Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης δημιουργήθηκε με Απόφαση Υπ. Συμβουλίου, τον Αύγουστο 2008 και υπάγεται στο Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού. Αποστολή του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) είναι η προώθηση και καθιέρωση της έρευνας, καθώς και η δημιουργία ερευνητικής υποδομής στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Σκοπός του ΚΕΕΑ είναι η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σε θέματα εκπαίδευσης (εκπαιδευτική πολιτική, αναλυτικά προγράμματα, βιβλία, επιμόρφωση), συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού συστήματος στην ολότητά του, καθώς επίσης η συνεχής επιστημονική αξιολόγηση του συνόλου του εκπαιδευτικού συστήματος και των αποτελεσμάτων της εισαγωγής των επιμέρους καινοτομιών στην εκπαίδευση. Επίσης, αποστολή του ΚΕΕΑ είναι η προώθηση και η στήριξη της έρευνας στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.
Βασικό έργο του ΚΕΕΑ είναι:
Εσωτερικές αξιολογήσεις
  • Μέσω Ανάθεσης από το ΥΠΠ, με βάση προτεραιότητες και ανάγκες του ΥΠΠ
Έρευνες σε γενικής φύσης παιδαγωγικά θέματα, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο
  • Μέσω συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες και ιδρύματα ή φορείς
  • Πάντοτε μετά από υποβολή και αξιολόγηση σχετικής ερευνητικής πρότασης
Τήρηση τράπεζας δεδομένων για το εκπαιδευτικό μας σύστημα (‘τροφοδοτεί’ το ΥΠΠ και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. με δεδομένα έγκυρα και αξιόπιστα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα)
Αξιολόγηση και αποδελτίωση ερευνών που γίνονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα
Καλλιέργεια ερευνητικής κουλτούρας και ενίσχυση της ερευνητικής υποδομής στα σχολεία