση πάνω στο θέµα που θα επιλεγεί από τη σχολική µονάδα και περιλαµβάνει σύντοµες εισηγήσεις για πρακτικές εφαρµογές.

Διάρκεια:

Τα ενηµερωτικά σεµινάρια έχουν διάρκεια τουλάχιστον µια ώρα.

Απευθύνονται:

Α. Σε µικρές οµάδες εκπαιδευτικών που προέρχονται από την ίδια σχολική µονάδα (οµάδες ειδικοτήτων για τη Μέση εκπαίδευση).

Χρόνος διεξαγωγής:

- Πρωινός µη διδακτικός χρόνος

ή

Β. Σε όλους τους εκπαιδευτικούς µιας σχολικής µονάδας (σε µικρές σχολικές µονάδες µπορούν να συµµετέχουν στο ενηµερωτικό σεµινάριο και σχολικές µονάδες ή εκπαιδευτικοί που βρίσκονται πλησίον της σχολικής µονάδας που οργανώνει το σεµινάριο).

Χρόνος διεξαγωγής:

Παιδαγωγική Συνεδρία – Συνεδρία Προσωπικού (χρονική διάρκεια τουλάχιστο µιας ώρας)

 

2. Βιωµατικά Εργαστήρια

Βιωµατικά εργαστήρια διεξάγονται για συγκεκριµένα θέµατα και κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις οι οποίες συναποφασίζονται µε τον/την λειτουργό του Π.Ι. (π.χ αριθµός συµµετεχόντων, διαµόρφωση αίθουσας).

Απευθύνονται:

- Σε εκπαιδευτικούς, παιδιά ή/και γονείς (για τα εργαστήρια που εµπλέκουν και γονείς µπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο ξεχωριστό έντυπο που αφορά στα Σεµινάρια για Γονείς)

 

3. Υποστήριξη Επαγγελµατικής Μάθησης

Η υποστήριξη επαγγελµατικής µάθησης στηρίζεται σε συγκεκριµένη ερευνητική µεθοδολογία, αυτή της έρευνας δράσης. Η αξία της έγκειται στο γεγονός ότι η έρευνα δράση εστιάζει σε πρακτικά ζητήµατα που αφορούν στο σχολείο και την εκπαιδευτική πραγµατικότητα, µε στόχο την ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών στις καθηµερινές προκλήσεις του εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον, η έρευνα δράση επιδιώκει στο να εκπληρώσει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για εποικοδοµητική έρευνα µε άµεσα αποτελέσµατα στην καθηµερινότητά τους.

Στάδια:

- ∆ιάγνωση αναγκών της σχολικής µονάδας, µέσα από αξιοποίηση συγκεκριµένου εργαλείου

- Καθορισµός ζητήµατος µέσα από συλλογή δεδοµένων σε επίπεδο τάξης/σχολείου

- Ανάπτυξη σχεδίου δράσης που να στηρίζεται στο θεωρητικό υπόβαθρο και αφορά στη συγκεκριµένη διεγνωσµένη ανάγκη της σχολικής µονάδας

- Εφαρµογή του σχεδίου δράσης

- Ανάλυση – Παρατήρηση – Αξιολόγηση ∆ράσης

- Κριτικός Αναστοχασµός.

∆ιάρκεια:

Η υποστήριξη επαγγελµατικής ανάπτυξης διαρκεί όλη τη σχολική χρονιά.

Προϋποθέσεις:

- Συµπλήρωση εργαλείου διάγνωσης αναγκών της σχολικής µονάδας

- Συνεργασία µε/και στήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου

- ∆έσµευση και ενεργός συµµετοχή στα στάδια της έρευνας δράσης

- Έγκαιρη υποβολή αιτήµατος (αιτήσεις για υποστήριξη επαγγελµατικής µάθησης θα γίνονται µόνο στην Α΄ περίοδο υποβολής αιτήσεων).

Οδηγός Επαγγελματικής Μάθησης μέσω Έρευνας-Δράσης