Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο ανατροφοδότησης επιμορφωτικής δράσης

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Παρουσίαση για εξωτερικούς εκπαιδευτές/τριες

Επικοινωνία

Δρ Μιχάλης Τορναρίτης

Phone22402331

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Έλενα Χριστοφίδου

Phone22402368

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Τίτλοι και Περιεχόμενο Σεμιναρίων

ΦΑΣΗ Β΄ (Ιανουάριος - Μάιος)

Ενημερωτική συνάντηση για γονείς.

Σκοπός / περιγραφή σεμιναρίου (Ασφάλειας στο Δια-δίκτυο):
Ενημέρωση, πρόληψη, αναγνώριση και ορθή αντιμετώπιση κινδύνων που υπάρχουν στο Διαδίκτυο για τα παιδιά μας ή μαθητές μας. Απαραίτητες γνώσεις για όλους!

Μία μόνο συνάντηση (2 ώρες).

- Ενημερωτική Συνάντηση με την ενεργητική συμμετοχή των γονέων

- Σκοπός του Σεμιναρίου:
• Να αναδείξουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν τα συναισθήματα στη ζωή μας και τη σπουδαιότητα στην ανάπτυξη των παιδιών
• Να μάθουν τρόπους, που θα διευκολύνουν τα παιδιά στην αναγνώριση και την έκφραση των συναισθημάτων τους
• Να συνειδητοποιήσουν πώς η δική τους επαφή με τα συναισθήματα τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη επαφή των παιδιών τους με τα δικά τους συναισθήματα
• Να λάβουν υποστήριξη στις δυσκολίες που αν-τιμετωπίζουν
• Να ενδυναμωθούν στο γονικό τους ρόλο με υπόδειξη τεχνικών που μπορεί να εφαρμόσουν στα παιδιά τους
- Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:
• Ανάλυση της σπουδαιότητας των συναισθημά-των
• Προσδιορισμός των στοιχείων που συμβάλλουν στην ελεύθερη έκφραση τους ή στον περιορισμό, αγνόηση, άρνηση αυτών και των συνεπειών που υπάρχουν
• Αναφορά σε εμπειρίες, γεγονότα, στάσεις και συμπεριφορές των γονέων που δύναται να συμβάλλουν στην κατανόηση και εκμάθηση των συναισθημάτων, τόσο από τους ίδιους ,όσο και από τα παιδιά
• Σύνδεση της μη αναγνώρισης-έκφρασης των συναισθημάτων με τη σωματική υγεία και τις ψυχοσωματικές ασθένειες\
• Παρουσίαση των όρων που περιβάλλει την έν-νοια του «αρκετά καλού γονιού» με τα συναισθήματα και τις προσδοκίες που είχαν για τον ρόλο τους
• Παρουσίαση τεχνικών (με παραδείγματα) «ανοιχτής επικοινωνίας» που συμβάλλουν στην ενίσχυση έκφρασης των συναισθημάτων

- Διάρκεια: 1-2 συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών (120')

- Ενημερωτική Συνάντηση με συνεχή αλληλεπίδραση με το κοινό

- Αναφέρεται σε γονείς με παιδιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

- Σκοπός του Σεμιναρίου:
• Να κατανοήσουν οι ενήλικες την ιδιαίτερη αυτή «γλώσσα επικοινωνίας» των παιδιών
• Να συνειδητοποιήσουν τι κρύβει ο εκφο-βισμός, η επιθετικότητα και η βία των μα-θητών
• Να συνδέσουν αυτή τη συμπεριφορά με στοιχεία της κοινωνίας, της οικογένειας και της στάσης του εκπαιδευτικού συστήματος
• Να προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου και να προβληματίσουμε τα υποσυστήματα (γονείς, εκπαιδευτικούς, κ.α.) της σχολική μονάδα για την ύπαρξη κοινής φιλοσοφίας στην αντιμετώπιση του φαινομένου

- Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:
• Παρουσίαση εννοιών, διαχωρισμός και διευκρίνιση λεπτών στοιχείων διαφοράς μεταξύ τους
• Ανάλυση συμπεριφορών των ενηλίκων (εκπαιδευτικών και γονέων), που ενισχύουν ή συντηρούν τη βίαιη συμπεριφορά των παιδιών
• Συζήτηση, ως μελέτη περιπτώσεων από τις εμπειρίες των ενηλίκων (εκπαιδευτικών/ γονέων)
• Προτάσεις για την αλλαγή στάσης της σχολικής κοινότητας – Ανάπτυξη κοινής φιλοσοφίας
• Αναφορά σε τρόπους και τεχνικές πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων

- Διάρκεια για Σεμινάριο σε Γονείς: μία συνάντηση διάρκειας 2 ωρών (120')

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
• Να κατανοήσουν οι γονείς την έννοια του σχολικού εκφοβισμού.
• Να ενημερωθούν με διάφορα παραδείγματα και να διαχωρίσουν τον σχολικό εκφοβισμό από το πείραγμα.
• Να μάθουν για τις μορφές εκδήλωσης του σχολικού εκφοβισμού.
• Να ενημερωθούν για το ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας και πώς μπορούν να βοηθήσουν
• Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου και πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν
• Να γνωρίσουν τρόπους πρόληψης εκφοβισ-τικών συμπεριφορών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
• Ορισμός και μορφές του φαινομένου.
• Πορτρέτα του θύτη και του θύματος
• Παράγοντες που επιτείνουν τον σχολικό εκ-φοβισμό
• Συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού
• Εντοπίζοντας τα σημάδια εκφοβισμού
• Πως μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν .
• Πως μπορεί το σχολείο να βοηθήσει (Δια-μόρφωση και καθορισμός αντιεκφοβιστκής πολιτικής )
• Πρόληψη των εκφοβιστικών μορφών συμ-περιφοράς
• Βιωματικές ασκήσεις, video και μελέτες πε-ρίπτωσης θα συμπληρώσουν το θεωρητικό πλαίσιο του θέματος

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
• Παρουσίαση /Διαφάνειες
• Συζήτηση- Απαντήσεις σε ερωτήματα
• Οπτικό-ακουστικό υλικό (βίντεο- φιλμάκια, εικόνες)

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο/εισήγηση απευθύνεται κυρίως σε γονείς που θέλουν να γνωρίσουν την αξία της επικοινωνίας στο οικογενειακό περιβάλλον, αφού η ανεπαρκής επικοινωνία επιφέρει τα αντίθετα από τα αναμενόμενα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως τη σύγκρουση.

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι :
Να μπορέσει ο γονιός να κατανοήσει την αξία της επικοινωνίας.
Να γνωρίσει τις βασικές δεξιότητες που διευκολύνουν την επικοινωνία αλλά και τα λάθη που γίνονται με αναπόφευκτο αποτέλεσμα τη σύγκρουση.
Να γνωρίσει ποιες είναι οι ικανότητες ακρόασης που πρέπει να έχει.
Να γνωρίσει πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να ενισχύσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών του.
Να μπορεί να αναγνωρίζει το είδος της σύγκρουσης, ώστε να επιλέγει τον καλύτερο τρόπο για τη διαχείριση της.
Να μπορεί να διαχειρίζεται συγκρούσεις ανάμεσα στα αδέλφια.
Να αναστοχαστεί μέσα από παραδείγματα επίλυσης συγκρούσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Στο σεμινάριο παρουσιάζεται η αξία της επικοινωνίας στο οικογενειακό περιβάλλον, η οποία μπορεί να αποτρέψει τις συγκρούσεις. Αν όμως υπάρχουν οι συγκρούσεις, αφού κατηγοριοποιηθούν προτείνονται τρόποι διαχείρισης τους αλλά και προτάσεις διαχείρισης αναλόγως με το ποια είναι τα συμβαλλόμενα μέρη της σύγκρουσης. (αδέλφια, γονείς- παιδιά. Οι συμμετέχοντες/ούσες θα γνωρίσουν τις δώδεκα τυπικές κατηγορίες αντίδρασης επικοινωνίας, μέσα από τις οποίες σίγουρα θα αναγνωρίσουν τον εαυτό τους. Θα γνωρίσουν τις βασικές δεξιότητες που διευκολύνουν την επικοινωνία, αλλά και τα λάθη που γίνονται με αναπόφευκτο αποτέλεσμα τη σύγκρουση.

Διάρκεια συνάντησης: 120 λεπτά (μια συνάντηση)

Πρόκειται για ενημερωτική Διάλεξη.

Στόχος είναι να κατανοηθεί πώς η αυτοεκτίμηση των παιδιών δομείται στην βάση της σχέσης τους και των προσδοκιών.

Μια συνάντηση.

Επιμορφωτική διάλεξη με ανοικτή συζήτηση, εξέφραση ερωτημάτων, απόψεων, προβληματισμών.

Ως σκοπό έχει την εξέταση του οικογενειακού συστήματος, ως παράγοντα κινδύνου αλλά και προστασίας των νέων μελών, εστιάζοντας στο επίπεδο πρόληψης, ώστε να αποφευχθεί η εκδήλωση αντικοινωνικών συμπεριφορών.

Ποιοι οι επιβαρυντικοί και ποιοι οι προστατευτικοί παράγοντες.

Ανάγκες των παιδιών και προσέγγιση των γονιών.

Έννοια της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, παραδείγματα, ερευνητικές λεπτομέρειες, τρόποι πρόληψης

Πρόκειται για ενημερωτική διάλεξη.

Στόχος είναι να κατανοηθεί μέσα από ποιους μηχανισμούς τα παιδιά αποκτούν ψυχική ανθεκτικότητα, ως συνέπεια των σχέσεων με τους γονείς και τον περιβάλλοντα χώρο.

Μια συνάντηση.

Το σεμινάριο αποτελείται από μια ενημερωτική συνάντηση και απευθύνεται σε γονείς. Απώτερος στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της έννοιας της θετικής γονικότητας, ως την ισορροπία ανάμεσα στην αγάπη και την πειθαρχία. Επίσης, σημαντικό είναι να κατανοήσουν οι γονείς ότι η απαιτητικότητα και τα όρια είναι απαραίτητα στην υγιή ανάπτυξη των παιδιών. Επιπλέον, στόχος είναι η σύνδεση των αναποτελεσματικών γονικών πρακτικών με τις δυσπροσάρμοστες συμπεριφορές των παιδιών. Σκοπός ακόμα το σεμιναρίου είναι να απενεχοποιήσει και να αποφορτίσει συναισθηματικά τους γονείς, καθώς ο γονικός ρόλος είναι ένας πολύ δύσκολος ρόλος για τον οποίο δεν υπάρχουν πάντα μαγικές συνταγές. Ωστόσο, μέσα από το σεμινάριο θα αναδειχθούν αποτελεσματικές γονικές πρακτικές, τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει ο κάθε γονιός.

Επιμορφωτική-Ενημερωτική διάλεξη, με ανοικτή συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, προβληματισμών.

Σκοπός είναι η επιμόρφωση για την έννοια και τη σημαντικότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης, αλλά και την ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, εστιάζοντας στην έννοια της ενσυναίσθησης.

Τι είναι η ενσυναίσθηση, πώς βοηθούμε τα νέα μέλη της κοινωνίας να καλλιεργήσουν την δεξιότητα αυτή και πόσο σημαντική είναι για την ανθρώπινη εξέλιξη, στο πλαίσιο των σχέσεων με τους γύρω μας.

Ενημερωτική-Επιμορφωτική διάλεξη με ανοικτή συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και εκτιμήσεων.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση συγκεκριμένων-εξιδεικευμένων γνώσεων στο θέμα της νεανικής παραβατικότητας, στους τρόπους πρόληψης αλλά και διαχείρισης του φαινομένου.

Τι είναι η νεανική παραβατικότητα, σε ποιες συμπεριφορές αναφερόμαστε, ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου και πώς μπορούμε να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις ή και να αποτρέψουμε την μελλοντική επανάληψή τους. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου και ποιοι οι προστατευτικοί παράγοντες.

Πώς ο καθένας (γονιός, εκπαιδευτικός, σχολείο, κοινότητα) βάσει του ρόλου του, μπορεί να συμβάλει ενεργά στον περιορισμό του φαινομένου, διευρύνοντας τις προοπτικές πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης.

Εμπειρικά παραδείγματα, έρευνες, θεωρίες και προσεγγίσεις, υποστηρικτικά δίκτυα και υπηρεσίες που λειτουργούν σε κυπριακά δεδομένα.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει βιωματικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε γονείς.

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Να κατανοήσει ο γονιός τις αξίες που πρέπει να διδάξει ένα παιδί, ώστε αυτές να διέπουν όλη του τη ζωή. Να αντιληφθεί ότι η διαμόρφωση της γονικής ταυτότητας αποτελεί σημαντικό ζητούμενο, και αφού οι ίδιοι καταφέρουν να κτίσουν το δικό τους σύστημα αξιών, θα μπορέσουν να το μεταφέρουν στα παιδιά τους. Να αντιληφθούν οι γονείς ότι μπορούν να καλλιεργήσουν τις αξίες στα παιδιά τους αφού τις γνωρίσουν καλά οι ίδιοι.
Να αντιληφθούν τη συναισθηματική νοημοσύνη.
Να γνωρίσουν την αξία της ενσυναίσθησης.
Να γνωρίσουν ποιες συμπεριφορές πρέπει να αποφεύγονται, οι οποίες αποθαρρύνουν τα παιδιά, αντί να τα ενθαρρύνουν
Να γνωρίσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Στο σεμινάριο παρουσιάζονται οι αξίες που οφείλουν οι γονείς να διδάξουν στα παιδιά τους, αφού πρώτα οι ίδιοι καταφέρουν να κτίσουν το δικό τους σύστημα αξιών. Παρουσιάζονται οι αξίες σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και οι έννοιες της αυτοσυγκράτησης, η περιβαλλοντική συνείδηση, η ενσυναίσθηση κ.λπ. Επίσης, μέσα από τρία βήματα προτείνονται τρόποι καλλιέργειας των αξιών στα παιδιά. Γίνεται εκτενής αναφορά στις συμπεριφορές που πρέπει να αποφεύγονται και οι οποίες ουσιαστικά αποθαρρύνουν τα παιδιά, αντί να τα ενθαρρύνουν και θα προταθούν τρόποι με τους οποίους μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους.

Διάρκεια 120 λεπτά (μια συνάντηση)

Το σεμινάριο αποτελείται από 1 ενημερωτική συνάντηση.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι γονείς τη σημαντικότητα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών, ως το μέσο για την πρόληψη των περιστατικών κακοποίησης. Επιπρόσθετα, να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές στους ενήλικες για το πώς απαντούμε στα παιδιά για θέματα σεξουαλικότητας και το πώς προσεγγίζουμε θέματα σεξουαλικότητας ανάλογα με το αναπτυξιακό τους στάδιο. Επιπλέον, είναι σημαντικό για τους γονείς να διαχωρίσουν την τυπική-«νορμάλ» αναπτυξιακή συμπεριφορά από την «προβληματική» συμπεριφορά και να ενημερωθούν για το πώς να παρέμβουν αποτελεσματικά.
Τέλος, σημαντικός στόχος είναι να δοθεί οδηγός για την αντιμετώπιση τυχών περιστατικών κακοποίησης.

-Ενημερωτική συνάντηση

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η επιμόρφωση των γονιών, για το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Θα συζητηθούν τρόποι για το πώς προσεγγίζονται ευαίσθητα θέματα γύρω από το θέμα της σεξουαλικότητας αλλά και το πώς απαντάμε στις διάφορες ερωτήσεις των παιδιών.
Απώτερος στόχος είναι να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη περιστατικών κακοποίησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
• Ορισμός σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
• Στάδια σεξουαλικής ανάπτυξης παιδιών
• Εφηβεία και Σεξουαλικότητα
• Στάσεις γονέων απέναντι στην σεξουαλικό-τητα των παιδιών
• Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών και απαντήσεις στις ερωτήσεις τους
Είναι φυσιολογικό να αυνανίζεται στα 3 του χρόνια;
Μέχρι πότε μας βλέπει γυμνούς και κοιμάται στο κρεβάτι μας;
Τι γίνεται όταν ξεκινάει να εξερευνά και τα σώματα άλλων;
Πώς να του μιλήσω για το σεξ;
Πώς θα μάθει να προστατεύει τον εαυτό του και να λέει όχι σε αγγίγματα από αγνώστους;
• Προσέγγιση της έννοιας «σεξουαλική κακο-ποίηση και παρενόχληση»
• Προσέγγιση παιδιών – θυμάτων
• Βασικοί κανόνες πρόληψης και διαπαιδαγώ-γησης (Αποτελεσματική επικοινωνία, εμπισ-τοσύνη, καλή σχέση με το παιδί, διαθεσιμό-τητα ενήλικα)
• Βιωματικές ασκήσεις, video και μελέτες πε-ρίπτωσης θα συμπληρώσουν το θεωρητικό πλαίσιο του θέματος
Αναφορά στον κανόνα του εσωρούχου

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
• Παρουσίαση /Διαφάνειες
• Συζήτηση- Απαντήσεις σε ερωτήματα
• Οπτικο-ακουστικό υλικό (βίντεο, τηλεοπτικό σποτ, εικόνες)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Απευθύνεται σε γονείς

ΣΚΟΠΟΣ : Η κατανόηση από που πηγάζει το άγχος των γονιών. Προτάσεις για τρόπους αναγνώρισής του και πρακτικές συμβουλές για τη διαχείρισή του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Κατά το σεμινάριο θα παρουσιαστούν τα πιο κάτω:
• Τι είναι το άγχος;
• Μορφές άγχους
• Αναγνώριση διαφορών μεταξύ άγχους και στρες
• Πώς το άχγος επηρεάζει το άτομο και την οικογένειά του
• Πρόταση τεχνικών διαχείρισης άγχους
• Συζήτηση

Αρ. Συναντήσεων:1

Ενημερωτική συνάντηση για γονείς.

Σκοπός / περιγραφή σεμιναρίου (ΤΠΕ στην εκπαίδευση):
Ενημέρωση για τις διάφορες και τελευταίες Τ.Π.Ε., και ορθή / παιδαγωγική χρήση τους στην εκπαίδευση. Αναφορά και στο πως μπορούν να βοηθήσουν μαθητές με ποικιλία μαθησιακών δυσκολιών.

Μία μόνο συνάντηση.

Το σεμινάριο αποτελείται από 1 ενημερωτική συνάντηση.

Απώτερος σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι γονείς, πώς οι δικές τους πρακτικές συνδέονται και αντανακλούν τη γενικότερη συμπεριφορά και τα συναισθήματα των παιδιών. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν οι διάφοροι τύποι γονιού και οι πιθανές συμπεριφορές των παιδιών και των εφήβων, ανάλογα με τον κάθε τύπο. Επίσης, είναι σημαντικό να απενεχοποιηθούν οι γονείς και να συνειδητοποιήσουν ότι ο γονικός ρόλος είναι ένας πολύ δύσκολος ρόλος , για τον οποίο δεν υπάρχουν πάντα μαγικές συνταγές. Ωστόσο, μέσα από το σεμινάριο θα αναδειχθεί με βάση την έρευνα ο αποτελεσματικότερος τύπος γονιού και οι αποτελεσματικότερες γονικές πρακτικές.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης όσον αφορά στη Σχολική Βάση και στους Γονείς. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η θεωρητική καθώς και η πρακτική ενημέρωση των συμμετεχόντων/ουσών όσον αφορά στα θέματα της ψυχικής και της σωματικής υγείας του παιδιού. Συνάμα, θα προταθούν μια σειρά καθημερινών δραστηριοτήτων με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και επιτυχία των παιδιών σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο. Παράλληλα, με τη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσών, θα ακολουθήσει μια σειρά πρακτικών προτάσεων μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. Ο προτεινόμενος αριθμός συναντήσεων είναι πέντε (5), αλλά μετά από συνεννόηση το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και σε λιγότερες συναντήσεις. Το περιεχόμενο των συναντήσεων φαίνεται πιο κάτω:
1. Ψυχική Υγεία του παιδιού/Θεωρητικές προσεγγίσεις
2. Σωματική Υγεία του παιδιού/Θεωρητικές προσεγγίσεις
3. «Νούς Υγιής εν Σώματι Υγιεί»/Πώς το επιτυγχάνουμε από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ατόμου και πώς το εξελίσσουμε στα χρόνια της ζω-ής.
4. Βιωματικό Εργαστήρι
5. Σύνοψη των θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων και τελική ανταλλαγή ιδεών.

 


Τίτλοι και Περιεχόμενο Σεμιναρίων

ΦΑΣΗ Α΄ (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση του ρόλου των γονιών στην υποστήριξη της νοητικής ενδυνάμωσης των παιδιών τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από βιωματικό εργαστήριο με τη συμμετοχή των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών σε πρωινό χρόνο. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, μέσα από την εργασία σε σταθμούς, αναδεικνύεται η σημασία της αξιοποιήσης  καθημερινών δραστηριοτήτων ( σπιτιού και σχολείου)  για προαγωγή και ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των παιδιών. Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων άπτεται των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι γονείς για τους κινδύνους του διαδικτύου και να μάθουν τρόπους για το πώς μπορούν τα παιδιά τους να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το διαδίκτυο.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν τα συναισθήματα στη ζωή μας καθώς και τη σπουδαιότητά τους στην ανάπτυξη των παιδιών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της ανατροφοδότησης, καθώς και της διαδικασίας επίλυσης συγκρούσεων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση της έννοιας της παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών καθώς και πρακτικών τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισής της. Επιδιώκεται η ενημέρωση των γονιών για το ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους γονείς, τα παιδιά και τους/τις εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν την αξία του παιχνιδιού (εκπαιδευτικού και ψηφιακού) μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προβολή της σημαντικότητας της ενσυναίσθησης, καθώς και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ως προς την ανάπτυξη υγιών τρόπων επικοινωνίας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση τρόπων ανάπτυξης της αυτοπεποίθησης στο παιδί μας. Επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά που διέπουν τον έπαινο και την ενθάρρυνση, τα μηνύματα που δίδονται στο παιδί και τα πιθανά αποτελέσματά τους. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξέταση των ακόλουθων θεμάτων: σύγχρονος κόσμος και ετερότητα, διαφορετικότητα και αποδοχή καθώς και η διδασκαλία της αποδοχής.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου για τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και η σημασία της συνεισφοράς των γονιών στην εν λόγω διαδικασία.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των γονέων όσον αφορά στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλουν στην ποιότητα ζωής και στην υγιή λειτουργικότητα των παιδιών τους, ώστε τα ίδια να έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες τους ως προς την αποφυγή εμπλοκής τους σε αντικοινωνικές συμπεριφορές.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη της ψυχικής αντοχής μέσα από τους κοινωνικούς μας ρόλους. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση της σημασίας του θέματος της θετικής γονεϊκότητας και των δεξιοτήτων επικοινωνίας με τα παιδιά.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση για τη νεανική παραβατικότητα και η εκμάθηση τρόπων πρόληψης σε οικογενειακό επίπεδο, αφού η οικογένεια αποτελεί τον πρώτο και καθοριστικό παράγοντα κοινωνικοποίησης. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσει ο γονιός τις αξίες που πρέπει να διδάξει σε ένα παιδί, ώστε αυτές να διέπουν όλη του τη ζωή.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι μέσα από ενημερωτική διάλεξη να δοθούν πληροφορίες στους γονείς για το ρόλο τους σχετικά με το θέμα μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εμπεριστατωμένη και η εκτεταμένη ενημέρωση για θέματα παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών καθώς και παρουσίαση τρόπων αποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι ενημέρωση των γονιών για το πότε αρχίζει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση του παιδιού και πώς τα παιδικά βιώματα αποτελούν βάση για τη μετέπειτα κοινωνική τους προσαρμογή. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση ερευνών που αφορούν στη σωματική και στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων της Κύπρου και η σύγκριση με στοιχεία από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Οι έρευνες αφορούν στην παχυσαρκία, στη φυσική δραστηριότητα, στη διατροφή, στην αυτοεκτίμηση, στην αυτοεικόνα, στην τελειομανή συμπεριφορά, στους φόβους για το μέλλον, στις διαπροσωπικές συγκρούσεις και τις ενασχολήσεις παιδιών και εφήβων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η οργάνωση δραστηριοτήτων με τους εκπαιδευτικούς για παιδιά και γονείς και η συζήτηση με εκπαιδευτικούς και γονείς με στόχο την αποτελεσματική συνεργασία σπιτιού-σχολείου και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στα μαθηματικά.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των γονιών για το τι είναι η εκφοβιστική συμπεριφορά μεταξύ των μαθητών στο σχολείο καθώς και η παρουσίαση τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισης της εκφοβιστικής συμπεριφοράς. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη φύση και τους παράγοντες που επιβαρύνουν το γονεϊκό στρες, καθώς και να ενημερωθούν και να κατανοήσουν τις στρατηγικές και τις τεχνικές διαχείρισής του.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι γονείς, πώς οι δικές τους πρακτικές συνδέονται και αντανακλούν τη γενικότερη συμπεριφορά και τα συναισθήματα των παιδιών. Μέσα από το σεμινάριο θα αναδειχθεί με βάση την έρευνα, ο αποτελεσματικότερος τύπος γονέα και οι αποτελεσματικότερες γονεϊκές πρακτικές.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εμπεριστατωμένη ενημέρωση για θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας των μαθητών.

Το περιεχόμενο και η μορφή του σεμιναρίου θα γίνονται πιο συγκεκριμένα, εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, μετά από συνεννόηση με τον/την εισηγητή/τρια του σεμιναρίου, ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις που υπάρχουν.