Το πρόγραμμα στοχεύει να διερευνήσει θέματα που συνδέονται με τις διαδικασίες της Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας (ΑΣΜ), συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που σχετίζονται με κρίσεις για τη σχολική επίδοση των μαθητών μέσα από τη συστηματική συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, που στη συνέχεια συνδέονται με τους στόχους, τα κριτήρια και τις αξίες που θέτει ίδια η σχολική μονάδα. Η ανάλυση αυτή σχετίζεται με τις εισροές, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα αλλά επίσης με το ανθρώπινο δυναμικό, τους υλικούς πόρους, την ποιότητα της εκπαιδευτικής ηγεσίας, τη διδασκαλία και τη μάθηση. Γενικά, μέσω της ΑΣΜ μπορεί να γίνει μία καταγραφή ...

Αναλυτική Περιγραφή 

Διάχυση Αποτελεσμάτων

Τιμητική Βράβευση στο Πρόγραμμα από Ίδρυμα Δια Βίου Μάθησης-Λευκωσία, 3 Δεκεμβρίου 2014

Κaragiorgi, Y., Nicolaidou, M., Yiasemis, C. & Georgiades, P. (2015) Emergent Data-Driven Approaches to School Improvement: The Journey of Three Schools Through Self-Evaluation.  Improving Schools, 18(1) 69– 82, DOI: 10.1177/1365480214566914

Νικολαϊδου Μ., Καραγιώργη, Γ., Γεωργιάδης, Π. και Γιασεμής, Χ. (2015) Τρία Σχολεία σε Πορεία Βελτίωσης: Η Εφαρμογή ενός Προγράμματος Αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας, Bελτίωση και Ανάπτυξη Σχολικής Μονάδας 1 (1),  21-26