Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στο πλαίσιο της προσπάθειας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να προσφέρει σεμινάρια που ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες και στα ενδιαφέροντα όλων των εκπαιδευτικών, έχει ετοιμαστεί εργαλείο διερεύνησης για προαιρετικά σεμινάρια επιμόρφωσης, όπου ο/η κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναφέρει θέματα σεμιναρίων που επιθυμεί να παρακολουθήσει.

Το εργαλείο διερεύνησης βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στον σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/1YoDAS45rlN9ZQmIsTuSYjTusmHPvURB09N_mPn0qo2I/edit και είναι σημαντικό να συμπληρωθεί από όλους τους εκπαιδευτικούς και τη διευθυντική ομάδα του κάθε σχολείου, ώστε τα σεμινάρια που πρόκειται να προσφερθούν την επόμενη σχολική χρονιά να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η συμπλήρωση του εργαλείου διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών για προσφορά προαιρετικών σεμιναρίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 27 Ιουνίου 2019.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε σχετικά όλο το προσωπικό του σχολείου σας και μεριμνήσετε για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εργαλείου διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονικό εργαλείο διερεύνησης