Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, διεξάγει από τη σχολική χρονιά 2007-2008 σε παγκύπρια βάση το Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού (Π.Λ.Α.) στη Γ΄ και Στ΄ τάξη όλων των δημόσιων Δημοτικών σχολείων. Σκοπός του Προγράμματος είναι ο εντοπισμός μαθητών/τριών Γ΄ και Στ΄ τάξης, οι οποίοι/ες είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν προβλήματα λειτουργικού αναλφαβητισμού στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, ώστε οι μαθητές/μαθήτριες αυτοί/ές να λάβουν κατάλληλη στήριξη από το σχολείο.

Επιβεβαίωση Στοιχείων Μαθητικού Πληθυσμού

Στην παρούσα φάση καλείστε να προβείτε στην επιβεβαίωση στοιχείων μαθητικού πληθυσμού Γ΄ και Στ΄ τάξης (2019-2020), και συγκεκριμένα: (α) στον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων που είναι ήδη καταχωρισμένα, (β) στην εγγραφή νέων μαθητών/τριών που ήρθαν στο σχολείο σας από το εξωτερικό ή από ιδιωτικό σχολείο ή που μετεγγράφηκαν από άλλο δημόσιο σχολείο στο δικό σας, (γ) στη μετακίνηση μαθητών/τριών μεταξύ τμημάτων και (δ) στη διαγραφή μαθητών/τριών που αποχώρησαν από το σχολείο σας.

Επίσης, μπορείτε να δηλώσετε ποιοι/ες μαθητές/μαθήτριες Γ΄ και Στ΄ τάξης θα πρέπει να εξαιρεθούν από τη συμπλήρωση του δοκιμίου της Γλώσσας ή/και των Μαθηματικών.

Οι πιο πάνω ενέργειες θα γίνουν μέσω της Ενιαίας Βάσης Δεδομένων. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ (http://www.keea.pi.ac.cy) και επιλέξτε «Ενιαία Βάση Δεδομένων». Ακολούθως, επιλέξτε τον Σύνδεσμο 1 «Επιβεβαίωση στοιχείων μαθητών και μαθητριών για το Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού» για την Γ΄ και Στ΄ τάξη, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα του σχολείου σας και καταχωρίστε τον κωδικό αριθμό ΕΒΔΧΧΧΧΧΧ (τα έξι αριθμητικά ψηφία ‘Χ’ είναι αυτά του κωδικού ο οποίος σας έχει ήδη αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την έναρξη της σχολικής χρονιάς).

Για την επιβεβαίωση των στοιχείων του μαθητικού πληθυσμού της Γ΄ και της Στ΄ τάξης (2019-2020), η Ενιαία Βάση Δεδομένων θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019.

Παρακαλούμε όπως δοθεί η δέουσα προσοχή, τόσο στην πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων όσο και στην τήρηση της καταληκτικής ημερομηνίας, αλλά και των διαδικασιών, οι οποίες αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών.

Χορήγηση Δοκιμίων

Για τη χορήγηση των δοκιμίων του Π.Λ.Α. για την Γ΄ και Στ΄ τάξη, ισχύουν όπως κάθε χρόνο, κοινές ημέρες χορήγησης παγκύπρια: η πρώτη Πέμπτη και η πρώτη Παρασκευή του Δεκεμβρίου.

Για τη σχολική χρονιά 2019-2020 το χρονοδιάγραμμα χορήγησης των δοκιμίων έχει ως εξής:

  • Την 5η Δεκεμβρίου 2019 θα γίνει η χορήγηση των δοκιμίων Γλώσσας (Γ΄ και Στ΄)
  • Την 6η Δεκεμβρίου 2019 θα γίνει η χορήγηση των δοκιμίων Μαθηματικών (Γ΄ και Στ΄)

Ενημέρωση για Προηγούμενα Αποτελέσματα

Η Ενιαία Βάση Δεδομένων θα παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων για τα αποτελέσματα του Π.Λ.Α. Γ΄ τάξης των σχολικών χρονιών 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 (Σύνδεσμος 7 «Αποτελέσματα Προγράμματος Λειτουργικού Αλφαβητισμού Γ΄ τάξης προηγούμενων σχ. χρονιών»). Επισημαίνεται ότι, στα συγκεκριμένα αποτελέσματα μπορούν να έχουν πρόσβαση και τα σχολεία ΚΒ΄, για τους/τις μαθητές/μαθήτριές τους, οι οποίοι/ες συμμετείχαν στο Π.Λ.Α. κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές.

Στα αποτελέσματα τονίζεται όπως έχει πρόσβαση μόνο η Διεύθυνση του σχολείου, ώστε να αποφευχθεί τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών.

Σε περίπτωση αποριών ή/και διευκρινίσεων, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Κ.Ε.Ε.Α. ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος του Λειτουργικού Αλφαβητισμού, http://keea-literacy.pi.ac.cy/literacy/ επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναφορά Προβλημάτων».

Ευελπιστούμε ότι και φέτος θα έχουμε τη συνεργασία σας, για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

 

Εγκύκλιος