Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αφορούν στον υφιστάμενο τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει το Σχολείο σας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους (άτριο).

Στόχος είναι με την αποπεράτωση της καταγραφής και επικαιροποίησης των πιο πάνω στοιχείων να εντοπιστούν οι δυνατότητες για αξιοποίησή τους σε μικρής κλίμακας παρεμβατικά προγράμματα και δράσεις.

Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση των στοιχείων είναι πολύ λίγος.

Την συμπλήρωση των στοιχείων μπορεί να αναλάβουν εξολοκλήρου ή σε συνεργασία, Καθηγητής/τές των ειδικοτήτων Μουσικής, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Φυσικής, ή άτομο που εσείς κρίνετε ως κατάλληλο.

Για τη συμπλήρωση των στοιχείων παρακαλούμε όπως μεταβείτε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.surveymonkey.com/r/CZQZW3C.

Καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης των πιο πάνω στοιχείων ορίζεται η 18η Νοεμβρίου 2019.

 

Εγκύκλιος

Συμπλήρωση στοιχείων