Η έρευνα «Αξιολόγηση της Εφαρμογής της Εργαστηριοποίησης Μαθημάτων στη Μέση Εκπαίδευση» είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων, των θέσεων και των απόψεων των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν την εργαστηριοποίηση καθώς και τη διερεύνηση της ποιότητας της διδασκαλίας και μάθησης κατά την εργαστηριοποίηση της διδασκαλίας.

Η έρευνα ακολούθησε μικτό μεθοδολογικό σχεδιασμό και, συνεπώς, αξιοποίησε εργαλεία της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν: (α) έντυπο καταγραφής πληροφοριών για την εφαρμογή της ...

 

Αναλυτική Περιγραφή