Σκοπός της έρευνας – αξιολόγησης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του διαδραστικού πίνακα (ΔΠ) στην εκπαίδευση ως προς (α) την παιδαγωγική του πτυχή (στάση μαθητών απέναντι στο ΔΠ, στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο ΔΠ, αξιοποίηση του ΔΠ στη διδασκαλία, συχνότητα χρήσης του ΔΠ στην τάξη, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του ΔΠ, παιδαγωγική στήριξη εκπαιδευτικών) και (β) την τεχνική του πτυχή...

 

Αναλυτική Περιγραφή