Τίτλοι και Περιεχόμενο Σεμιναρίων

Διατμηματικά Σεμινάρια (Σεμινάρια για περισσότερες από μία βαθμίδες)

Παρακαλείστε να μελετήσετε στην ιστοσελίδα πρώτα τους τίτλους και το περιεχόμενο των σεμιναρίων που ήδη προσφέρονται για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα σε κάθε βαθμίδα. Το σεμινάριο «Διδακτική Γνωστικού Αντικειμένου» μπορεί να επιλεχθεί μόνο σε περίπτωση κατά την οποία για το γνωστικό αντικείμενο που σας ενδιαφέρει δεν προσφέρονται άλλα σεμινάρια ή άλλοι σχετικοί τίτλοι θεμάτων.

Βαθμίδες: Προσχολική/Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός: Το σεμινάριο στοχεύει στο (α) να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τη σημασία της αξιολόγησης του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και τις νέες τάσεις στην αξιολόγηση, (β) να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με διάφορες μορφές αξιολόγησης, καθώς και τη σημασία της καθεμιάς, (γ) να παρουσιαστούν εργαλεία αξιολόγησης του μαθητή που αφορούν στην αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση.

Περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω:

1. Ορισμός της έννοιας αξιολόγηση στην εκπαίδευση

2. Σημασία της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας

3. Αρχική, Διαμορφωτική, Τελική αξιολόγηση του μαθητή

4. Εργαλεία αξιολόγησης του μαθητή: Σημασία της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των εργαλείων αξιολόγησης.

Προϋποθέσεις:

Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης σε συνεδρία προσωπικού (2 διδακτικές περίοδοι ή μία παιδαγωγική συνεδρία για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης). Το σεμινάριο προσφέρεται για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου.

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς ή/και μαθητές.

Σκοπός: Οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να εφαρμόζουν βασικές κοινωνικές δεξιότητες και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις.

Περιγραφή:

• Καλλιέργεια και εφαρμογή τρόπων αποτελεσματικής επικοινωνίας (παραδείγματα λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας)

• Εντοπισμός χαρακτηριστικών καλού/ής ακροατή/τριας

• Έννοια διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης

• Ανάπτυξη ικανότητας διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης.

• Εντοπισμός, ανάλυση και εφαρμογή τρόπων επίλυσης συγκρούσεων

• Εφαρμογή των βημάτων επίλυσης ενός προβλήματος/μίας σύγκρουσης (Καθορισμός προβλήματος, Εξέταση εναλλακτικών λύσεων, Επιλογή και εφαρμογή κατάλληλης λύσης, Αξιολόγηση)

Προϋποθέσεις: Το βιωματικό εργαστήριο διαρκεί τουλάχιστον 80 λεπτά (μία συνάντηση) και προσφέρεται για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου. Προαιρετικά, μπορεί να περιλαμβάνει και βιωματική εφαρμογή με μαθητές.

Βαθμίδες: Προσχολική/Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός: Το σεμινάριο στοχεύει στο (α) να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τις έννοιες κριτική και δημιουργική σκέψη, (β) να αντιληφθούν οι εκπαιδευτικοί τη σημασία προώθησης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης στη μαθησιακή διαδικασία, (γ) να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με καλές πρακτικές προώθησης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, στο πλαίσιο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω:

1. Ορισμός των εννοιών κριτική και δημιουργική σκέψη

2. Σημασία της προώθησης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας

3. Μαθησιακά περιβάλλοντα που προωθούν την καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής σκέψης (ανάλογα)

4. Καλές πρακτικές και παραδείγματα προώθησης κριτικής και δημιουργικής σκέψης (ανάλογα).

Προϋποθέσεις:

Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης (2 διδακτικές περίοδοι σε συνεδρία προσωπικού ή μία παιδαγωγική συνεδρία για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης). Το σεμινάριο προσφέρεται γαι την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου.

Βαθμίδες: Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς.

Σκοπός: Οι συμμετέχοντες

- να κατανοήσουν την έννοια της παραβατικής συμπεριφοράς

- να ενημερωθούν με διάφορα παραδείγματα

- να μάθουν για τις μορφές εκδήλωσης της παραβατικής συμπεριφοράς

- να ενημερωθούν για το ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας

- να γνωρίσουν πρακτικές / μεθόδους διαχείρισής της διαφυλάσσοντας την ψυχική υγεία του παιδιού

- να έρθουν σε επαφή με μεθόδους αντιμετώπισης, ώστε να επιτευχτεί η ισορροπία μέσα στο σχολείο και αυυό να αποτελεί ένα ευχάριστο περιβάλλον και όχι απειλή για το παιδί

- να κατανοήσουν την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου στήριξης των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στον σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Περιγραφή:

- Μορφές παραβατικής συμπεριφοράς ως κοινωνικό φαινόμενο

- Αίτια παραβατικότητας

- Νομικό πλαίσιο του δικαίου των ανηλίκων

- Τρόποι αντιμετώπισης ανήλικης εγκληματικότητας

- Φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς ανηλίκων στην κυπριακή κοινωνία και η αντιμετώπισή τους

- Aνήλικος δράστης και ανήλικο θύμα: συμμορίες ανηλίκων, ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση ανηλίκου και μέτρα διαχείρισης και διευθέτησης προβληματικών καταστάσεων

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μίας ενημερωτικής συνάντησης διάρκειας περίπου μίας ώρας (60 λεπτά).

Βαθμίδες: Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός:

- Να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί την έννοια του σχολικού εκφοβισμού.

- Να ενημερωθούν με διάφορα παραδείγματα και να διαχωρίσουν τον σχολικό εκφοβισμό από το πείραγμα.

- Να μάθουν για τις μορφές εκδήλωσης του σχολικού εκφοβισμού.

- Να ενημερωθούν για το ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του σχολείου.

- Να γνωρίσουν τρόπους πρόληψης εκφοβιστικών συμπεριφορών.

Περιγραφή:

- Τι είναι η εκφοβιστική συμπεριφορά μεταξύ των μαθητών στο σχολείο

- Χαρακτηριστικά εκφοβιστικής συμπεριφοράς

- Μορφές εκφοβιστικής συμπεριφοράς

- Τι δεν είναι εκφοβιστική συμπεριφορά

- Διαφορές στο φύλο και στην ηλικία στις διάφορες μορφές εκφοβιστικής συμπεριφοράς

- Χαρακτηριστικά των δραστών

- Επιπτώσεις της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στους δράστες

- Χαρακτηρικτικά των παιδιών-στόχων

- Επιπτώσεις της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στα παιδιά-στόχους

- Άλλοι συμμετέχοντες – θεατές

- Επιπτώσεις στους θεατές

- Πόσο συχνά καταγγέλλουν οι μαθητές

- Ο ρόλος του σχολείου για την αντιμετώπιση και πρόληψη της εκφοβιστικής συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών (Παραδοχή, Διαμόρφωση και καθορισμός αντιεκφοβιστικής πολιτικής, Υλοποίηση της αντιεκφοβιστικής πολιτικής του σχολείου)

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μίας ενημερωτικής συνάντησης διάρκειας περίπου μίας ώρας (60 λεπτά).

Βαθμίδες: Προσχολική/Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς.

Σκοπός:

Να κατανοήσουν οι ενήλικες πόσο σημαντική είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών αφήνοντας πίσω τα ταμπού. Στόχος είναι να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται τα ευαίσθητα αυτά θέματα και τον τρόπο με τον οποίο απαντούμε στα παιδιά και να καθοδηγήσουμε γονείς και εκπαιδευτικούς πώς να μιλούν στα παιδιά για την ιδιωτικότητα τους (privacy). Επίσης στόχος είναι να δοθεί οδηγός για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης.

Περιγραφή:

Μιλώντας στο παιδί από νωρίς για τη σεξουαλικότητα

- Απενοχοποίηση του θέματος και ενθάρρυνση των γονέων να μιλούν

- Ιδιωτικότητα (privacy), «Το σώμα σου, σου ανήκει»

- Μιλώντας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας

«Ο κανόνας του εσώρουχου»

«’Καλά’ και’ κακά’ αγγίγματα»

«’Καλά’ και ‘κακά’ μυστικά»

- Συζητώντας με παιδιά σχολικής ηλικίας

«Αναπαραγωγή και γέννηση»

- Συζητώντας με τους εφήβους»

«Αναπαραγωγική υγεία και σεξουαλικότητα»

«Ενημέρωση για κινδύνους και επιπτώσεις»

- Πρόληψη (αποτελεσματική επικοινωνία, εμπιστοσύνη, η καλή σχέση με το παιδί, διαθεσιμότητα ενήλικα)

- «Θύμα σπάσε τη σιωπή»

- Αντιμετώπιση περιστατικών

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μίας ενημερωτικής συνάντησης διάρκειας μίας ώρας (60 λεπτά).

Βαθμίδες: Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός: Οι εκπαιδευτικοί

• να κατανοήσουν τα αξιώματα στην επικοινωνία, άρα και να μεταφράσουν τα μηνύματα των μαθητών τους

• να συνειδητοποιήσουν ότι ο τρόπος που επικοινωνούν με τους μαθητές τους μπορεί να διευκολύνει αλλά μπορεί και να περιορίζει τη μεταξύ τους σχέση

• να εξοικειωθούν με εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας που βελτιώνουν τις σχέσεις τους με τους μαθητές τους

• να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν τη διάσταση της «ενσυναίσθησης» στην επαφή τους με τους μαθητές.

Περιγραφή:

• Αναφορά στα βασικά αξιώματα/αρχές της επικοινωνίας

• Βιωματικές δραστηριότητες με εθελοντές από το κοινό για την κατανόηση των αξιωμάτων αυτών

• Παραδείγματα της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τις σχέσεις

• Ασκήσεις σχετικά με την «ενεργητική ακρόαση» ή/και την «ενσυναίσθηση» ή/και την «παράφραση» ώστε να συνειδητοποιήσουν τη διάσταση όλων αυτών και τη σπουδαιότητα στην επαφή και την επικοινωνία τους με τους μαθητές

• Προβολή ολιγόλεπτου βίντεο σχετικά με την ενσυναίσθηση και τη συμπάθεια

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μίας ενημερωτικής συνάντησης διάρκειας περίπου μίας ώρας (60 λεπτά).

Βαθμίδες: Προσχολική/Δημοτική

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός: Ο σκοπός της διάλεξης είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις ακόλουθες αναπτυξιακές διαταραχές: 1) Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα, 2) Μαθησιακές Διαταραχές και 3) Αυτιστική Διαταραχή.

Περιγραφή:

Μέσα από τη διάλεξη οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για την κλινική περιγραφή και τα συμπτώματα των συγκεκριμένων διαταραχών για έγκαιρο εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων και έγκαιρη παρέμβαση με τη μορφή παραπομπής στην αντίστοιχη υπηρεσία. Επιπρόσθετα, θα γίνει ενημέρωση για στατιστικά στοιχεία εμφάνισης των διαταραχών και για τις αιτίες εμφάνισης τους. Τέλος, θα γίνεται αναφορά σε διάφορες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν.

Προϋποθέσεις:

Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μιας ενημερωτικής συνάντησης διάρκειας μίας ώρας, που μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της σχολικής συνεδρίας. Στη συνάντηση υπάρχει η δυνατότητα να γίνει εστίαση σε μια αναπτυξιακή διαταραχή αν οι εκπαιδευτικοί δηλώσουν μεγαλύτερη ανάγκη και ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Βαθμίδες: Προσχολική/Δημοτική/Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός: Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για θέματα ανατροφοδότησης και διαχείρισης συγκρούσεων

Περιγραφή:

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο σχολείο ως μια κοινότητα μάθησης, όπου όλοι μας μαθαίνουμε, είναι σημαντική τόσο η αυτοαξιολόγηση και αυτοπαρακολούθηση όσο και η ανατροφοδότηση που δεχόμαστε καθημερινά από τους σημαντικούς άλλους στη επαγγελματική μας καθημερινότητα.

Στο σεμινάριο για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανατροφοδότησης θα οριστεί με σαφήνεια η έννοια της ανατροφοδότησης και θα εντοπιστούν οι δεξιότητες παροχής και αποδοχής της ανατροφοδότησης, μέσα από βιωματική προσέγγιση στην εκπαιδευτική πράξη.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Στο σχολικό περιβάλλον είναι πιθανόν να προκύψουν συγκρούσεις ανάμεσα στις διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες που συνυπάρχουν στον χώρο. Το ιδανικό είναι το σχολείο να μπορεί να αξιοποιήσει τις συγκρούσεις με τρόπο που να επιτυγχάνει την καλλιέργεια της συνεργασίας, της κατανόησης, της αυτογνωσίας και της αποδοχής του άλλου.

Το σεμινάριο για τη διαχείριση συγκρούσεων στοχεύει στο να αναδείξει τρόπους και δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης των συγκρούσεων μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων (case studies), την υπόδυση ρόλων και συζήτηση.

Προϋποθέσεις:

Το σεμινάριο θα έχει βιωματικό χαρακτήρα και θα προσφέρεται σε μία διπλή συνεδρία προσωπικού.

Βαθμίδες: Προσχολική/Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς, Μαθητές, Γονείς.

Σκοπός: Η βελτίωση των επιπέδων σωματικής και ψυχικής υγείας στη Κύπρο.

Περιγραφή:

Παράθεση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων από πρόσφατες έρευνες στη Κύπρο και σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η σημασία των αποτελεσμάτων και ο ρόλος της κοινωνίας και της παιδείας σε αυτά.

Προϋποθέσεις:

Α) Το σεμινάριο μπορεί να δοθεί σε μορφή ενημέρωσης.

Β) Του σεμιναρίου μπορεί να προηγηθεί έρευνα από τους μαθητές στο σχολείο για τη διατροφή τους, τη φυσική τους δραστηριότητα και τη σωματική τους κατάσταση (βάρος, ύψος). Τα σχολικά ευρήματα μπορεί να συγκριθούν με τα παγκύπρια και άλλα ευρωπαϊκά στοιχεία στο σεμινάριο.

Γ) Το σεμινάριο μπορεί να ακολουθήσουν βιωματικά εργαστήρια στα οποία οι μαθητές θα καταγράψουν το διαιτολόγιό τους και θα το αξιολογήσουν με βάση το διαιτολόγιο της μεσογειακής διατροφής. Με απλές ασκήσεις, όπως η δίπλωση και το άλμα χωρίς φόρα οι μαθητές μπορεί να αξιολογήσουν τη φυσική τους δραστηριότητα. Τέλος, μετρώντας το βάρος και το ύψος τους (Δείκτης Μάζας Σώματος), μπορεί να αξιολογήσουν τη φυσική τους κατάσταση, δηλαδή το βάρος τους σε σχέση με το ύψος τους.

Βαθμίδες: Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς

Σκοπός: Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς:

• Να προετοιμάζουν και να επιλέγουν προσεκτικά δραστηριότητες που αφορούν τη δυναμική της ομάδας και το δέσιμο των μαθητών.

• Να επιλέγουν τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές για τον σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού μαθήματος.

• Να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις ανομοιογενών τάξεων.

• Να εντάσσουν στο μάθημά τους πολιτισμικά στοιχεία μέσα από ποικίλα υλικά.

• Να αντιμετωπίζουν ποικίλα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν στην τάξη ανταλλάσσοντας εμπειρίες και ιδέες με τους συναδέλφους τους.

• Να αναπτύσσουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (Παραγωγή/κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) των μαθητών τους.

Περιγραφή:

Τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Ελληνικής σε αλλόγλωσσα παιδιά έχουν αυξηθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον κατάρτιση, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να διεξάγουν τη διδασκαλία εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με αποτελεσματικότητα και να επιλύουν πρακτικά προβλήματα, καθώς και να αξιολογούν τη γλωσσική τους επάρκεια, χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και εντάσσοντας πολιτισμικά και διαπολιτισμικά στοιχεία. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των διδασκόντων στη Νέα Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σε θέματα μεθοδολογίας, διδακτικών προσεγγίσεων και διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας.

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μίας ενημερωτικής συνάντησης διάρκειας μίας ώρας (60 λεπτά).

Βαθμίδες: Δημοτική/Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Σκοπός: Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις μαθηματικές πρακτικές αποτελεσματικής διδασκαλίας και η ανάπτυξη διδακτικών προτάσεων με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας και τους Δείκτες Επάρκειας, όπως αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών. 

Περιγραφή:

• Συζήτηση για τους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών και τα στοιχεία που συνιστούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Δείκτες Επιτυχίας, Δείκτες Επάρκειας και Μαθηματικές Πρακτικές).

• Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προτάσεων με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας και Μαθηματικές Πρακτικές (συνδιδασκαλίες) - αναστοχασμός εκπαιδευτικών.

• Διαφοροποίηση διδακτικού υλικού, ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά γνωστικά επίπεδα μαθητών (για μαθητές από χαμηλού γνωστικού επιπέδου μέχρι και χαρισματικούς μαθητές στα Μαθηματικά) και να επιτυγχάνονται οι Δείκτες Επάρκειας/Επιτυχίας σε όλα τα διαφορετικά επίπεδα γνωστικών ικανοτήτων. 

Προϋποθέσεις:

Το σεμινάριο περιλαμβάνει ενημερωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς, βιωματικά εργαστήρια, εφαρμογές στην τάξη, συνδιδασκαλίες, κ.ά.

Βαθμίδες: Δημοτική/Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήριο

Σκοπός: Οι συμμετέχοντες να διαμορφώσουν τη διδακτική τους πράξη με στόχο καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, αξιοποιώντας δυνατότητες των Τ.Π.Ε.

Περιγραφή:

Οι συμμετέχοντες μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων θα έχουν την ευκαιρία:

• να συνδέσουν χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης με δυνατότητες των Τ.Π.Ε.

• να εισαχθούν στο θεωρητικό υπόβαθρο για αποτελεσματικότερη διδασκαλία και μάθηση σύμφωνα με τις ακόλουθες σύγχρονες τάσεις:

- αναθεωρημένη ταξινόμηση του Bloom

- ρόλος τεχνολογίας (SAMR – Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition)

- δεξιότητες του 21ου αιώνα

- αξιολόγηση ΓΙΑ τη μάθηση

• να συζητήσουν μαθησιακές δραστηριότητες με την αξιοποίηση εργαλείων Τ.Π.Ε., εστιάζοντας στα ακόλουθα σημεία:

- δυνατότητες ψηφιακών εργαλείων

- ρόλος του εκπαιδευτικού / ρόλος των μαθητών

- δυνατότητες και προκλήσεις ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση.

Προϋποθέσεις:

Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή ενός αρχικού ενημερωτικού εργαστηρίου διάρκειας 2-3 ωρών. Αναμένεται να ακολουθήσει μαθησιακή εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη τους και, μετά, δεύτερη συνάντηση γαι αναστοχασμό της εφαρμογής.

Βαθμίδες: Προσχολική/Δημοτική

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Σκοπός: Η συνεργασία γονιών και εκπαιδευτικών για πρακτικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης των μαθητών και τη βελτίωση των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων.

Περιγραφή:

• Οργάνωση δραστηριοτήτων με τους εκπαιδευτικούς για παιδιά και γονείς

•Εφαρμογή δραστηριοτήτων στην τάξη με τους μαθητές και τους γονείς

• Συζήτηση με εκπαιδευτικούς και γονείς με στόχο την αποτελεσματική συνεργασία σπιτιού-σχολείου και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στα Μαθηματικά

Προϋποθέσεις:

Το εργαστήριο γίνεται σε πρωινό χρόνο, διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις 40λεπτες περιόδους (1Χ40΄ ενημερωτική συνάντηση, 2Χ40΄ εφαρμογή, 1Χ40΄ αναστοχασμός) και περιλαμβάνει εφαρμογή στην τάξη.

Βαθμίδες: Προσχολική/Δημοτική/Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τη σημασία και τους τρόπους αξιοποίησης μοντέλων στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.

Περιγραφή:

- Συζήτηση για την ανάγκη και τη χρήση των μοντέλων στην οικοδόμηση γνώσης: πλεονεκτήματα και περιορισμοί.

- Σχεδιασμός δραστηριότητας, διατύπωση στόχων και εφαρμογή της στην τάξη με τους μαθητές.

- Αναστοχασμός για την αποτελεσματικότητα της δράσης σε σχέση με τους μαθησιακούς στόχους.

Προϋποθέσεις: Το εργαστήριο γίνεται σε πρωινό χρόνο, διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα 40λεπτα (1Χ40΄ συζήτηση, 2Χ40΄ εφαρμογή, 1Χ40΄ αναστοχασμός) και περιλαμβάνει εφαρμογή στην τάξη.

Βαθμίδες: Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Μέσης

Σκοπός: Το σεμινάριο στοχεύει στη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας στο σχολικό περιβάλλον. Καθώς η καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας διατρέχει μέσα από όλα τα μαθήματα, η στόχευση είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναπτύξουν στους μαθητές/τριες τους μία ικανότητα που συμβάλει στην προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση.

Περιγραφή:

«…το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε δράση…». Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου και Συμβούλιο, 2006

Ενημερωτική διάλεξη

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλης της σχολικής μονάδας.

Γίνεται αναφορά:

 • στον ορισμό της Επιχειρηματικότητας για την Εκπαίδευση
 • στις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα
 • στον ρόλο του εκπαιδευτικού
 • στην ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας στο σχολικό περιβάλλον.

Βιωματικό εργαστήρι

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που προέρχονται από την ίδια σχολική μονάδα ή εκπαιδευτικούς δύο σχολικών μονάδων που συνεργάζονται σε Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας (π.χ. «Εικονική Επιχείρηση», «Ξοδεύοντας έξυπνα», Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus +) για τη σχολική χρονιά 2015 -16 και χρειάζονται καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δράσης:

 • Τα θέματα προσαρμόζονται στις ανάγκες των συμμετεχόντων.
 • Είναι δυνατή η συμμετοχή ομάδας εκπαιδευτικών ή ομάδας εκπαιδευτικών και μαθητών που ανήκουν στην επιχειρηματική ομάδα του σχολείου.

Προϋποθέσεις: Η ενημερωτική διάλεξη προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού/ ή ομάδας του προσωπικού. Το βιωματικό εργαστήρι προσφέρεται με τη μορφή δύο - τριών συναντήσεων, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων. Η κάθε εργαστηριακή συνάντηση, θα προγραμματιστεί σε συνεννόησημε τον λειτουργό του Π.Ι.Κ και μπορεί να αφορά σε δύο διαφορετικά θέματα ή στην πρόοδο του ίδιου θέματος.

Βαθμίδες: Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Εκπαιδευτικοί

Σκοπός: Να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί γνώσεις γύρω από το θέμα τις επικοινωνίας στο σχολείο, να ενημερωθούν για τις διαφορετικές δεξιότητες επικοινωνίας με στόχο την επιτυχημένη επικοινωνία με τους μαθητές και να εκπαιδευτούν στη δημιουργική επίλυση προβλημάτων. Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αναπτύξει την ικανότητα να χρησιμοποιούν διαφορετικές δεξιότητες επικοινωνίας και να συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων αλλά και να είναι και σε θέση να εκπαιδεύσουν τους μαθητές στη δημιουργική επίλυση διαφορών.

Περιγραφή: Τι είναι επικοινωνία. Φάσεις επικοινωνίας (πομπός-μήνυμα-δέκτης). Σημασία ανατροφοδότησης για αποτελεσματική επικοινωνία. Λεκτική, μη λεκτική επικοινωνία. Δεξιότητες επικοινωνίας: Ανατροφοδότηση, προσεκτική ακρόαση, παράφραση, αντανάκλαση συναισθήματος, ενσυναίσθηση. Εμπόδια στην επικοινωνία. Συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον. Βήματα για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων στο σχολείο. Μη βίαιη επικοινωνία κατά Marshall Rosenberg: Παρατήρηση-Συναισθήματα-Ανάγκες-Επιθυμία/Παράκληση. Παραδείγματα επίλυσης συγκρούσεων.

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μίας ενημερωτικής συνάντησης διάρκειας περίπου μίας ώρας (60 λεπτά).

Βαθμίδες: Προσχολική/Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Σκοπός: Η διαθεματική προσέγγιση του φαινομένου «Ευρωπαϊκή Ένωση», η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τις πολυδιάστατες επιδράσεις της ΕΕ στην Κύπρο, ο ρόλος της πατρίδας μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και η διαμόρφωση ενεργών πολιτών με δραστήριες αντιλήψεις για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες σε έναν σύγχρονο κόσμο χωρίς σύνορα του 21ου αιώνα.

Περιγραφή:

Το εκπαιδευτικό/ επιμορφωτικό πρόγραμμα εξελίσσεται στη βάση ενημερωτικών διαλέξεων, διαδραστικού διαλόγου και βιωματικών εργαστηρίων, που εστιάζουν σε επίκαιρα γεγονότα που απασχολούν έντονα τους εκπαιδευτικούς και τη νέα γενιά και επηρεάζουν συνολικά την κυπριακή κοινωνία. Καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

(α) Οι ρίζες της ευρωπαϊκής ιδέας και η θέση της ΕΕ στον σύγχρονο κόσμο

(β) Ο αβέβαιος 21ος αιώνας και το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις (τρομοκρατία/οργανωμένο έγκλημα/ έγκλημα στον κυβερνοχώρο/ μετανάστευση/ αναδιανομή του διεθνούς πλούτου κ.ο.κ.): Ενοποίηση ή διάλυση;

(γ) Το κοινωνικό πρότυπο της ΕΕ, πολυπολιτισμικότητα, η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην οργάνωση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, στην ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, στον αλληλοσεβασμό και την καταπολέμηση του ρατσισμού.

(δ) Οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, η σημασία των ενεργειακών πηγών και η στροφή της ΕΕ στην πράσινη οικονομία

(ε) Ο ρόλος της ΕΕ ως ήπιας δύναμης για τη συμφιλίωση και τη συνεργασία. Τα παραδείγματα άλλων χωρών στην ΕΕ και η περίπτωση της Κύπρου.

Το σεμινάριο χρησιμοποιεί ως βοήθημα το βιβλίο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Σύγχρονο Κόσμο» (συνεργασία Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) με συγγραφέα τον Κυριάκο Πιερίδη. Βρίσκεται στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΕ.

http://bookshop.europa.eu/el/--pbJE0514044/

Οι συμμετέχοντες μπορούν, στη διάρκεια των σεμιναρίων, να λάβουν σφαιρική γνώση ή να επιλέξουν θεματική ενότητα που τους ενδιαφέρει.

Μπορούν επίσης να αναπτύξουν σχέδια μαθήματος και συνθετικές εργασίες στηριγμένες στη διαθεματική προσέγγιση και να κάνουν εφαρμογές στην τάξη με μαθητές.

Τα σεμινάρια μπορούν ακόμα να προσαρμοστούν σε σχέση με τρέχουσες δραστηριότητες του σχολείου όπως η εκπλήρωση στόχων της σχολικής χρονιάς, η οργάνωση μαθητικών συνεδρίων, η συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus ή Euroscola, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές ή καθιερωμένους διαγωνισμούς και projects.

Προσχολική Εκπαίδευση

Βαθμίδα: Προσχολική

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς με τη συμμετοχή των παιδιών και των εκπαιδευτικών

Σκοπός: Η συνεργασία και η ανάπτυξη κοινού θεωρητικού υπόβαθρου μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας σε σχέση με τη συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών.

Περιγραφή: Το βιωματικό εργαστήριο αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων – παιχνιδιών στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην έκφραση, κατανόηση, έλεγχο των συναισθημάτων, καθώς και την ενσυναίσθηση. Απώτερος στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι γονείς και παιδιά να μοιραστούν κοινές εμπειρίες και να δοθούν ιδέες και τρόποι με τους οποίους μπορεί να συνεχιστεί αυτή τη μορφή επικοινωνίας και στο σπίτι.  Παράλληλα, το εργαστήρι στοχεύει να προσφέρει εμπειρίες επιτυχίας στους γονείς σε σχέση με τον γονεϊκό τους ρόλο. Συμβάλλει συνεπώς στην ενδυνάμωση και όχι στην από-δεξιοποίηση (deskilling) των γονιών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

• Προτού πραγματοποιηθεί το εργαστήριο γίνεται συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, στην οποία παρουσιάζεται η δομή και το σκεπτικό του εργαστηρίου, καθώς και τρόποι εμπλοκής των εκπαιδευτικών.   Στη συνάντηση αυτή παρουσιάζεται η πορεία που θα ακολουθηθεί, ούτως ώστε τα σχολεία να εξασφαλίσουν τη μέγιστη συμμετοχή των γονέων στα εργαστήρια (δήλωση συμμετοχής, προσωπική επικοινωνία κ.λπ.).

Η τάξη χωρίζεται σε δύο ισάριθμες ομάδες (γονέων και παιδιών). Τα εργαστήρια διεξάγονται σε πρωινό χρόνο (δύο εργαστήρια κατά τη διάρκεια της μέρας).

Με το πέρας του βιωματικού εργαστηρίου παραμένουν οι γονείς και γίνεται επεξήγηση του σκεπτικού του εργαστηρίου, και εισήγηση τρόπων με τους οποίους μπορούν να στηρίζουν συναισθηματικά τα παιδιά τους.

Βαθμίδα: Προσχολική

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς με τη συμμετοχή των παιδιών και των εκπαιδευτικών.

Σκοπός: Η συνεργασία και η ανάπτυξη κοινού θεωρητικού υπόβαθρου μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας, σε σχέση με τη συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών.

Περιγραφή: Το βιωματικό εργαστήρι· αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων – παιχνιδιών, στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στο να αποδείξουν με βιωματικό τρόπο τη σημασία της φιλίας για την προσχολική ηλικία. Στο εργαστήρι· τονίζεται το δικαίωμα επιλογής φίλων, οι απαραίτητες προυποθέσεις για τη φιλία καθώς και οι υποχρεώσεις των φίλων. Απώτερος στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι γονείς και παιδιά να μοιραστούν κοινές ή διαφορετικές εμπειρίες και να δώσει ιδέες και τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεχίσουν αυτή τη μορφή επικοινωνίας και στο σπίτι.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Προτού πραγματοποιηθεί το εργαστήριο γίνεται συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, στην οποία παρουσιάζεται η δομή και το σκεπτικό του εργαστηρίου καθώς και τρόποι εμπλοκής των εκπαιδευτικών.  Στη συνάντηση αυτή παρουσιάζεται η πορεία που θα ακολουθηθεί, ούτως ώστε τα σχολεία να εξασφαλίσουν τη μέγιστη συμμετοχή των γονέων στα εργαστήρια (δήλωση συμμετοχής, προσωπική επικοινωνία κ.λπ.).

Η τάξη χωρίζεται σε δύο ισάριθμες ομάδες (γονέων και παιδιών). Τα εργαστήρια διεξάγονται σε πρωινό χρόνο (δύο εργαστήρια κατά τη διάρκεια της μέρας).

Με το πέρας του βιωματικού εργαστηρίου, παραμένουν οι γονείς και γίνεται επεξήγηση του σκεπτικού του εργαστηρίου και εισήγηση τρόπων με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν φίλους.

Βαθμίδα: Προσχολική

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς με τη συμμετοχή των παιδιών και των εκπαιδευτικών

Σκοπός: Η συνεργασία και η ανάπτυξη κοινού θεωρητικού υπόβαθρου μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας σε σχέση με τη συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών.

Περιγραφή: Το βιωματικό εργαστήριο αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων – παιχνιδιών, στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στο να αποδείξουν με βιωματικό τρόπο τη σημασία του παιχνιδιού για την προσχολική ηλικία. Στο εργαστήριο τονίζεται η αξία του παιχνιδιού ως υλικού και ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται παλιά ή σπασμένα παιχνίδια. Απώτερος στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι γονείς και παιδιά να μοιραστούν κοινές ή διαφορετικές εμπειρίες και να δώσει ιδέες και τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεχίσουν αυτή τη μορφή επικοινωνίας και στο σπίτι.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Προτού πραγματοποιηθεί το εργαστήριο γίνεται συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, στην οποία παρουσιάζεται η δομή και το σκεπτικό του εργαστηρίου καθώς και τρόποι εμπλοκής των εκπαιδευτικών. Στη συνάντηση αυτή παρουσιάζεται η πορεία που θα ακολουθηθεί, ούτως ώστε τα σχολεία να εξασφαλίσουν τη μέγιστη συμμετοχή των γονέων στα εργαστήρια (δήλωση συμμετοχής, προσωπική επικοινωνία κ.λπ.).

Η τάξη χωρίζεται σε δύο ισάριθμες ομάδες (γονέων και παιδιών). Τα εργαστήρια διεξάγονται σε πρωινό χρόνο (δύο εργαστήρια κατά τη διάρκεια της μέρας). Τα παιδιά πρέπει να φέρουν παλιά ή σπασμένα παιχνίδια.

Με το πέρας του βιωματικού εργαστηρίου παραμένουν οι γονείς και γίνεται επεξήγηση του σκεπτικού του εργαστηρίου και εισήγηση τρόπων με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να εκτιμήσουν τα παιχνίδια.

Βαθμίδα: Προσχολική

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς με ή και χωρίς τη συμμετοχή των παιδιών.

Σκοπός: Η ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευτικών στην υποστήριξη της νοητικής ενδυνάμωσης των παιδιών με ενημερωτικές διαλέξεις, ή και τη χρήση κατάλληλων ερευνητικών εργαλείων ή και τη στήριξη στην οργάνωση και εφαρμογή των δομημένων δραστηριοτήτων που θα αντλούν το περιεχόμενο τους από τα Μαθηματικά.

Περιγραφή: Το σεμινάριο μπορεί να προσφερθεί: α) με τη μορφή ενημερωτικών διαλέξεων. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για το περιεχόμενο των Μαθηματικών στην προσχολική ηλικία, τις δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσα από αυτό ώστε να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη/υποστήριξη της νοητικής ενδυνάμωσης και πρακτικές εφαρμογές.

β) Με τη μορφή ενημερωτικών διαλέξεων. Μετά την ολοκλήρωση τους θα ακολουθήσει υποστήριξη των εκπαιδευτικών για: 1) να επιλέγουν και να εφαρμόζουν δραστηριότητες Μαθηματικού περιεχομένου για την υποστήριξη της νοητικής ενδυνάμωσης.

2) Να χρησιμοποιήσουν ερευνητικά εργαλεία ώστε να διαγνώσουν ανάγκες των παιδιών, να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν τη δράση τους όσον αφορά συγκεκριμένες δεξιότητες που οι μαθητές τους χρειάζονται να αναπτύξουν για την υποστήριξη της νοητικής τους ενδυνάμωσης (υποστήριξη επαγγελματικής μάθησης).

Προϋποθέσεις:

- Οι ενημερωτικές διαλέξεις θα πρέπει να διεξαχθούν σε δύο διπλές συνεδρίες προσωπικού. Κρίνεται απαραίτητο να συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

-Στην περίπτωση της υποστήριξης των εκπαιδευτικών στο καθημερινό τους έργο στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να οργανώσουν δομημένες δραστηριότητες με ή χωρίς τη χρήση εργαλείων. Ο αριθμός των συναντήσεων θα κυμαίνεται από 5 μέχρι 8, ανάλογα με το είδος της στήριξης.

Δημοτική Εκπαίδευση

Βαθμίδα: Δημοτική

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης.

Σκοπός:

Βασικός σκοπός των βιωματικών εργαστηρίων είναι η επαγγελματική ανάπτυξη και μάθηση των εκπαιδευτικών σε θέματα εφαρμογής της αποτελεσματικής διαφοροποίησης της διδασκαλίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας σε όλους τους μαθητές.

Περιγραφή:

Στο πλαίσιο των βιωματικών εργαστηρίων θα υπάρχει δυνατότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα σε μικρές ομάδες, η δυνατότητα συνεργασίας με τη/τον λειτουργό του ΠΙ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διδασκαλιών στη βάση της διαφοροποίησης της εργασίας. Θα προωθηθεί, ανάλογα και με το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν οι εκπαιδευτικοί, η διενέργεια συνδιδασκαλιών και δειγματικών διδασκαλιών στη σχολική μονάδα, οι οποίες θα ακολουθηθούν από συζήτηση και αναστοχασμό στο πλαίσιο της συνεδρίας προσωπικού.

Το πρόγραμμα και ο αριθμός των συναντήσεων θα καθοριστούν σε συνεργασία με τη σχολική μονάδα και σύμφωνα με τις ανάγκες και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. Με τη συνεχή συνεργασία και στήριξη της σχολικής μονάδας καθόλη τη σχολική χρόνια επιδιώκεται η επίτευξη του στόχου επαγγελματικής ανάπτυξης και μάθησης των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

Προϋποθέσεις: Το βιωματικό εργαστήριο προσφέρεται μόνο σε σχολεία που επιθυμούν σειρά συναντήσεων με πρακτικές εφαρμογές καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Βαθμίδα: Δημοτική

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σκοπός: Σκοπός του εν λόγω σεμιναρίου είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη σε θέματα που αφορούν στην αποτελεσματική διδασκαλία και στην αξιολόγησή της.

Περιγραφή:

Το σεμινάριο εστιάζει στην παρουσίαση των παραγόντων της Αποτελεσματικής Διδασκαλίας, με βάση το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Παρουσιάζεται παράλληλα το εργαλείο αξιολόγησης της διδασκαλίας, όπως αυτό προκύπτει από το Δυναμικό Μοντέλο.

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε μία συνάντηση, σε διπλή συνεδρία προσωπικού. 

Βαθμίδα: Δημοτική

Είδος: Βιωματικό Εργαστήριο

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός: Παρουσίαση της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υπουργείου «Κώδικας συμπεριφοράς κατά του ρατσισμού και Οδηγός διαχείρισης και καταγραφής ρατσιστικών περιστατικών» Θεωρητική και βιωματική γνωριμία με τις έννοιες: ταυτότητα, διαφορετικότητα, ‘φυλή’, προκατάληψη, στερεότυπο, διάκριση, ρατσισμός, ομοφοβία, ρητορική μίσους, ελλιπής καταγγελία και ρατσιστικό περιστατικό. Αντιμετώπιση προκλήσεων στην εφαρμογή αντιρατσιστικής πολιτικής, μέσα από ανάλυση συγκεκριμένων περιστατικών ρατσισμού, και διαχείρισή τους με βάση τον Κώδικα και τον Οδηγό, ρόλος των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση έμμεσων και άμεσων μορφών ρατσισμού στο πλαίσιο του σχολείου.

Περιγραφή: Τα εργαστήρια θα εστιάσουν στις πιο κάτω παραμέτρους, σε σχέση με την αντιρατσιστική πολιτική και πρακτικές, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες:

• Πολλαπλές μορφές διαφορετικότητας, ταυτοτήτων και ρατσισμών

• Προσεγγίσεις κριτικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

• Διαχείριση ρατσιστικών περιστατικών στο σχολείο στη βάση της αντιρατσιστικής

πολιτικής του Υ.Π.Π.

Προϋποθέσεις: Για την επιτυχή διεξαγωγή του σεμιναρίου ή των σεμιναρίων θα ζητηθεί από τα σχολεία όπως συνενώσουν δύο συνεδρίες προσωπικού σε μία, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για το εργαστήριο.

Βαθμίδα: Δημοτική

Είδος: Βιωματικό Εργαστήριο

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός: Επίμαχα, αμφιλεγόμενα ή συγκρουσιακά (controversial issues) είναι θέματα που διχάζουν την κοινή γνώμη σε μια κοινωνία, προκαλούν έντονα συναισθήματα και κρίνονται στη βάση των αξιών του κάθε ατόμου. Τέτοια θέματα εισέρχονται καθημερινά σχεδόν στη σχολική καθημερινότητα, προγραμματισμένα ή απρογραμμάτιστα. Τα εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο της συμμετοχής της Κύπρου ως χώρας-εταίρου στο Pilot Project Scheme της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατία σε Δράση». Το Έργο, στο οποίο συμμετείχε η Κύπρος, είχε τίτλο «Teaching controversial issues – developing effective training for teachers and school leaders» και σε αυτό έλαβαν, επίσης, μέρος το Ηνωμένο Βασίλειο (συντονίστρια χώρα), η Ιρλανδία, το Μαυροβούνιο και η Ισπανία ως χώρες-εταίροι. Σκοπός του Έργου είναι να υποστηρίξει την εκπαίδευση για τη δημοκρατική πολιτότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη διδασκαλία των επίμαχων/αμφιλεγόμενων θεμάτων. Τα εργαστήρια στηρίζονται στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης που έχει δημιουργηθεί από τις χώρες που συμμετέχουν στο Έργο και περιλαμβάνουν βιωματικές δραστηριότητες με σκοπό την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία επίμαχων/αμφιλεγόμενων θεμάτων στην τάξη. Γίνεται ιδιαίτερη σύνδεση με το Πρόγραμμα Σπουδών Αγωγής Υγείας, χωρίς να αποκλείονται άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Περιγραφή: Τα εργαστήρια θα εστιάσουν στις πιο κάτω παραμέτρους σε σχέση με τη διδασκαλία επίμαχων/αμφιλεγόμενων θεμάτων, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες:

• Παιδαγωγική ωφέλεια διδασκαλίας επίμαχων/αμφιλεγόμενων θεμάτων

• Ένταξη διδασκαλίας επίμαχων/αμφιλεγόμενων θεμάτων στο πλαίσιο εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατική πολιτότητα

• Τεχνικές διδασκαλίας επίμαχων/αμφιλεγόμενων θεμάτων

• Στρατηγικές στάσης εκπαιδευτικού και διαχείριση του κλίματος τάξης

• Διαχείριση απροσδόκητων επίμαχων/αμφιλεγόμενων θεμάτων στην τάξη

Προϋποθέσεις: Για την επιτυχή διεξαγωγή του σεμιναρίου ή των σεμιναρίων θα ζητηθεί από τα σχολεία όπως συνενώσουν δύο συνεδρίες προσωπικού σε μία, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για το εργαστήρι.

Βαθμίδα: Δημοτική

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός: Τις τελευταίες δεκαετίες έχει εμπεδωθεί η αντίληψη ότι η μάθηση είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως γνωστικών, συναισθηματικών, περιβαλλοντικών. Η σημασία του συναισθηματικού τομέα έγκειται στο γεγονός ότι η συμπεριφορά του ατόμου εξαρτάται περισσότερο από τις πεποιθήσεις παρά από τις γνώσεις του. Στο σεμινάριο αυτό εξετάζεται η σχέση των διαφόρων διαστάσεων του συναισθηματικού τομέα του ατόμου με τη διδακτική/μαθησιακή του συμπεριφορά.

Περιγραφή. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω:

 • Εισαγωγή στις βασικές μεταβλητές των συναισθημάτων
 • Πεποιθήσεις μαθητών
 • Πεποιθήσεις επάρκειας
 • Τα κίνητρα στην Εκπαίδευση
 • Πρακτικές ανάπτυξης των συναισθημάτων των μαθητών

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο μπορεί να προσφερθεί:

(α) Με τη μορφή ενημερωτικής συνάντησης με πρακτικές εφαρμογές.

(β) Με τη μορφή παρέμβασης:

- Ερωτηματολόγιο μέτρησης συγκεκριμένων συναισθημάτων (π.χ. κινήτρων) των μαθητών

- Παρέμβαση στην τάξη σχετικά με την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων ή μείωση αρνητικών συναισθημάτων των μαθητών

- Ερωτηματολόγιο μέτρησης των συγκεκριμένων συναισθημάτων των μαθητών μετά την παρέμβαση.

Βαθμίδα: Δημοτική

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη ή και Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Σκοπός: Η ανάδειξη και η συζήτηση, μέσω διάδρασης και αναστοχασμού με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς, εργαλείων κατανόησης κειμένων, έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να κατανοούν ποικίλα κείμενα (λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά), αναπτύσσοντας και ενδυναμώνοντας σχετικές δεξιότητες, σε αυθεντικά πλαίσια μάθησης-διδασκαλίας.

Περιγραφή:

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει έναν συγκεκριμένο γλωσσοδιδακτικό προσανατολισμό. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην κατανόηση κειμένων και σε σχετικά διδακτικά εργαλεία, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο, τη δομή και τα γλωσσικά / τα μη γλωσσικά στοιχεία κάθε κειμένου. Το σεμινάριο, επίσης, δομείται, με βάση το πλαίσιο της συνδυαστικής γλωσσικής διδασκαλίας και καλύπτει στοχευμένα τη γλωσσική, την κειμενική και την κριτική-κοινωνιοκεντρική διάσταση της γλώσσας. Υπό αυτές τις παραδοχές, εμβαθύνει στην κατανόηση γραπτών κειμένων, η οποία ωστόσο εντάσσεται στο συνεχές προφορικού-γραπτού λόγου, όπου και μπορεί να επιτευχθεί η παράλληλη όσο και η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων. Το σεμινάριο θα καλύψει ένα μόνο μέρος από το σύνολο των κειμένων και των διδακτικών εργαλείων που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν, για σκοπούς κατανόησης. Προσδοκώντας στη διαλογικότητα και την αναστοχαστικότητα, η συγκεκριμένη επιμορφωτική δράση θα στηριχθεί, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στη γνώση και την εμπειρία των ίδιων των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, πολλά από τα διδακτικά εργαλεία που θα προταθούν διασυνδέονται με ήδη γνωστούς, στους/στις εκπαιδευτικούς, διδακτικούς όρους και έννοιες και θα αναπροσαρμόζονται στις ανάγκες του εκάστοτε σχολικού πλαισίου.

Προϋποθέσεις:

• Καθορίζεται η μία συνάντηση ως ο ελάχιστος αριθμός συναντήσεων και οι δύο συναντήσεις ως ο μέγιστος αριθμός.

• Ανάλογα με τις ανάγκες των σχολείων, οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε συνεδρίες προσωπικού ή σε συναντήσεις μικρότερων ομάδων εκπαιδευτικών.

• Θα προωθείται η ευκαιρία ανάπτυξης δικτύων γειτονικών σχολείων.

Βαθμίδα: Δημοτική

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των τάξεων

Σκοπός: Οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με διάφορες πτυχές της οργάνωσης και της διεξαγωγής του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών (π.χ. Σχεδιασμός και οργάνωση πειραματικών δραστηριοτήτων, η καλλιέργεια δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου, στρατηγικές διαχείρισης της τάξης κατά την πρακτική εργασία των παιδιών, η αξιοποίηση μέσων και υλικών).

Περιγραφή: Το σεμινάριο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ενός τουλάχιστον δειγματικού μαθήματος Φυσικών Επιστημών από λειτουργό της αντίστοιχης ομάδας εργασίας και την ανάλυσή του σε ένα βιωματικό εργαστήρι ή συνεδρία προσωπικού, με έμφαση στις βασικές αρχές ανάπτυξης και εφαρμογής που διέπουν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών ή σε άλλα ζητήματα που θα έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας.

Προϋποθέσεις: Σε συνεννόηση με τον/η Διευθυντή/ρια του σχολείου θα καθοριστούν κάποιες ανάγκες του προσωπικού του σχολείου σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών. Με βάση τις ανάγκες αυτές θα οργανωθούν ένα ή δύο δειγματικά μαθήματα Φυσικών Επιστημών σε μία ή δύο επισκέψεις του αρμόδιου λειτουργού στο σχολείο και ένα εργαστήριο σε συνεδρία προσωπικού.

Βαθμίδα: Δημοτική

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός:

Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θεωρητικό επίπεδο σε θέματα διγλωσσίας, καθώς και για τις βασικές αρχές διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

Περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω θέματα:

1. Διγλωσσία και Δίγλωσση εκπαίδευση {Χρήσιμες έννοιες (πρώτη, δεύτερη, ξένη       γλώσσα), Μορφές και Τύποι διγλωσσίας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο}

2. Αρχές διδασκαλίας μιας γλώσσας ως δεύτερης

3. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για δίγλωσσους/ες μαθητές/τριες {σε ατομικό επίπεδο (ώρες αλλόγλωσσων) ή στην ολομέλεια της τάξης)

Προϋποθέσεις:

Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή συνάντησης σε συνεδρία προσωπικού (διάρκειας 1 ώρας). Η συνάντηση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά περιλαμβάνει και παραδείγματα και εφαρμογές για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε δίγλωσσους μαθητές.

Βαθμίδα: Δημοτική

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός: Οι εκπαιδευτικοί να έρθουν σε επαφή σε θεωρητικό επίπεδο με έννοιες όπως η διαφορετικότητα και οι διαφορετικές ταυτότητες που συνυπάρχουν στον χώρο του σχολείου. Σε βιωματικό επίπεδο επιδιώκεται να αντιληφθούν τις έννοιες των στερεοτύπων, διακρίσεων και προκαταλήψεων που μπορεί να εκφράζονται με έκδηλη ή άδηλη μορφή. Απώτερος σκοπός είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν την παρουσία τέτοιων θεμάτων στον χώρο του σχολείου και να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να τα προσεγγίσουν, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές τους να τα αναγνωρίζουν και να τα χειρίζονται με σωστό και δίκαιο τρόπο όπως αρμόζει σε κάθε δημοκρατική κοινωνία.

Περιγραφή:

Το θεωρητικό κομμάτι του σεμιναρίου περιλαμβάνει ενημέρωση για την έννοια της κοινωνικής ταυτότητας (π.χ. φύλο και εθνική ταυτότητα) και του τρόπου που επηρεάζει την ανάπτυξη και συμπεριφορά. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά σε θέματα διαμόρφωσης και επανα-διαμόρφωσης ταυτοτήτων (στην καθημερινότητα γενικά αλλά και σε ειδικές συνθήκες, όπως σε άτομα με μεταναστευτική εμπειρία κατά τη συνύπαρξή τους με τον γηγενή πληθυσμό). Το βιωματικό κομμάτι περιλαμβάνει συζητήσεις, debates, σενάρια, υπόδυση ρόλων, προβολές βίντεο και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες για ενδυνάμωση της ταυτότητας και για αποδόμηση στερεοτύπων.

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μιας ενημερωτικής συνάντησης με συνδυασμό βιωματικών δραστηριοτήτων (διάρκειας 1 ώρας) και μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της σχολικής συνεδρίας.

Μέση Εκπαίδευση

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε φιλολόγους που διδάσκουν το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β΄ Λυκείου και το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στην Α΄ Λυκείου (Κοινός Κορμός και Μάθημα Προσανατολισμού)

Σκοπός: Να πάρουν ιδέες οι εκπαιδευτικοί για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες και στάσεις κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, να προωθήσουν την ισότητα και τον σεβασμό, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της ρητορικής του μίσους του Συμβουλίου της Ευρώπης (στόχος της χρονιάς). 

Περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω:

 • Ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία μέσα από τη βιβλιογραφία
 • Διεθνείς/ευρωπαϊκές έρευνες για θέματα ρατσισμού όσον αφορά στην Κύπρο
 • Οι έννοιες του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας σε σχέση με τους μαθητές/τις μαθήτριές του Σχολείου σας
 • Ο ρόλος της εκπαίδευσης ως προς τη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτών, που όχι μόνο θα εκτιμούν αλλά και θα προωθούν την ισότητα και τον σεβασμό στην κοινωνία που θα ζήσουν.
 • Μέσα για να πετύχουμε τους πιο πάνω στόχους (μέσα από συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα):
  • Νεοελληνική Γλώσσα, Β΄ Λυκείου, Θεματικός κύκλος: Η έλλειψη της ανεκτικότητας και ο κοινωνικός αποκλεισμός (στερεότυπα, προκαταλήψεις, μορφές ρατσισμού).
  • Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου, Κοινός Κορμός, Ξενοφώντος Αγησίλαος (Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποσπάσματα που αναφέρονται στη φιλανθρωπία του Αγησίλαου προς τα θύματα του πολέμου και στις προσπάθειές του να συνενώσει όλους τους Έλληνες.)
  • Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου, Μάθημα Προσανατολισμού, Ενότητα 5, Ξενοφώντος Κύρου Ἀνάβασις 1,3,2-6

Παρουσίαση, με βιωματικό χαρακτήρα, ενδεικτικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών σε ομάδα φιλολόγων που διδάσκουν τα πιο πάνω αντικείμενα ή/και σε τμήματα, που διδάσκονται τα πιο πάνω αντικείμενα με στόχο την εξάλειψη του ρατσισμού και των στερεοτύπων, τη διαχείριση ζητημάτων ταυτότητας και διαφορετικότητας, την εκπαίδευση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.

Πρακτικές εφαρμογές χρήσης των γνωστικών αντικειμένων ως μέσου για να καλλιεργηθούν στους μαθητές οι πιο πάνω στάσεις.

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο θα έχει βιωματικό χαρακτήρα και θα προσφερθεί σε τρεις (3) συναντήσεις στη διάρκεια της κοινής κενής των Φιλολόγων. Εάν και εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, η συνεργασία μπορεί να συνεχισθεί με εφαρμογές στην τάξη, συνδιδασκαλίες, οργάνωση project, κ.τ.λ.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε φιλολόγους που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας Γ΄ Λυκείου, της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Λυκείου και το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Α΄ Λυκείου (Κοινός Κορμός και Μάθημα Προσανατολισμού). Στο σεμινάριο μπορούν να εμπλακούν και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την Ιστορία Κοινού Κορμού στη Γ΄ Λυκείου, αν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα Κατεύθυνσης κρίνουν ότι αδυνατούν, λόγω έλλειψης χρόνου, να συμμετέχουν. 

Σκοπός: Η διδασκαλία, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου, των αγώνων των Κυπρίων για ελευθερία, μπορεί να γίνει αφορμή για προβληματισμό αφού, κάποιοι απ’ αυτούς τους αγώνες χρησιμοποιούνται από άτομα που δεν γνωρίζουν τα ιστορικά γεγονότα, ως αφορμή για εκδηλώσεις φανατισμού. Πώς ο εκπαιδευτικός διδάσκει τέτοια θέματα χωρίς να εξάπτονται μίση και πάθη αλλά θέτοντάς τα στη σωστή τους βάση και καλλιεργώντας παράλληλα δεξιότητες και στάσεις κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας.

Περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω:

 • Οι αγώνες των Κυπρίων για ελευθερία μέσα από τη βιβλιογραφία και τις πηγές
 • Η στάση των μαθητών του Σχολείου απέναντι σε εκδηλώσεις φανατισμού, όπως για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να διεξαχθεί μικρή έρευνα για τον σκοπό αυτό από τους μαθητές των τμημάτων που εμπλέκονται στο σεμινάριο με την καθοδήγηση των καθηγητών τους.
 • Ο ρόλος της εκπαίδευσης ως προς τη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτών, που όχι μόνο θα εκτιμούν αλλά και θα προωθούν την ισότητα και τον σεβασμό στην κοινωνία που θα ζήσουν.
 • Μέσα για να πετύχουμε τους πιο πάνω στόχους (μέσα από συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα):
  • Ιστορία της Κύπρου Μεσαιωνική - Νεότερη, Υ.Α.Π., Γ΄ Λυκείου, Μάθημα Κοινού Κορμού και Κατεύθυνσης
  • Νεοελληνική Γλώσσα, Β΄ Λυκείου, Θεματικός κύκλος: Η έλλειψη της ανεκτικότητας και ο κοινωνικός αποκλεισμός (στερεότυπα, προκαταλήψεις, μορφές ρατσισμού).
  • Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου, Κοινός Κορμός, Ξενοφώντος Αγησίλαος (Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποσπάσματα που αναφέρονται στη φιλανθρωπία του Αγησίλαου προς τα θύματα του πολέμου και στις προσπάθειές του να συνενώσει όλους τους Έλληνες.)
  • Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου, Μάθημα Προσανατολισμού, Ενότητα 5, Ξενοφώντος Κύρου Ἀνάβασις 1,3,2-6

Παρουσίαση, με βιωματικό χαρακτήρα, ενδεικτικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών σε ομάδα φιλολόγων που διδάσκουν τα πιο πάνω αντικείμενα ή/και σε τμήματα, που διδάσκονται τα πιο πάνω αντικείμενα με στόχο την εξάλειψη του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της ρητορικής του μίσους του Συμβουλίου της Ευρώπης (στόχος της χρονιάς).

Πρακτικές εφαρμογές χρήσης των γνωστικών αντικειμένων ως μέσου για να καλλιεργηθούν στους μαθητές οι πιο πάνω στάσεις.

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στη διάρκεια 2-3 συναντήσεων, στην κοινή κενή των Φιλολόγων. Εάν και εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, η συνεργασία μπορεί να συνεχισθεί με εφαρμογές στην τάξη, συνδιδασκαλίες, οργάνωση project, κ.τ.λ.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε φιλολόγους που διδάσκουν το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Γ΄ Λυκείου και το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στην Α΄ Λυκείου (Κοινός Κορμός και Μάθημα Προσανατολισμού)

Σκοπός: Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αξία της παιδείας στη ζωή τους γενικότερα και ειδικότερα για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (στόχος της χρονιάς), δηλαδή την αποτύπωση όλων αυτών

που ο μαθητής γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. 

Περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω:

 • Η αξία της παιδείας μέσα από δοκίμια και άρθρα και μέσα από τη βιβλιογραφία
 • Διεθνείς/ευρωπαϊκές έρευνες για θέματα παιδείας που αφορούν στην Κύπρο
 • Πώς αντιλαμβάνονται την αξία της παιδείας οι μαθητές/οι μαθήτριές του Σχολείου σας;
 • Ο ρόλος της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού ως φορέα της εκπαίδευσης σε σχέση με τη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτών, που όχι μόνο θα εκτιμούν αλλά και θα βιώνουν την αξία των αγαθών της παιδείας στη ζωή τους.

Μέσα για να πετύχουμε τους πιο πάνω στόχους (μέσα από συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα):

 • Νεοελληνική Γλώσσα, Γ΄ Λυκείου, Θεματικός κύκλος: Παιδεία - Εκπαίδευση
 • Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου, Κοινός Κορμός, Ξενοφώντος Αγησίλαος (Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποσπάσματα που αναφέρονται στον Αγησίλαο ως παιδαγωγό προς τους πολίτες της πόλης του.)
 • Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου, Μάθημα Προσανατολισμού, Ενότητα 1, Πλουτάρχου, Περὶ παίδων ἀγωγῆς, 9 b-c και Ἰσοκράτους, Πρὸς Δημόνικον, 50-52

Παρουσίαση, με βιωματικό χαρακτήρα, ενδεικτικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών σε ομάδα φιλολόγων που διδάσκουν τα πιο πάνω αντικείμενα ή/και σε τμήματα, που διδάσκονται τα πιο πάνω αντικείμενα με στόχο την καλλιέργεια στους μαθητές θετικών στάσεων σε διάφορα θέματα που εμπίπτουν στο φάσμα της παιδείας όπως είναι: η αγάπη για το βιβλίο, η ανθρωπιστική παιδεία, η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας, η υπακοή σε κανόνες – νόμους, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η κοινωνικοποίηση, η πολιτικοποίηση, κ.ά.

Πρακτικές εφαρμογές χρήσης των γνωστικών αντικειμένων ως μέσου για να καλλιεργηθούν στους μαθητές οι πιο πάνω στάσεις.

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στη διάρκεια 2-3 συναντήσεων, στην κοινή κενή των Φιλολόγων. Εάν και εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, η συνεργασία θα μπορεί να συνεχισθεί με εφαρμογές στην τάξη, συνδιδασκαλίες, οργάνωση project, κ.τ.λ.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς, Μαθητές, Γονείς.

Σκοπός: Να αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της διασφάλισης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, τόσο στην νεανική όσο και στην ενήλικη ζωή.

Περιγραφή: Το βιωματικό εργαστήριο απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε γονείς και μαθητές. Το περιεχόμενο θα προσαρμοστεί ανάλογα με το ακροατήριο. Κύρια σημεία του βιωματικού εργαστηρίου είναι:

• Αλλαγές στην εφηβεία (σωματικές, συναισθηματικές, πνευματικές)

• Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των έφηβων

• Χαρακτηριστικά σεξουαλικότητας κατά την εφηβεία

• Παράγοντες που επηρεάζουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των ατόμων

• Σχέσεις εφήβων (διαπροσωπικές και διαφυλικές σχέσεις)

• Κοινωνικό – Βιολογικό φύλο

• Υγιείς προϋποθέσεις για έναρξη σεξουαλικών σχέσεων

• Σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού (1994)

• Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία που πιθανόν να προκύψουν κατά την σεξουαλική επαφή.

• Φορείς/Υπηρεσίες/Ομάδες ατόμων στήριξης των εφήβων

Προϋποθέσεις:

Το βιωματικό εργαστήριο διαρκεί τουλάχιστον 80 λεπτά. Αν υπάρχει ενδιαφέρον μπορεί να υπάρχει και συνέχεια σε επόμενη συνάντηση για άλλα 80 λεπτά.

Ο αριθμός των ατόμων της ομάδας είναι καλύτερα να κυμαίνεται γύρω στους 15.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φιλολόγους που διδάσκουν το μάθημα της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο (κυρίως στη Β΄ και Γ΄ τάξη).

Σκοπός:

Η ενίσχυση της διδακτικής πρακτικής των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια για καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους (στόχος υπό έμφαση), μέσα από το μάθημα της Λογοτεχνίας.

Περιγραφή:

Το σεμινάριο θα έχει εργαστηριακό - βιωματικό χαρακτήρα και θα προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ανταλλάξουν απόψεις και να εμπλουτίσουν τις ιδέες τους για τον σχεδιασμό διδακτικών σεναρίων στο μάθημα της Λογοτεχνίας, τα οποία θα προωθούν τον συγκεκριμένο στόχο της σχολικής χρονιάς.

Με βάση επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα που ανθολογούνται στα διδακτικά εγχειρίδια ή κείμενα που θα εισηγηθούν οι ίδιοι, θα οργανωθούν διδακτικές – μαθησιακές δραστηριότητες που θα προβάλλουν την ανθρωπιστική – διαπολιτισμική διάσταση της Λογοτεχνίας και θα προάγουν την αποδοχή και τον σεβασμό κάθε ανθρώπινης ύπαρξης.

Θα αξιοποιηθούν κείμενα από δύο κυρίως θεματικές ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος Λογοτεχνίας: α) «Ανθρώπινες σχέσεις – ανθρώπινοι χαρακτήρες» (Β΄ Γυμνασίου) και β) «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» (Γ΄ Γυμνασίου).

Οι προτεινόμενες διδακτικές δραστηριότητες θα επικεντρωθούν σε δύο κυρίως άξονες: α) επεξεργασία - θεώρηση των λογοτεχνικών κειμένων υπό το πρίσμα της ανίχνευσης και καταπολέμησης της ρητορικής του μίσους, και β) ιδέες για δημιουργική γραφή - έκφραση των μαθητών, εξ αφορμής των κειμένων, που θα αποτυπώνουν τη βούληση των παιδιών για εξορκισμό του μίσους και της προκατάληψης.

Προϋποθέσεις:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στη διάρκεια 2-3 συναντήσεων, στην κοινή κενή των Φιλολόγων. Εάν και εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, η συνεργασία θα μπορεί να συνεχισθεί με εφαρμογές στην τάξη, συνδιδασκαλίες, οργάνωση project κτλ.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φιλολόγους που διδάσκουν το μάθημα της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο.

Σκοπός:

Η ενίσχυση της διδακτικής πρακτικής των εκπαιδευτικών στην προσέγγιση του ποιητικού λόγου και τη δημιουργική του πρόσληψη εκ μέρους των μαθητών.

Περιγραφή:

Το σεμινάριο θα έχει εργαστηριακό - βιωματικό χαρακτήρα και θα προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ανταλλάξουν απόψεις και να εμπλουτίσουν τις ιδέες τους, όσον αφορά στην αισθητική επεξεργασία και δημιουργική προσέγγιση του ποιητικού λόγου.

Με βάση επιλεγμένα ποιήματα που ανθολογούνται στα διδακτικά εγχειρίδια ή/και επιπρόσθετα, θα οργανωθούν διδακτικές – μαθησιακές δραστηριότητες που θα στοχεύουν στην κατανόηση εκ μέρους των μαθητών της «γραμματικής» της ποιητικής γλώσσας, στην αισθητική απόλαυση των ποιημάτων και στη λογοτεχνική δημιουργία των μαθητών που θα απελευθερώνει τη φαντασία και το συναίσθημα.

Θα αξιοποιηθούν ποιητικά κείμενα από διάφορες θεματικές ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος Λογοτεχνίας που ισχύει για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.

Οι προτεινόμενες διδακτικές δραστηριότητες θα επικεντρωθούν σε δύο κυρίως άξονες: α) επεξεργασία - θεώρηση των ποιημάτων υπό το πρίσμα της αισθητικής επεξεργασίας και αποκωδικοποίησης του ποιητικού λόγου, κυρίως του νεοτερικού, και β) ιδέες για δημιουργική γραφή - έκφραση των μαθητών, εξ αφορμής των ποιημάτων.

Προϋποθέσεις:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στη διάρκεια 2-3 συναντήσεων, στην κοινή κενή των Φιλολόγων. Εάν και εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, η συνεργασία θα μπορεί να συνεχισθεί με εφαρμογές στην τάξη, συνδιδασκαλίες, οργάνωση project κτλ.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης της ειδικότητας της Φυσικής

Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των καθηγητών Φυσικής σε διδακτικές πρακτικές, οι οποίες ενισχύουν τις δεξιότητες επιχειρηματολογίας στους μαθητές.

Περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω:

 • Η επιχειρηματολογία και η σημασία της για το μάθημα της Φυσικής.
 • Η σημασία της επιχειρηματολογίας στο πλαίσιο της κατανόησης της φύσης της Επιστήμης και των επιστημονικών πρακτικών (π.χ. διατύπωση επιστημονικών ιδεών και θεωριών).
 • Η επιχειρηματολογία στα αναλυτικά προγράμματα της Φυσικής, με έμφαση στην αξιολόγηση, ανάλυση και χρήση δεδομένων που προκύπτουν στο πλαίσιο μιας διερεύνησης.
 • Διδακτικές στρατηγικές που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας στους μαθητές (π.χ. οργάνωση και διαχείριση συζητήσεων στην τάξη, αξιολόγηση).
 • Σχεδιασμός μαθήματος με αξιοποίηση στοιχείων διερεύνησης και επιχειρηματολογίας.
 • Καλές διδακτικές πρακτικές που ενισχύουν τις δεξιότητες επιχειρηματολογίας στους μαθητές.

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή δύο αρχικών συναντήσεων των δύο διδακτικών περιόδων, στις οποίες θα τεθεί το θεωρητικό πλαίσιο και θα γίνει ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εφαρμόσουν στην τάξη τη διδακτική παρέμβαση. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διδακτική παρέμβαση θα συζητηθούν σε μια τρίτη συνάντηση. Οι εισηγητές θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών για στήριξη τόσο κατά τον σχεδιασμό, όσο και κατά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης της ειδικότητας της Φυσικής

Σκοπός: Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό μαθησιακών ενοτήτων σε θέματα που άπτονται της Φυσικής, με έμφαση στον πολλαπλό ρόλο του πειράματος και στη σύνδεση των θεμάτων με φαινόμενα από την καθημερινή ζωή, καθώς επίσης και η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να διαφοροποιούν και να προσαρμόζουν το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος της Φυσικής, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών της τάξης τους.

Περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω:

 • Μάθηση με Διερώτηση. Οι τρεις τύποι διερώτησης (καθοδηγούμενη, ημιδομημένη, ανοικτή) σε σχέση με την ηλικία και τις ικανότητες των μαθητών. Παραδείγματα για τον κάθε τύπο διερώτησης.
 • Στάδια διαμόρφωσης ενότητας. Ενεργοποίηση κινήτρων (επιλογή κοινωνικο-επιστημονικού θέματος).
 • Διερώτηση (παραδείγματα μάθησης με διερώτηση και λύση προβλήματος).
 • Λήψη απόφασης. Παραδείγματα σεναρίων σε συγκεκριμένες ενότητες.
 • Σχεδιασμός μαθησιακής ενότητας που συνάδει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και λαμβάνει υπ’ όψιν τους περιορισμούς, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών.
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της συγκεκριμένης ενότητας στο σχολικό περιβάλλον.

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή δύο αρχικών συναντήσεων των δύο διδακτικών περιόδων, στις οποίες θα τεθεί το θεωρητικό πλαίσιο και θα γίνει ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εφαρμόσουν στην τάξη τη διδακτική παρέμβαση. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διδακτική παρέμβαση θα συζητηθούν σε μια τρίτη συνάντηση. Οι εισηγητές θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών για στήριξη τόσο κατά τον σχεδιασμό, όσο και κατά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης της ειδικότητας της Φυσικής

Σκοπός: Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με βασικές πρακτικές αναφορικά με τη διαμορφωτική αξιολόγηση, καθώς και η εμπλοκή τους σε συγκεκριμένες δράσεις διαμορφωτικής αξιολόγησης και η αξιοποίηση αυτών των δράσεων στη διδακτική πρακτική.

Περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω:

 • Εισαγωγή βασικών στοιχείων που αφορούν στη διαμορφωτική αξιολόγηση.
 • Εξοικείωση με συγκεκριμένες προσεγγίσεις διαμορφωτικής αξιολόγησης.
 • Δραστηριότητες για σχεδιασμό διδακτικής παρέμβασης με στοιχεία διαμορφωτικής αξιολόγησης για συγκεκριμένα μαθησιακά περιβάλλοντα.

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή δύο αρχικών συναντήσεων των δύο διδακτικών περιόδων, στις οποίες θα τεθεί το θεωρητικό πλαίσιο και θα γίνει ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εφαρμόσουν στην τάξη τη διδακτική παρέμβαση. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διδακτική παρέμβαση θα συζητηθούν σε μια τρίτη συνάντηση. Οι εισηγητές θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών για στήριξη τόσο κατά τον σχεδιασμό, όσο και κατά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης της ειδικότητας της Φυσικής

Σκοπός: Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τους στόχους αξιολόγησης και τις βασικές αρχές της τελικής αξιολόγησης του μαθητή στο μάθημα της Φυσικής.

Περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω:

 • Στόχοι αξιολόγησης και πίνακας προδιαγραφών.
 • Κριτική μελέτη εξεταστικών δοκιμίων.
 • Σύνταξη εξεταστικού δοκιμίου.
 • Σύνταξη οδηγού διόρθωσης.
 • Παρουσίαση, συζήτηση και σχολιασμός εξεταστικών δοκιμίων που θα ετοιμαστούν από τις ομάδες των συμμετεχόντων.

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή δύο συναντήσεων των δύο διδακτικών περιόδων. Η δεύτερη συνάντηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα μετά την πρώτη συνάντηση. Στο διάστημα μεταξύ των δύο συναντήσεων οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με τη σύνταξη εξεταστικού δοκιμίου, το οποίο και θα συζητηθεί στη δεύτερη συνάντηση.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης της ειδικότητας της Φυσικής

Σκοπός: Η επιμόρφωση των καθηγητών/τριών Φυσικής σε θέματα ένταξης και

αποτελεσματικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο μάθημα της Φυσικής

Περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω:

 • Οι ΤΠΕ και οι τρόποι ένταξής τους στο μάθημα της Φυσικής. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ.
 • Αξιοποίηση της διασύνδεσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με αισθητήρες στο μάθημα της Φυσικής
 • Η διδακτική αξία των προσομοιώσεων. Τα λογισμικά Interactive Physics και Crocodile Physics
 • Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο μάθημα της Φυσικής
 • Ανάλυση βίντεο στο μάθημα της Φυσικής. Το λογισμικό Tracker.

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή δύο συναντήσεων των δύο διδακτικών περιόδων. Στην πρώτη συνάντηση συζητείται ο ρόλος των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, σύμφωνα και με τα στοιχεία που προσφέρει η εκπαιδευτική έρευνα και παρουσιάζονται οι διάφορες ΤΠΕ που προσφέρονται για αξιοποίηση στο μάθημα της Φυσικής. Η δεύτερη συνάντηση επικεντρώνεται στο είδος ΤΠΕ, στο οποίο οι συμμετέχοντες θέλουν να επιμορφωθούν και την αξιοποίησή του στη μαθησιακή διαδικασία.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους φορητό υπολογιστή.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Kαθηγητές/τριες Μουσικής, στον Γυμνασιακό Κύκλο Μέσης Εκπαίδευσης

Σκοπός: Η γνωριμία και εξοικείωση των καθηγητών Μουσικής με το πιο σύγχρονο μοντέλο έρευνας και αξιολόγησης, το ΔΜΕΑ. Η χρήση του μοντέλου στο μάθημα της Μουσικής, για την βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών/τριών τους.

Περιγραφή:

Το σεμινάριο στοχεύει μέσω του ΔΜΕΑ, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν το μέτρο αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας τους και να αναθεωρήσουν απόψεις και πρακτικές. Επίσης να:

 • συνδέσουν την έρευνα με την πράξη
 • βελτιώσουν τη μαθησιακή διαδικασία μέσω της οποίας θα υπάρξει επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • γνωρίσουν, κατανοήσουν και αξιοποιήσουν, τους παράγοντες και διαστάσεις που φάνηκαν μέσω ερευνών ότι έχουν μεγαλύτερη επιρροή στα μαθησιακά αποτελέσματα, με έμφαση σε αυτούς που έχουν περισσότερη επίδραση στο μάθημα της Μουσικής
 • χρησιμοποιήσουν εργαλεία διαμορφωτικής αξιολόγησης με βάση τις αποφάσεις και δράσεις τους.

Προϋποθέσεις:

Το σεμινάριο/βιωματικό εργαστήρι, προσφέρεται με τη μορφή τεσσάρων συναντήσεων, των δύο διδακτικών περιόδων. Προαιρετικά, μέρος της δράσης μπορεί να γίνει και σε συνεννόηση με εκπαιδευτικούς κοντινού σχολείου. Για την εφαρμογή χρειάζεται η επιλογή ενός τμήματος όπου διδάσκεται το μάθημα 2 περιόδους ανά εβδομάδα.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός: H συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θέματα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαχείρισης της σχολικής τάξης.

Περιγραφή:

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν θέματα που έχουν σχέση με την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, τη διαφύλαξη των διαπροσωπικών σχέσεων και την προαγωγή θετικού, δημιουργικού κλίματος στην τάξη. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω:

1. Διαχείριση τάξης και αταξίας. Ερμηνείες, αντιλήψεις και οι πραγματικότητες σήμερα.

2. Πώς επικοινωνούμε στην τάξη; Αποτελεσματική επικοινωνία και δημιουργία θετικού κλίματος.

3. Το διδακτικό στυλ του εκπαιδευτικού. Κανόνες και συμπεριφορά μαθητών.

4. Ο κύκλος της διαχείρισης της τάξης.

5. Τρόποι αποφυγής διασπαστικής συμπεριφοράς και παρώθησης των μαθητών.

6. Πρακτικές στρατηγικές διαχείρισης διασπαστικών συμπεριφορών και αποφυγής συγκρούσεων.

Προϋποθέσεις:

1. Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή δύο συναντήσεων σε συνεδρία προσωπικού. Η πρώτη συνάντηση έχει περισσότερο εισαγωγικό χαρακτήρα και η δεύτερη επικεντρώνεται σε εφαρμογές δραστηριοτήτων με βιωματικό χαρακτήρα.

2. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30

3. Το σεμινάριο προσφέρεται για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός: Η σημασία και η χρήση της διεπιστημονικότητα στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.

Περιγραφή:

- Συζήτηση για την ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης στην οικοδόμηση γνώσης κατά τη διδασκαλία μίας από τις επιστήμες και τρόποι ενσωμάτωσης και διασύνδεσης των άλλων επιστημών.

- Σχεδιασμός μίας δραστηριότητας, διατύπωση στόχων και εφαρμογή της στην τάξη με τους μαθητές.

- Αναστοχασμός για την αποτελεσματικότητα της δράσης σε σχέση με τους μαθησιακούς στόχους.

Προϋποθέσεις: Το εργαστήριο γίνεται σε πρωινό χρόνο, διαρκεί τουλάχιστον τρία 40λεπτα (1Χ40΄ συζήτηση, 1Χ40΄ εφαρμογή, 1Χ40΄ αναστοχασμός) και περιλαμβάνει εφαρμογή στην τάξη. Η αρχική συζήτηση και ο αναστοχασμός γίνονται στην κενή του εκπαιδευτικού ή της ομάδας εκπαιδευτικών που θα εμπλακούν. Μπορεί να εφαρμοστεί για μία ειδικότητα ή/και σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Θεολόγοι καθηγητές

Σκοπός:

Το μάθημα των Θρησκευτικών μέσα στην σύγχρονη πολυπολιτισμικό περιβάλλον καλείται να καλλιεργήσει στους μαθητές τον σεβασμό στην ετερότητα και στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανοχή στο διαφορετικό, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή.

Περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τρόποι καλλιέργειας μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών των τεσσάρων αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης:

1.Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση

2.Εκπαίδευση για αλληλεγγύη

3.Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό

4.Εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή δύο συναντήσεων στην κοινή κενή των καθηγητών της ειδικότητας. Η πρώτη συνάντηση έχει περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα για την έννοια και τη σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η δεύτερη συνάντηση περιέχει διδακτικές πρακτικές και τεχνικές.

Η συνεργασία μπορεί να συνεχισθεί με εφαρμογές στην τάξη, συνδιδασκαλίες και οργάνωση project.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Θεολόγοι καθηγητές

Σκοπός:

Οι μαθητές στις σχολικές τάξεις αντανακλούν την ποικιλία της κοινωνίας. Παρουσιάζουν ετερογένεια, που σημαίνει ότι οι μαθητές μαθαίνουν άλλα, αλλιώς και για άλλους λόγους.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τεχνικές διαφοροποίησης της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών

Περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής διαφοροποιημένης διδασκαλίας με βάση τρεις άξονες

1.Προετοιμασία του εκπαιδευτικού

2.Οργάνωση διδασκαλίας -μάθησης

3.Εφαρμογή διδασκαλίας-μάθησης

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή δύο συναντήσεων στην κοινή κενή των καθηγητών της ειδικότητας. Στην πρώτη συνάντηση αναλύονται τα στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας . Η δεύτερη συνάντηση περιέχει διδακτικές πρακτικές σε συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες του μαθήματος των Θρησκευτικών σε Γυμνάσιο και Λύκειο.

Η συνεργασία μπορεί να συνεχισθεί με εφαρμογές στην τάξη, συνδιδασκαλίες και οργάνωση project.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Καθηγητές Αρχαίων Ελληνικών σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Σκοπός: Η παρουσίαση κάποιων καλών πρακτικών διδακτικής στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Περιγραφή: Στην παρουσίαση δίνονται, με αφορμή μια διδακτική ενότητα, πρακτικές εισηγήσεις για εφαρμογή των δεικτών επάρκειας/επιτυχίας στα διάφορα επίπεδα διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση (επεξεργασία κειμένου, συντακτική ανάλυση, διδασκαλία της γραμματικής, εμπλουτισμός λεξιλογίου αξιοποιώντας διαδικτυακά λεξικά).

Το περιεχόμενο και η μορφή του σεμιναρίου θα γίνονται πιο συγκεκριμένα, εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, μετά από συνεννόηση με τον/τη λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις που υπάρχουν.