Το Πρόγραμμα Comenius Regio με τίτλο “’Out of the Box’ Empowering School Leaders through Action Research” στοχεύει με βάση την Έρευνα Δράσης στην επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών σε σχέση με τον παιδαγωγικό τους ρόλο, καθώς επίσης και με τον διοικητικό/ηγετικό τους ρόλο.  Το Πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει στα διευθυντικά στελέχη των σχολικών μονάδων την ευκαιρία να σκεφτούν τρόπους βελτίωσης της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα, αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη διερεύνηση και τον αναστοχασμό τους σε θέματα που αφορούν στο πώς μπορούν να φέρουν την αλλαγή σε όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής και στο πώς είναι δυνατόν να ενδυναμωθούν διαχέοντας μέσω συνεργατικών μεθόδων πρακτικές, οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν επίδραση τόσο στους δασκάλους και στους μαθητές όσο και στους ίδιους.

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, που έχει και τον συντονιστικό ρόλο του Προγράμματος συνεργάζεται με την Περιφέρεια Devon Local Authority: Education and Learning. Το Πρόγραμμα διαρκεί δύο χρόνια και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων διά Βίου Μάθησης.

Σε τοπικό επίπεδο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης συνεργάζεται με πέντε σχολεία και με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα πέντε σχολεία έχουν καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα αναπτύξουν κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων. Τα πέντε σχολεία και το θέμα δράσης τους είναι:

  • Δημοτικό Σχολείο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος: "Η παρουσία βοηθού εκπαιδευτικού στην τάξη ως υποστηρικτή του εκπαιδευτικού έργου στα μαθήματα των Ελληνικών και Μαθηματικών: μια πιλοτική εφαρμογή στην Γ' τάξη."
  • Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού (Κ.Α΄): «Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου»
  • Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Δ΄: «Ανάπτυξη προφορικής έκφρασης»
  • Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών (Κ.Α΄): «Η βελτίωση του σχολικού κλίματος μέσα από Βιωματικά Εργαστήρια Εκπαιδευτικών και χρήση μεθόδων μη τυπικής μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία»
  • Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Β΄: «Υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου της σχολικής μονάδας μέσω Η/Υ και πολυμέσων.»


Ιστοσελίδα Προγράμματος


Διάχυση αποτελεσμάτων

  • Afantiti Lamprianou, Th., Karagiorgi, Y., Alexandrou Leonidou, V., Karamanou, M., & Symeou, L. (2015). ‘Out of the Box’ Empowering School Leaders through Action Research: Two Case Studies. Paper presented at "Teacher Professionalism & Educational Change: Possibilities for Policy & Practice" Conference, European University Cyprus, 11-12 September 2015, Nicosia.
  • Αφαντίτη Λαμπριανού, Θ. (2015). Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών μέσω της Έρευνας Δράσης. Παρουσίαση στο Συνέδριο "Teacher Professionalism & Educational Change: Possibilities for Policy & Practice", Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 11-12 Σεπτεμβρίου 2015, Λευκωσία.
  • Αφαντίτη Λαμπριανού, Θ., Αλεξάνδρου Λεωνίδου, Β., & Καραμάνου, Μ. (2015). Καλλιέργεια του Προφορικού Λόγου μέσω της Έρευνας Δράσης. Παρουσίαση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Συνθέτοντας Κοινωνικο-πολιτισμικές,  Φιλοσοφικές, Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Πτυχές", Συνεδριακό Κέντρο ‘Φιλοξενία’, 23-24 Οκτωβρίου 2015, Λευκωσία, Κύπρος.