Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στο να αξιολογήσει την προσφορά των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) μόνο όσον αφορά στα μαθήματα προετοιμασίας για τις Παγκύπριες Ενιαίες Εξετάσεις (ΠΕΕ).

Για το σκοπό της παρούσας έρευνας συλλέχθηκαν δεδομένα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά από διάφορες πηγές. Συγκεκριμένα, δεδομένα συλλέχθηκαν από τα αρχεία της Κεντρικής Διεύθυνσης των ΚΙΕ, της Υπηρεσίας Εξετάσεων και των διευθύνσεων των ΚΙΕ. Δεδομένα συλλέχθηκαν επίσης και από ένα δείγμα μαθητών που παρακολουθούσαν μαθήματα προετοιμασίας για τις ΠΕΕ στα...

 

Αναλυτική Περιγραφή