Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι ένας από τους πέντε άξονες προτεραιότητας του Κειμένου Πολιτικής για την ένταξη των μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα (εγκύκλιος με αρ. φακ. Π.Ι.7.1.10.3.4 ημερ. 28.02.2017) είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Στο Σχέδιο Δράσης που ανέπτυξε η Διατμηματική Επιτροπή για την ένταξη των μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία περιλαμβάνονται διάφορες δράσεις, για υλοποίηση του συγκεκριμένου άξονα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων έχουν κληθεί να αναθέσουν τις περιόδους που έχουν παραχωρηθεί για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε έναν/μία εκπαιδευτικό, ώστε να γίνεται εφικτή η καλύτερη οργάνωση και η συστηματοποίηση της διδασκαλίας τους, προς όφελος των παιδιών και της ομαλής ένταξής τους στο σχολείο. Επίσης, με αυτό τον τρόπο μπορεί να καταστεί πιο αποτελεσματική η επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν να διδάξουν την ελληνική γλώσσα σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.

Ως εκ τούτου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, διοργανώνουν σε όλες τις επαρχίες ολοήμερες υποχρεωτικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, για πρώτη φορά κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2018-2019. Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει τις αντίστοιχες επιμορφώσεις που διεξήχθησαν την περσινή σχολική χρονιά 2017-2018 και οι οποίοι/ες έχουν διδάξει ξανά τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα δεν θα παρακολουθήσουν τις επιμορφώσεις αυτές. Η ημερομηνία, ο χώρος και η ώρα διεξαγωγής των επιμορφώσεων για την κάθε επαρχία, έχουν καθοριστεί όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία

Χώρος διεξαγωγής

Συμμετέχοντες/ουσες

08/10/2018

8.30-13.00

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία

Ένας/Μία εκπαιδευτικός που έχει αναλάβει τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία για πρώτη φορά φέτος, στην επαρχία Λευκωσίας.

09/10/2018

8.30-13.00

Παράρτημα Παιδαγωγικού Ινιστούτου, Λεμεσός

Ένας/Μία εκπαιδευτικός που έχει αναλάβει τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία για πρώτη φορά φέτος, στην επαρχία Λεμεσού.

10/10/18

8.30-13.00

Δημοτικό Σχολείο Καθαρής, Λάρνακα

Ένας/Μία εκπαιδευτικός που έχει αναλάβει τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία για πρώτη φορά φέτος, στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου.

12/10/18

8.30-13.00

Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου Α’, Πάφος

Ένας/Μία εκπαιδευτικός που έχει αναλάβει τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία για πρώτη φορά φέτος, στην επαρχία Πάφου.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Εξειδικευμένά Σεμινάρια», από τις 02 Οκτωβρίου μέχρι τις 05 Οκτωβρίου 2018. Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής