Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

email
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Μαρία Ηρακλέους

Phone22402387

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Έφη Παπαριστοδήμου

Phone22402345

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Χριστίνα Σταύρου

Phone22402377

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1. Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης (Υ.Ε.Μ.) διαρκεί όλη τη σχολική χρονιά, γι’ αυτό και η αίτηση για συμμετοχή γίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του Προγράμματος είναι η από κοινού απόφαση και δέσμευση των εκπαιδευτικών του σχολείου για ενεργό συμμετοχή καθ’ όλη την πορεία του Προγράμματος, καθώς και η πλήρης συνεργασία και στήριξη της διεύθυνσης του σχολείου. Η συμμετοχή προϋποθέτει τη διενέργεια διερεύνησης των αναγκών της σχολικής μονάδας και την επιλογή ενός ζητήματος που, κατά προτεραιότητα, απασχολεί τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου ή ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην Υ.Ε.Μ. ως ερευνητές και ερευνήτριες, ως αναστοχαζόμενοι και αναστοχαζόμενες επαγγελματίες, καθώς και ως μέλη μιας κοινότητας μάθησης, έχοντας την υποστήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η συμμετοχή των σχολείων στην Υ.Ε.Μ. οδηγεί σε άμεσα, αλλά και σε μεσοπρόθεσμα οφέλη μέσα από την υιοθέτηση της μεθοδολογίας της έρευνας-δράσης ή άλλης μεθοδολογίας, και την ολόχρονη υποστήριξη των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών από έναν ή μία διευκολυντή ή διευκολύντρια από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

2. Στάδια και Χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης, καθώς στηρίζεται, κυρίως, στη μεθοδολογία της έρευνας-δράσης, υλοποιείται εξελικτικά κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς, μέσα από συνεχείς κύκλους διερεύνησης, αναστοχασμού, σχεδιασμού δράσεων, κ.ο.κ..

Αρχικά, διενεργείται διερεύνηση αναγκών της σχολικής μονάδας με αξιοποίηση συγκεκριμένων εργαλείων και οι εκπαιδευτικοί, από κοινού, διερευνούν και νοηματοδοτούν το ζήτημα που τους απασχολεί, μέσω της συλλογής δεδομένων (σε επίπεδο τάξης/σχολείου). Ακολούθως, οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν Σχέδιο Δράσης, που στηρίζεται σε σχετική επιμόρφωση της οποίας τυγχάνουν και στη συλλογή/ανάλυση των δεδομένων που προηγήθηκε και έχει απόλυτη συνάφεια με το συγκεκριμένο ζήτημα που επέλεξε η σχολική μονάδα. Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται και η πορεία υλοποίησης των δράσεων παρακολουθείται, αναλύεται και αξιολογείται από τους ίδιους τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου. Κεντρική θέση σε όλη την πορεία της έρευνας-δράσης κατέχει ο κριτικός αναστοχασμός των εκπαιδευτικών για τη λήψη των αποφάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία της Υ.Ε.Μ. είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης. Ο Οδηγός περιλαμβάνει μία ενδεικτική μεθοδολογία οργάνωσης του Προγράμματος Υ.Ε.Μ., καθώς και ενδεικτικά εργαλεία προς αξιοποίηση.