Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, προκηρύσσουν τους Διαγωνισμούς «Μαθητές στην Έρευνα – ΜΕΡΑ 2017-2018» και «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση - ΤΕΚΕ 2017-2018». Οι διαγωνισμοί εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του ΙΠΕ.

Κεντρικός σκοπός των Διαγωνισμών είναι η επαφή των μαθητών που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και των εκπαιδευτικών τους, με τις επιστημονικές ερευνητικές διαδικασίες. Μέσα από τους Διαγωνισμούς επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας πρώτης επαφής των μαθητών με την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία. Επιδιώκεται, επίσης, η διέγερση της πρωτοτυπίας, της δημιουργικότητας και της εφευρετικότητας των μαθητών.

Στους Διαγωνισμούς μπορούν να συμμετέχουν ομάδες από μαθητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίες εκπονούν ερευνητικές εργασίες (Διαγωνισμός «ΜΕΡΑ») ή υλοποιούν ερευνητικές - καινοτομικές κατασκευές (Διαγωνισμός «ΤΕΚΕ»).

Τις Προσκλήσεις των Διαγωνισμών, τις Δηλώσεις Συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για τους δύο διαγωνισμούς μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες του ΙΠΕ και του ΚΕΕΑ:

www.research.org.cy

www.keea.pi.ac.cy (στον σύνδεσμο: «Ανακοινώσεις»)

Οι ερευνητικές ομάδες καλούνται να συμμετέχουν σε Εκπαιδευτικό Εργαστήρι το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2017, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λευκωσίας και στις 28 Νοεμβρίου 2017, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λεμεσού (βλ. Προσκλήσεις Διαγωνισμών στις σχετικές ιστοσελίδες).

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής και για τους δύο Διαγωνισμούς είναι η 31η Οκτωβρίου 2017.

 

Εγκύκλιος