Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνει Σεμινάριο στα πλαίσια του προγράμματος Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης με κωδικό CoE 2009 1203-1205 Cyprus και θέμα: «Promoting Gender Equality in Schools: The role of school headteachers». Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Σχολείων Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης. Θα διεξαχθεί από τις 3 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου 2009 στη Λευκωσία σε χώρο, ο οποίος θα καθοριστεί αργότερα. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα στις 3 και 4 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί από τις 9:00 μέχρι τις 16:30 και το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου από τις 10:00 μέχρι τις 13:30.

Στο Σεμινάριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής 20 (είκοσι) Κύπριοι Διευθυντές Σχολείων από τη Δημοτική, Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση και 10 (δέκα) εκπαιδευτικοί από άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι γλώσσες διεξαγωγής του Σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο έχει εξασφαλιστεί έγκριση από τις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στο να ενδυναμώσει τους Διευθυντές στην εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών και στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που αναφύονται στα σχολεία και σχετίζονται με θέματα διαχείρισης ζητημάτων ισότητας των δύο φύλων. Θα περιλαμβάνει διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις μικρών συνθετικών εργασιών (project) και διδακτικού υλικού σχετικών με το θέμα. Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν  στον ιστοχώρο http://www.coe/Pestalozzi.

Λόγω του πολύ περιορισμένου αριθμού εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο Σεμινάριο, προτεραιότητα θα δοθεί σε Διευθυντές Σχολείων που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν σχέδιο δράσης για προώθηση στρατηγικών για την ισότητα των δύο φύλων.

Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θεωρείται, επίσης, απαραίτητο προσόν για τους συνέδρους. Τα βιωματικά εργαστήρια, τα οποία θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πραγμάτωση των στόχων του Σεμιναρίου μέσω της αλληλεπίδρασης των ξένων και Κυπρίων συνέδρων, θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα .

Οι Διευθυντές που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το εν λόγω Σεμινάριο, θα ειδοποιηθούν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Συνεπώς, δεσμεύονται να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στη σχολική τους μονάδα και να υποδείξουν τρόπους, με τους οποίους θα μπορούσαν να υλοποιηθούν οι αρχές της ισότητας των δύο φύλων στην εκπαιδευτική πράξη και εκπαιδευτική διοίκηση.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Σχολείων που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν το αργότερο μέχρι τις 13 Νοεμβρίου με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22480505.

 

Εγκύκλιος

Δήλωση συμμετοχής