Ρόλος και Αποστολή

1. Αποστολή Υ.Α.Π.:
 • Οι διαδικασίες συγγραφής, έκδοσης και εκσυγχρονισμού των διδακτικών βιβλίων, καθώς και η παραγωγή βοηθητικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, Προδημοτική, Δημοτική, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.
 • Ο συντονισμός συνεχούς ανατροφοδότησης του παραγόμενου υλικού.
 • Η στήριξη/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση του διδακτικού υλικού.
 • Η ευθύνη για την παραγγελία και μεταφορά των διδακτικών βιβλίων που εκδίδει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.
 • Η έκδοση υλικού για τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
2. Φορείς που συνεργάζεται η Υ.Α.Π.
 • ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Ι.Τ.Υ.Ε. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" για τις παραγγελίες των βιβλίων που εκδίδονται στην Ελλάδα και αγοράζονται για τα σχολεία της Κύπρου.
 • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας για τη συγγραφή νέων διδακτικών βιβλίων/πακέτων.
 • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
 • Πανεπιστήμια Κύπρου (Δημόσια και Ιδιωτικά).
 • Αποθήκη του Υ.Π.Π. για τις παραγγελίες των διδακτικών βιβλίων και την αποστολή τους στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, καθώς επίσης και σε ελληνικά σχολεία σε παροικίες του εξωτερικού.
 • Συμβούλιο Προσφορών του Υ.Π.Π.
 • Κυβερνητικό Τυπογραφείο.
 • Οικονομικούς Φορείς (τυπογράφοι, εκδοτικοί οίκοι, γραφίστες κ.ά.) στην Κύπρο και το εξωτερικό που αναλαμβάνουν την εκτύπωση βιβλίων της Υ.Α.Π.
 • Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
 • Διευθύνσεις της Εκπαίδευσης.
 • Συνδικαλιστικές Εκπαιδευτικές Οργανώσεις.
3. Έργο Υ.Α.Π.

3.1. Εκδόσεις Υ.Α.Π.

Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων (Υ.Α.Π.) με βάση τις ανάγκες κάθε σχολικής χρονιάς προγραμματίζει και προχωρεί σε:

 • Επανεκδόσεις Βιβλίων Υ.Α.Π.
 • Νέες εκδόσεις βιβλίων/εποπτικών μέσων Υ.Α.Π.
 • Αναθεωρήσεις βιβλίων Υ.Α.Π.
3.2. Άλλες εκδόσεις
 • Η Υ.Α.Π. προχωρεί στην έκδοση και άλλου υλικού για τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθώς και άλλων υπηρεσιών που υπάγονται στο Υ.Π.Π.
  • Ημερολόγιο Υ.Π.Π.
  • Ετήσια Έκθεση Υ.Π.Π.
  • Έντυπα/αφίσες Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης
  • Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη
  • Βιβλιάρια/αφίσες/προσκλήσεις Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ.ά.
3.3. Ψηφιοποίηση υλικού
 • Η Υ.Α.Π. προχωρεί στη διαδικασία ψηφιοποίησης των εκδόσεων της, ώστε:
  • να είναι σε θέση μελλοντικά να έχει όλες τις εκδόσεις της σε ηλεκτρονική μορφή
  • να μπορεί να τοποθετεί της εκδόσεις της στο διαδίκτυο
  • να έχει υλικό συμβατό με την εξέλιξη της τεχνολογίας στα τυπογραφεία.
3.4. Διαδικασία προσφορών
 • Για την εκτύπωση των διδακτικών βιβλίων η Υ.Α.Π. προκηρύσσει διαγωνισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον εγχώριο τύπο, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα Δεδομένων (Tenders Electronic Data-TED) στη διεύθυνση: http://ted.europa.eu. Λεπτομέρειες για τους διαγωνισμούς περιλαμβάνονται στα σχετικά έγγραφα.
 • Η Υ.Α.Π. για να ανταποκριθεί στο έργο της διαχειρίζεται ετήσια κονδύλι ύψους €3.800.000,00 και έχει την ευθύνη για:
  • την ετοιμασία των εγγράφων προσφορών για την προκήρυξη των εκδόσεων της
  • την αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών
  • την υπογραφή και παρακολούθηση των συμβάσεων
  • την επίβλεψη των εκδόσεων στα Τυπογραφεία.
  • την αγορά και μεταφορά των βιβλίων που αγοράζονται από την Ελλάδα (Ι.Τ.Υ.Ε.).
3.5. Εκδόσεις Ι.Τ.Υ.Ε. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"
 • Η Υ.Α.Π. προχωρεί στην παραγγελία των διδακτικών βιβλίων που εκδίδονται από τον Ι.Τ.Υ.Ε. στην Ελλάδα και αγοράζονται για τις ανάγκες των σχολείων της Κύπρου.
 • Προκηρύσσει διαγωνισμό για την παραλαβή και μεταφορά των διδακτικών βιβλίων Ι.Τ.Υ.Ε. από την Ελλάδα στην Κύπρο.