ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της έρευνας – αξιολόγησης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του διαδραστικού πίνακα (ΔΠ) στην εκπαίδευση ως προς (α) την παιδαγωγική του πτυχή (στάση μαθητών απέναντι στο ΔΠ, στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο ΔΠ, αξιοποίηση του ΔΠ στη διδασκαλία, συχνότητα χρήσης του ΔΠ στην τάξη, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του ΔΠ, παιδαγωγική στήριξη εκπαιδευτικών) και (β) την τεχνική του πτυχή (προμήθεια, εγκατάσταση, εξοπλισμός, τεχνική υποστήριξη).

Ο μεθοδολογικός σχεδιασμός της έρευνας περιλάμβανε αρχικά μελέτη του υλικού που υπάρχει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και αφορούσε στο θέμα του διαδραστικού πίνακα, συνεντεύξεις με πρόσωπα που είχαν σχέση με την εφαρμογή, την εγκατάσταση και τη χρήση των ΔΠ στην εκπαίδευση αλλά και με δείγμα εκπαιδευτικών από τα 18 σχολεία εφαρμογής.  Τα στοιχεία από τη μελέτη των εγγράφων αλλά και των συνεντεύξεων αποτέλεσαν τη βάση για την κατασκευή δύο  ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την ποσοτική μέτρηση, ένα για τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων της πιλοτικής εφαρμογής οι οποίοι χρησιμοποιούν ΔΠ στη διδασκαλία τους, και ένα για τους μαθητές Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού του Δημοτικού Σχολείου «Πεύκιος Γεωργιάδης».

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές έχουν πολύ θετική στάση απέναντι στο ΔΠ. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το ΔΠ ως ένα εξαιρετικό και πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο έχει κυρίως πλεονεκτήματα: είναι ελκυστικό μέσο για τους μαθητές και ενισχύει το ενδιαφέρον τους για το μάθημα, είναι πολυδύναμο εργαλείο, οπότε δίνει στον εκπαιδευτικό πολλαπλές δυνατότητες, κάνοντάς τον και πιο δημιουργικό, ενώ παράλληλα βοηθά στην εξοικονόμηση χρόνου στη διδασκαλία. Ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που έχουν χρησιμοποιήσει το ΔΠ, η πλειοψηφία τον έχει χρησιμοποιήσει για λιγότερο από ένα χρόνο, οι μισοί περίπου τον χρησιμοποιούν καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά, ενώ οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι αρκετά μέχρι και στο μέγιστο βαθμό εξοικειωμένοι με αυτό το μέσο. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι ο ΔΠ θα έπρεπε να συνυπάρχει στην τάξη μαζί με τον συμβατικό πίνακα (του οποίου την ύπαρξη θεωρούν απαραίτητη). Τα μειονεκτήματα του ΔΠ αφορούν μόνο τεχνικά προβλήματα (επικοινωνία με την εταιρεία εφαρμογής, προβλήματα εγκατάστασης και προβλήματα χρήσης) και μπορούν να εξαλειφθούν με τη σωστή και επαρκή τεχνική στήριξη των σχολείων.

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η αρχική εκπαίδευση που δέχτηκαν από την εταιρεία εφαρμογής ήταν ανεπαρκής και εξέφρασαν την ανάγκη για περεταίρω επιμόρφωση στη χρήση του ΔΠ. Η ανάγκη για επιμόρφωση εκφράστηκε μέσα από δύο διαστάσεις: Η πρώτη διάσταση αφορά στην επέκταση της γνώσης των εκπαιδευτικών στις βασικές λειτουργίες του ΔΠ ενώ η δεύτερη αφορά στην επιμόρφωση σε παιδαγωγικά θέματα, δηλαδή σε τρόπους αξιοποίησης του ΔΠ στη διδασκαλία. Οι εισηγήσεις που έγιναν από τους εκπαιδευτικούς αφορούσαν δειγματικά μαθήματα με την αξιοποίηση του ΔΠ, βοηθητικό υλικό (π.χ. ψηφιακό υλικό για διαφορετικές διδακτικές περιοχές, τα βιβλία να παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή), εκπαιδευτικούς που μπορούν να λειτουργήσουν  ως πυρήνες στα σχολεία αλλά και το ρόλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην επιμόρφωση.

 

Τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο των μαθητών έδειξαν ότι στους μαθητές αρέσει  πάρα πολύ να έχουν ΔΠ στην τάξη τους, προτιμούν να έχουν ΔΠ παρά συμβατικό πίνακα, ο ΔΠ τους εντυπωσιάζει, τους κάνει να νιώθουν ότι είναι σε ένα μοντέρνο σχολείο, τους κάνει να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προσοχή για το μάθημα και τους βοηθά να καταλαβαίνουν καλύτερα το μάθημα.

 

Η έρευνα αυτή έχει δείξει ότι ο ΔΠ ως εργαλείο βοηθά τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία τους εάν αυτοί είναι σε θέση να τον αξιοποιήσουν αποτελεσματικά. Για να μπορεί όμως να γίνεται αποτελεσματική αξιοποίηση του ΔΠ, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να έχουν ένα πλαίσιο στήριξης, τόσο τεχνικής όσο και παιδαγωγικής. Όπως φαίνεται μέσα από την έρευνα, είναι σημαντικό η στήριξη να δίνεται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή μιας καινοτομίας.