Το πρόγραμμα Τ.Ο.Μ.Ε.Σ αφορά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος και της ικανότητας για συλλογή, οργάνωση και ερμηνεία δεδομένων στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο. Συνδέονται τρεις βασικοί άξονες της σχολικής εκπαίδευσης:

• η διδασκαλία των Μαθηματικών, στην οποία η ανάπτυξη των εν λόγω δεξιοτήτων και ικανοτήτων αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Αναλυτικού Προγράμματος,

• η χρήση-αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και μάθηση, ως μια από τις κομβικές δεξιότητες του 21ου αιώνα και

• η συνεισφορά και ενεργός εμπλοκή των γονέων-κηδεμόνων στην ανάπτυξη των ικανοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών των παιδιών τους.

Βασικοί στόχοι της πρότασης είναι:

• η ανάπτυξη δύο διδακτικών προτάσεων (θεματικών ενοτήτων) μοντελοποίησης στα Μαθηματικά, οι οποίες θα επικεντρωθούν σε θέματα από τη ζωή των μαθητών/τριών (στο σπίτι και στην κοινότητα) και θα στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων χειρισμού δεδομένων και επίλυσης προβλήματος. Οι γονείς θα διαδραματίσουν το ρόλο του συνεργάτη στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και στη μετέπειτα υλοποίησή τους.

• η ανάπτυξη δύο διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών, που θα αποτελέσουν δυναμικά εργαλεία στη διδασκαλία των ενοτήτων.

• η εφαρμογή, η αξιολόγηση και η διάδοση των δραστηριοτήτων στα σχολεία που θα συμμετάσχουν, καθώς και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε μεγαλύτερο αριθμό σχολεία, με παρουσιάσεις σε συνέδρια και άλλες δραστηριότητες διάχυσης.

 

Throughout Europe there is an alarming decline in young people’s interest in scientific disciplines, while students do not have a critical understanding of important issues that affect the world in which they live (National Research Council, 2001). Τhe EC underlines the necessity to enhance students’ problem solving skills and reasoning on data.The project propose a future-oriented perspective in the teaching and learning of problem solving and data reasoning skills. This perspective builds on the utilization of new technologies for conceptualization and communication, while inviting parents to be actively engaged in the development and implementation of the project’s activities.

The basic objectives and the suggested methodology are:

(a) The development of two modeling learning units, which will focus on topics from students’ lives targeting significant statistical and data handling concepts and problem solving skills. Parents will serve as collaborators in the design of the activities.

(b) The development of two Interactive Multimedia Components, which will serve as complementary tools to the activities.

(c) The implementation, validation, and dissemination of the activities in the participating schools in both countries, and the exploitation of the project results in a larger number of schools through conference presentations and other dissemination and collaboration channels.