Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος «Ένας Μαθητής – Ένας Υπολογιστής», όπως αυτό έχει εφαρμοστεί κατά την περίοδο 2011-2013, σε μια τάξη στο Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά στο Κολόσσι. Η εφαρμογή του Προγράμματος υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Το Πρόγραμμα αξιοποίησε ένα μοντέλο χρήσης φορητών υπολογιστών, σύμφωνα με το οποίο κάθε μαθητής έχει δικό του προσωπικό φορητό υπολογιστή στο σχολείο, τον οποίο μεταφέρει καθημερινά στο σπίτι.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ Οκτωβρίου 2012 και Μαΐου 2013 και εστιάστηκε σε τέσσερις άξονες: (α) στην επίδραση του Προγράμματος στις τεχνικές δεξιότητες των μαθητών, (β) στην αποδοχή του Προγράμματος και την υποστήριξη της εφαρμογής του από τους γονείς, (γ) στις στάσεις και απόψεις όλων των εμπλεκομένων (μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών) ως προς την επίδραση του Προγράμματος στη μάθηση ...


Αναλυτική Περιγραφή