Η αξιολόγηση του Έργου «Ενσωμάτωση της έννοιας της Παραγωγικότητας στην Εκπαίδευση» και ειδικότερα του Διαγωνισμού «Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση», πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2012-13. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) και το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στην αποδοτική λειτουργία των σχολικών μονάδων και η καλλιέργεια κουλτούρας παραγωγικότητας στη μελλοντική δράση των σημερινών μαθητών, ως εργαζομένων.

Σκοπός της έρευνας ήταν να αξιολογήσει το περιεχόμενο, τις διαδικασίες και το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό του Διαγωνισμού, καθώς και τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς του Έργου. Διερευνήθηκε, επίσης, η επίδραση του Διαγωνισμού ...


Αναλυτική Περιγραφή