Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
GreekEnglish (United Kingdom)
Οικοσελίδα Ευρωπαϊκά και Ερευνητικά Προγράμματα Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Πρόγραμμα Resilient Preschools

Resilient Preschools Το «Resilient Preschools - Ψυχική Ανθεκτικότητα και Προαγωγή της Ευημερίας στην Προσχολική Εκπαίδευση, για την πρόληψη συναισθηματικών και κοινωνικών προβλημάτων, καθώς και την εξάλειψη ανεπιθύμητων συμπεριφορών» είναι ένα διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα (αρ. έργου 2020-1-CY01-KA201-066080), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 2 - Συνεργασίες για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Περισσότερα...

 

TeaCheRs 4 EuRope

TeaCheRs 4 EuRope

 

Πρόγραμμα ATS STEM: Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων στην εκπαίδευση STEM

ATSSTEM Το έργο Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων στην εκπαίδευση STEM (Assessment of Transversal Skills in STEM - ATS STEM), είναι ένα καινοτόμο πειραματικό έργο Ευρωπαϊκής πολιτικής, τριετούς διάρκειας, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από ενοποιημένη προσέγγιση των μαθημάτων STEM και την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την αξιολόγησή τους. Περισσότερα...

 

Δημιουργώντας Ενιαία, Θετικά και Δίκαια Σχολικά Περιβάλλοντα μέσω του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (SWPBS)

SWPBS Το έργο "Δημιουργώντας Ενιαία, Θετικά και Δίκαια Σχολικά Περιβάλλοντα μέσω του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς" (SWPBS) είναι επιχορηγημένο από το ταμείο ERASMUS + (Βασική Δράση 3 – Πειραματισμοί Ευρωπαϊκής Πολιτικής), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός σχολικού πλαισίου που προωθεί την ενιαία εκπαίδευση, τον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα και την κοινωνική συμπεριφορά όλων των παιδιών μέσα στις σχολικές μονάδες τεσσάρων Ευρωπαϊκών χωρών (Κύπρος, Φινλανδία, Ελλάδα, Ρουμανία).
Το έργο SWPBS βασίζεται στο Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (PBS), μια επιστημονική προσέγγιση που παρέχει το οργανωτικό πλαίσιο σε μια σχολική μονάδα και το προσωπικό της, ώστε να μπορεί να ενεργεί προληπτικά με την υποστήριξη εξωτερικών εκπαιδευτών. Το έργο SWPBS στοχεύει στην προώθηση του μοντέλου επίλυσης προβλήματος, όπου η διοικητική ομάδα του σχολείου και το προσωπικό προσπαθούν να προσδιορίσουν τις σχολικές ανάγκες, να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν ένα σχέδιο δράσης, καθώς και να αξιολογήσουν την εφαρμογή του. Το μοντέλο επίλυσης προβλήματος του συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (SWPBS) παρέχει στους εκπαιδευτικούς επιστημονικά τεκμηριωμένες διδακτικές πρακτικές και δεξιότητες διαχείρισης τάξης για τη δημιουργία ενιαίου και θετικού σχολικού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές. Περισσότερα...

 

MaSDiV

MaSDiV Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MaSDiV (Supporting Mathematics and Science teachers in addressing Diversity and promoting fundamental Values) (2017-2020) είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Key Action 3 και στοχεύει στη στήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες για την αντιμετώπιση της πολυμορφίας που συναντούν στις τάξεις τους. Πολυμορφία που μπορεί να έχει σχέση με τα διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας των μαθητών, με πολιτισμικές ή κοινωνικοοικονομικές διαφορές. Κεντρικό στοιχείο αυτού του έργου είναι η συμπερίληψη μιας κοινωνικής και διαπολιτισμικής διάστασης στα μαθήματα των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών. Τα συγκεκριμένα εργαλεία που χρησιμοποιεί το MaSDiV έχουν σχέση με την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την διάδοση ενός καινοτόμου κύκλου μαθημάτων για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζονται Υπουργεία και ερευνητικά κέντρα έξι χωρών (Γερμανία, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα, Ολλανδία και Τουρκία). Περισσότερα...

 

ATS2020: Assessment of Transversal Skills 2020

ats2020 Το έργο «ATS2020: Assessment of Transversal Skills 2020» στοχεύει στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την ανάπτυξη και αξιολόγηση κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών για τον 21ο αιώνα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), μέσα από ένα μαθησιακό μοντέλο βασισμένο στον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού φακέλου (portfolio) για σκοπούς αξιολόγησης του μαθητή, στη βάση των κομβικών οριζόντιων δεξιοτήτων (π.χ. κριτική σκέψη, ψηφιακές δεξιότητες, αυτοαξιολόγηση). Απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού (Ε’ και Στ’ τάξη)  και γυμνασίου. Περισσότερα...

 

BODI - «Cultural diversity, body, gender, health in early childhood education»

bodi Το Πρόγραμμα με τίτλο το «Cultural diversity, body, gender, health in early childhood education» είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 του Προγράμματος Erasmus+ και αφορά στη διαφορετικότητα της κουλτούρας, του σώματος, του φύλου και της υγείας. Περισσότερα...

 

NAOS

NAOS Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των επαγγελματικών εκείνων δεξιοτήτων που αφορούν στη διαχείριση της ετερότητας στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις. Μέσω της ενδυνάμωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών αλλά και άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται με τα παιδιά και τους έφηβους, επιδιώκεται η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ο περιορισμός της σχολικής διαρροής και της ελλιπούς φοίτησης και μακροπρόθεσμα η ουσιαστικότερη συμπερίληψη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Περισσότερα...

 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Οργανισμών Προαγωγής του Εγγραματισμού

elinet Σκοπός του ΕLINET είναι να καταγράψει, να κωδικοποιήσει, να αναλύσει αλλά και να γνωμοδοτήσει αναφορικά με τις πολιτικές που ακολουθούνται για την προώθηση του εγραμματισμου (σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά και υπερεθνικό επίπεδο).

Πέραν τούτου, το ELINET αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού και των φορέων λήψης απόφασης σε θέματα αλφαβητισμού και στον συντονισμό παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο. Περισσότερα...

 

Rethink (Reduce, Reuse, Recycle) Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων

rethink Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με την Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συμμετέχει σε άλλο ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο “Rethink (Reduce, Reuse, Recycle) Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Κύπρο» με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE+ Environment Policy and Governance, της Ε.Ε. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως ανάδοχος φορέας το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και ως εταίροι, πέρα από τη Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η Green Dot Κύπρου, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας και Περιβάλλοντος και η Fost Plus Βελγίου. Περισσότερα...

 

Open Discovery Space

ods Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο “Open Discovery Space: A socially-powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources (ODS)”, του οποίου εθνικός συντονιστής είναι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Περισσότερα...

 

Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου CyberEthics

cyberethics Το έργο CyberEthics (Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου), που λειτουργεί στη Κύπρο από το 2006, προωθεί την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στην Κύπρο και εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των ανθρώπων που ζουν στο νησί... Περισσότερα...

 

SIRIUS European Policy Network on the education of children and young people with a migrant background

sirius Το δίκτυο SIRIUS είναι μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και τη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας. Το δίκτυο αυτό έχει ως κύρια ενασχόλησή του την εκπαίδευση των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Επιδιώκει τη μελέτη και τη δικτύωση των πολιτικών που εφαρμόζονται, σε επίπεδο κράτους, σχολικής μονάδας και σχολικής πράξης καθώς επίσης και την ενίσχυση προγραμμάτων δράσης στις διάφορες χώρες - μέλη του δικτύου. Περισσότερα...

 

Codes: Collaboration of Schools and Communities through Sustainable Development

codes Στόχος του προγράμματος είναι μέσα από πολυεπίπεδα δίκτυα συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναδείξει την αειφόρο ανάπτυξη μέσα από τη συνεργασία σχολείου-κοινότητας. Περισσότερα...

 

CyberEthics III

cyberethics Το CyberEthics είναι το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου το οποίο προωθεί την ασφαλή χρήση των καινούργιων τεχνολογιών (διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο κλπ). Η γραμμή Καταγγελιών είναι το μέρος όπου μπορεί να καταγγελθεί τυχόν παράνομο περιεχόμενο που βρίσκεται στο διαδίκτυο. Περισσότερα...

 

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση

fysi Η ομάδα των νεοεισερχομένων, όπως και η ομάδα των φοιτητών δασκάλων είναι μια ιδιαίτερη ομάδα εκπαιδευτικών. Οι νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν στις πολλαπλές προκλήσεις που αφορούν τις στοιχειώδεις παιδαγωγικές τους δεξιότητες και συνδέονται με την ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Περισσότερα...

 

European Network on Teacher Education Policies (ENTEP)

entep Iστοσελίδα: http:// entep.unibuc.eu/ Έναρξη: 23/8/2004 Λήξη: 11/7/2008 Άτομο Επαφής στο Π.Ι.Κ: Έλενα Χατζηκακού. Περισσότερα...

 

CITER, Creation of a European History Textbook Repository

citer Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης ιστορικών βιβλίων στο διαδίκτυο με σκοπό την πρόσβαση και διερεύνηση ιστορικών πληροφοριών μέσα από πολλαπλές πηγές πληροφόρησης. Περισσότερα...

 

Wi-Mi: Wide Minds

wimi Ανάμεσα στα άλλα πλεονεκτήματα που παρέχει η χρήση των ΤΠΕ στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι οι πολλαπλές ευκαιρίες που δίνονται για επίτευξη ποιότητας στη μάθηση, καθώς και η δυνατότητα χρήσης ποικίλων τρόπων και μεθόδων. Περισσότερα...

 

What does it mean to think historically?

Historically To Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργανώνουν Σεμινάριο Μικρής Διάρκειας στα πλαίσια του προγράμματος Pestalozzi με θέμα: «What does it mean to think historically? Promoting historical understanding in classrooms of mixed abilities and diverse backgrounds and developing channels of communication with the wider community». Περισσότερα...

 

A Framework for Preparing Teachers to Teach with ICT

Design Practice Το Π.Ι. συμμετέχει σε ευρωπαϊκό έργο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (1/10/2009 - 29/9/2011) με θέμα το σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη χρήση των ΤΠΕ (http://www.design-practice.org), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci. Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci στοχεύει στη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης και καινοτομίας μεταξύ των εταίρων των έργων. Περισσότερα...

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PASSAGE - Pedagogies of Passing from Reception to Education

PASSAGE Το Ευρωπαϊκό Πρό­­γραμμα Erasmus+ "PASSAGE - Peda­go­­gies of Passing from Reception to Education", στοχεύει να στηρίξει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση με καινοτόμες μεθόδους και προσεγγίσεις σε θέματα ένταξης μαθητών και μαθητριών ηλικίας 6 – 14 ετών με μεταναστευτική και προσφυγική βιογραφία. Συγκεκριμένα, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό σύστημα που θα διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην ποιοτική εκπαίδευση, το οποίο θα αποτελείται από εργαλεία, όπως πλατφόρμα επικοινωνίας, από επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών, μέσα από βιωματικά εργαστήρια και από μια σειρά από συστάσεις προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων των συμμετεχουσών χωρών (Σλοβενία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Λιθουανία). Περισσότερα...

 

Ευρωπαϊκό Έργο «European MediaCoach Initiative»

EMCI Το Ευρωπαϊκό Έργο "European MediaCoach Initiative - EMCI" είναι ένα τριετές συγχρη­ματοδοτούμενο έργο Erasmus+ (Key Action 3), στοχεύει να προωθήσει την Παιδεία για τα Μέσα στις συμμετέχουσες χώρες. Ειδικότερα, αποσκοπεί, κυρίως, να προετοιμάσει εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που έχουν επαφή με μαθητές/μαθήτριες και νέους/νέες, προκειμένου να είναι σε θέση να προωθούν την ενδυνάμωση της νεολαίας στην αντιμετώπιση πολλαπλών προκλήσεων της κοινωνίας της πληροφορίας. Αυτή η ενδυνάμωση περιλαμβάνει την καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των μαθητών/μαθητριών και των νέων γενικότερα γύρω από τα ζητήματα που σχετίζονται με τα Μέσα, έντυπα ή ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότερα...

 

Πρόγραμμα SHERPA: SELFIE Helper and Pedagogical Innovation Assistant

SHERPA Το SHERPA είναι ένα διετές πρόγραμμα Erasmus +, Βασική Δράση 3, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της συστηματικής χρήσης του εργαλείου SELFIE σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το SELFIE είναι ένα δωρεάν εργαλείο αυτοαξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εύκολα προσαρμόσιμο και βοηθά τα σχολεία να κατανοήσουν καλύτερα την πρόοδό τους στην ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία και μάθηση. Το SHERPA θα παρέχει βοήθεια στα σχολεία για να οικοδομήσουν τη γνώση τους γύρω από το εργαλείο SELFIE και να κατανοήσουν τα αποτελέσματά του όσον αφορά τη στρατηγική και τις πρακτικές τους στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στο περιβάλλον του σχολείου τους. Περισσότερα...

 

STEAME

STEAME

 

HOPEs

hopes Το HOPEs είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + Βασικές Δράσεις 2- Συνεργασίες για Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών (Στρατηγικές Συμπράξεις για τη σχολική εκπαίδευση). Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016, διαρκεί 24 μήνες και υλοποιείται σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία). Η νέα αυτή στρατηγική συνεργασία δημιουργήθηκε βάσει της εκτενούς εμπειρίας όλων των μελών της κοινοπραξίας σε θέματα σχετικά με τη Θετική Ψυχολογία, την Ψυχολογία της Εκπαίδευσης και την Ανάπτυξη Χαρακτήρα. Περισσότερα...

 

Mentoring Technology Enhanced Pedagogy (MENTEP)

mentep Το έργο ΜENTEP αφορά στην ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε από τη σχετική ιστοσελίδα του European Schoolnet (EUN)
Χρονοδιάγραμμα: Οι δράσεις του έργου προσεγγίστηκαν σε 3 ομάδες: τον σχεδιασμό του έργου και ανάπτυξη σχετικών εργαλείων (1η χρονιά), την εφαρμογή σε εκπαιδευτικούς και την παρακολούθησή της (2η χρονιά) και την ανάλυση αποτελεσμάτων και συγγραφή εκθέσεων (3η χρονιά). Περισσότερα...

 

Διαφοροποίηση Διδασκαλίας για την Επαγγελματική Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την Επιτυχία των Μαθητών (DiDeSu)

didesu To πρόγραμμα «Διαφοροποίηση Διδασκαλίας για την Επαγγελματική Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την Επιτυχία των Μαθητών/ Differentiation of instruction for teacher professional Development and students' Success (DiDeSu) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της Βασική Δράσης 2 του Προγράμματος Erasmus+, και συντονίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Το δίκτυο των εταίρων αποτελείται από το UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DINBACAU από τη Ρουμανία, το PEDAGOSKI INSTITUT από τη Σλοβενία και το UNIVERSIDAD DE GRANADA από την Ισπανία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις €145 775. Περισσότερα...

 

Αναζητώντας τη διαπολιτισμική μνήμη στην Ευρώπη

politistiki mnimi Το COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research) είναι μια από τις μακροβιότερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας. Ιδρύθηκε το 1971 με στόχο την δημιουργία ενός πλαισίου προώθησης και ενδυνάμωσης της συνεργασίας στην Ευρώπη στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Στα πλαίσια του COST χρηματοδοτούνται τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Ερευνητικών Δικτύων γνωστών ως Δράσεων, που εγκρίνονται στα πλαίσια του Προγράμματος. Περισσότερα...

 

Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο

apostoli nero Το Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων «Αποστολή Νερό» πραγματοποιείται από το Global Water Partnership – Mediterranean και το Σύστημα της Coca-Cola στην Κύπρο (Α/φοί Λανίτη και The Coca-Cola Company), με τη συνεργασία του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)/ δίκτυο MEdIES και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Περισσότερα...

 

Τ.Ο.Μ.Ε.Σ.

Τ.Ο.Μ.Ε.Σ. Το έργο Τ.Ο.Μ.Ε.Σ αναφέρεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος και της ικανότητας για συλλογή, οργάνωση και ερμηνεία δεδομένων στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο. Περισσότερα...

 

EUFolio: EU Classroom ePortfolios

eufolio Το πρόγραμμα στοχεύει στο σχεδιασμό μοντέλων ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων (ePortofolio) και την εφαρμογή τους στη σχολική πραγματικότητα με γενικότερο στόχο την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία. Περισσότερα...

 

PRoposing modern E-Assessment approaches and Tools to Young and experienced in-service teachers - PREATY

preaty Με τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο PREATY (Proposing modern e-assessment approaches and tools to young and experienced in-service teachers) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου προσδοκεί να εισαγάγει τους εκπαιδευτικούς σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης με στόχο την ανάπτυξη εκ μέρους των μαθητών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Περισσότερα...

 

Ιδέες, έργα και δρώμενα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μέσα από την προσέγγιση στα πολιτιστικά τοπία Κρήτης και Κύπρου

thalasses Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασία «Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση C(2008)1131/28-03-2008. Περισσότερα...

 

Πρόγραμμα RELEASE για τη διά βίου μάθηση και την Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο

release Το σχέδιο RELEASE αποτελεί προσπάθεια να αξιολογηθεί ο χαρακτήρας διά βίου μάθησης του προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο, χρησιμοποιώντας ως βάση τις παραπάνω κατηγορίες και αντλώντας κριτήρια από τη μεταανάλυση ερευνών που έχουν γίνει με το θέμα αυτό. Περισσότερα...

 

CyberEthics II

cyberethics Το CyberEthics είναι το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου το οποίο προωθεί την ασφαλή χρήση των καινούργιων τεχνολογιών (διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο κλπ). Η γραμμή Καταγγελιών είναι το μέρος όπου μπορεί να καταγγελθεί τυχόν παράνομο περιεχόμενο που βρίσκεται στο διαδίκτυο. Περισσότερα...

 

The use of Internet: Opportunities and Challenges

The Use of Internet 3-5 Μαρτίου 2010, Hotel Mediterranean, Limassol, Cyprus
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργάνωσε Εργαστήριο στα πλαίσια του προγράμματος Pestalozzi, με θέμα: «The Use of Internet: Opportunities and Challenges» Περισσότερα...

 

MustLearnIT, Using ICT for special subject Distance Learning in multigrade schools

MustLearnIt Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρών σχολείων με εξειδικευμένη διδασκαλία ειδικών θεμάτων μέσα από περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονο και ασύγχρονο). Περισσότερα...

 

i.e.Us (ODL): Intercultural Educational Dialogues: What unites us, what separates us!

ieus To έργο i.e.Us: “Intercultural Educational Dialogues: What unites us, what separates us!”, είναι ένα πιλοτικό έργο που χρηματοδοτήθηκε από τη δράση “Minerva (ODL and ICT in Education)” του προγράμματος Socrates. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2003 και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2005. Περισσότερα...

 

Enhancing sustainable democratic culture at schools: Empowering teachers through mentoring and action research processes

faces_pest Προγραμματικό Πλαίσιο: Pestalozzi Κωδικός: CoE 2013 0303-0305 Cyprus Εταίροι: Ceredigion County Council. Περισσότερα...

 

Cha(lle)nging attitudes and actions for a diverse society: fighting prejudices and discriminatory bullying for equality through human rights: A cross - curricular approach

Cha(lle)nging attitudes and actions for a diverse society Προγραμματικό Πλαίσιο: Pestalozzi Κωδικός: CoE 2014 0303-0305 Cyprus Εταίροι: Ceredigion County Council. Περισσότερα...

 

InetRisks, 2008-2010

inetrisks Στο έργο Inetrisks που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου (Δέσμη 2008), τρεις επιστημονικοί φορείς από Κύπρο και Ελλάδα (το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ερευνητικό-Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών) μαζί με δέκα οικογένειες εκπαιδευτικών μελέτησαν σε βάθος τη στάση των γονιών σχετικά με τους κινδύνους στο διαδίκτυο. Περισσότερα...

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Σ.Ο.Ε.Ε.Π.

Δρ Χριστίνα Παπασολομώντος
Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης
Email: papasolomontos.chr
@cyearn.pi.ac.cy

Τηλ.: 22402381

Δρ Χρίστος Ρουσιάς
Email: roushias.ch@cyearn.pi.ac.cy
Τηλ.: 22402391

Email Σ.Ο.Ε.Ε.Π.: cpi_euaffairs@cyearn.pi.ac.cy