Κατά το έτος 2008-2009 είχε γίνει αξιολόγηση του προγράμματος των Κέντρων Εκπαίδευσης Ζωής («Μέντωρ») στη Δημοτική και στη Μέση Εκπαίδευση. Οι στόχοι του ερευνητικού προγράμματος αξιολόγησης ήταν: (α) να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος, (β) να διερευνηθεί ο τρόπος λειτουργίας και εφαρμογής του και (γ) να διερευνηθούν οι στάσεις, οι απόψεις και οι αντιλήψεις των εμπλεκομένων έναντι του προγράμματος...

 

Αναλυτική Περιγραφή