Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια Εγκυκλίου (ypp9949, ημερ. 8/11/2019), σας ενημερώνουμε ότι το Παρατηρητήριο για τη Βία στα Σχολεία (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) προγραμματίζει τη δεύτερη συνάντηση για τα σχολεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο Υποστήριξης Σχολείων για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς με βάση τη Συστημική Θεωρία και Πρακτική (βλ. Παράρτημα με κατάλογο σχολείων). Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2020, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, από τις 8:30 μέχρι τις 13:00.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του Δικτύου είναι η βιωματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση Συστημικών εργαλείων θεώρησης και διαχείρισης της προβληματικής/αποκλίνουσας/παραβατικής συμπεριφοράς. Το Δίκτυο λειτουργεί παράλληλα ως Ομάδα Αναστοχασμού για τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που καλλιεργούνται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τις οποίες αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες/ουσες θα εφαρμόσουν και θα διαχύσουν στα σχολεία τους. Για την υποστήριξη των σχολείων χρησιμοποιείται το Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (πλατφόρμα Moodle).

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22402350 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

 

Εγκύκλιος και Παράρτημα