Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Διατμηματική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργανώνει διαγωνισμό, ο οποίος αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών για τα ζητήματα της έμφυλης ισότητας στην απασχόληση με τίτλο «Όλα τα παιγνίδια είναι δικά μας, ανήκουν σε όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια».

Στη Δημοτική εκπαίδευση, τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης καλούνται να συμμετάσχουν ομαδικά δημιουργώντας ένα επιτραπέζιο παιγνίδι στο πλαίσιο του μαθήματος Σχεδιασμός και Τεχνολογία, σε προαιρετική βάση, με την αρωγή του/της εκπαιδευτικού του εν λόγω μαθήματος. Οι κατασκευές των παιγνιδιών θα προέρχονται μέσα από την ύλη της Ε΄ - Στ΄ τάξης. Οι συμμετοχές πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 (λεπτομέρειες για το επιτραπέζιο παιγνίδι στο Παράρτημα Ι).

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου, του Λυκείου και των Τεχνικών Σχολών καλούνται να συμμετάσχουν με τη δημιουργία ενός βίντεο ως ομαδική παραγωγή (δύο ως πέντε παιδιά). Οι συμμετοχές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018 (λεπτομέρειες για το βίντεο, Παράρτημα ΙΙ και ΙΙΙ).

Τη διοργάνωση στηρίζουν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση θα προσφέρει ένα βραβείο στις ηλικιακές κατηγορίες που αναλογούν σε κάθε διαγωνισμό (ένα βραβείο για τη δημιουργία επιτραπέζιου παιγνιδιού, ένα για βίντεο στον γυμνασιακό κύκλο και ένα για βίντεο για τα λύκεια/τεχνικές σχολές), δεδομένου ότι οι συμμετοχές πληρούν τα κριτήρια (βλ. Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙ και ΙΙΙ, αντίστοιχα). Οι στόχοι του διαγωνισμού, οι όροι του διαγωνισμού, το έντυπο συμμετοχής -το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή- επισυνάπτονται.

 

Εγκύκλιος

Παραρτήματα