Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε ότι εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών το βιβλίο «Μνήμες Κατεχόμενης Γης – Εκτοπισμένοι Δήμοι και Κοινότητες».

Κάθε σχολική μονάδα θα παραλάβει 1 (ένα) αντίτυπο του πιο πάνω βιβλίου από την Αποθήκη του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και θα μεριμνήσει για καταχώρησή του στο μητρώο της Βιβλιοθήκης του Σχολείου, για αξιοποίησή του από τους εκπαιδευτικούς στη διδακτική πράξη.

 

Εγκύκλιος