Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τους Nεοεισερχόμενους Eκπαιδευτικούς Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (Αρ. Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου 67.496 ημερ. 17.7.2008). Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τους Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς αποτελείται από επιμόρφωση που θα προσφερθεί στους Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς σε κεντρικό επίπεδο (Φάση Α΄, Φάση Β΄ και Φάση Γ΄), καθώς και στήριξη των Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα από Μέντορες (Φάση Β΄). Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης αναμένεται να διαρκέσει από τις 17 Οκτωβρίου 2011 μέχρι και τις 31 Μαΐου 2012 ως ακολούθως:

  1. Φάση Α΄: επιμόρφωση σε κεντρικό επίπεδο από τις 17 Οκτωβρίου μέχρι και τις 27 Οκτωβρίου 2011
  2. Φάση Β΄: α) εργασία στη σχολική μονάδα από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι και το Μάιο του 2012
                        β) επιμόρφωση σε κεντρικό επίπεδο κατά το μήνα Ιανουάριο του 2012
  3. Φάση Γ΄: επιμόρφωση σε κεντρικό επίπεδο κατά το μήνα Μάιο του 2012

Για τη σχολική χρονιά 2011-2012 έχουν κληθεί για συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι Νεοεισερχόμενοι Εκπαιδευτικοί των οποίων o Αριθμός Φακέλου (Π.Φ.) συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α΄.

Σε αυτό το σημείο τονίζεται πως οι Νεοεισερχόμενοι Εκπαιδευτικοί:

  • θα πάρουν απαλλαγή διδακτικού χρόνου μίας περιόδου. Ο χρόνος αυτός τους έχει ήδη παραχωρηθεί στην τοποθέτηση που δέχθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
  • θα έχουν τη στήριξη του Μέντορά τους στη σχολική μονάδα. Οι Μέντορες θα πάρουν απαλλαγή διδακτικού χρόνου δύο περιόδων για κάθε Νεοεισερχόμενο Εκπαιδευτικό που στηρίζουν. Ο χρόνος αυτός έχει ήδη παραχωρηθεί στους Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς στην τοποθέτηση που δέχθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και θα δοθεί στο Μέντορα που θα αναλάβει το Νεοεισερχόμενο Εκπαιδευτικό. Σε σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες ο Μέντορας στηρίζει 2 Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς, θα έχει απαλλαγή διδακτικού χρόνου τριών περιόδων
  • έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν σε Πρόγραμμα Επιμόρφωσης που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τους Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς (βλ. Αναλυτική Παρουσίαση στο Παράρτημα Β΄). Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς αποτελείται από επιμόρφωση σε κεντρικό επίπεδο (Φάση Α΄, Φάση Β΄ και Φάση Γ΄) διάρκειας 25 διδακτικών περιόδων καθώς και επιμόρφωση και στήριξη της εργασίας τους στη σχολική μονάδα (Φάση Β΄). Τονίζεται πως στην περίπτωση εκείνη που οι Νεοεισερχόμενοι λόγω σοβαρού κωλύματος δεν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με κοινοποίηση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, για το λόγο που δεν μπορούν να λάβουν μέρος και να επισυνάψουν τα απαραίτητα αποδεικτικά.

Η κεντρική επιμόρφωση θα προσφερθεί σε απογευματινό, μη εργάσιμο χρόνο (5 συναντήσεις στο σύνολο).

Για τους Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης θα δίνεται επίδομα επιμόρφωσης 10 ευρώ ανά διδακτική περίοδο για τις απογευματινές συναντήσεις (Σύνολο 250 ευρώ).

Παρακαλείστε να ενημερώσετε τους Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, των οποίων ο Αριθμός Φακέλου (Π.Φ.) περιλαμβάνεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α΄, όπως εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Οι εγγραφές στο Πρόγραμμα θα γίνονται ηλεκτρονικά, από την Τετάρτη 21/09/2011 μέχρι και την Τετάρτη 28/09/2011, με τη συμπλήρωση της Δήλωσης Παρακολούθησης του Προγράμματος που θα βρίσκεται στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στο χώρο των ανακοινώσεων. Οδηγίες για ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Για βοήθεια στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Ήβη Γεωργίου στο τηλέφωνο 22402370.

Τονίζεται πως στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων για συμμετοχή σε συγκεκριμένες επαρχίες ή συγκεκριμένο συνδυασμό ημερών δε θα δημιουργούνται ομάδες. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσμεύεται ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.

 

Εγκύκλιος και παραρτήματα

Ηλεκτρονική εγγραφή στο πρόγραμμα