Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι εντός των επόμενων ημερών θα παραλάβετε ένα (1) αντίτυπο του βιβλίου «Σύγχρονη Σχολική Γραμματική για όλους», του Γ. Μπαμπινιώτη. Το βιβλίο θα διανεμηθεί από την Αποθήκη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την καταχώρισή του στο βιβλίο περιουσίας της βιβλιοθήκης του σχολείου σας.

Με ευθύνη της Διεύθυνσης κάθε σχολείου, παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι διδάσκοντες/ουσες για το περιεχόμενο του βιβλίου, καθώς και για πιθανούς τρόπους αξιοποίησης του ως υποστηρικτικού εργαλείου κατά τη διδασκαλία.

 

Εγκύκλιος