Ο Μηχανισμός Εντοπισμού και Στήριξης παιδιών με Μαθησιακά, Συναισθηματικά και Άλλα προβλήματα είναι μια μετεξέλιξη του κώδικα παραπομπής παιδιών, ο οποίος κρίθηκε χρονοβόρος και αναποτελεσματικός (Φτιάκα, Μιχαηλίδου, Τσουρής, Βλάμη, 2005). Ο στόχος του Νέου Μηχανισμού είναι να εντοπίζεται έγκαιρα και να παρέχεται βοήθεια σε οποιοδήποτε παιδί τη χρειάζεται, αρχικά στο επίπεδο του σχολείου, με τη συνεργασία των γονέων και των εκπαιδευτικών ( ΥΠΠ, Αρ. Φακ. 7.16.07/5). Η σημασία της αξιολόγησης του Νέου Μηχανισμού αποσκοπεί στον εντοπισμό των αδυναμιών του καθώς και στην παροχή εισηγήσεων για ...

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Αποτελέσματα