Ενσωμάτωση ΤΠΕ

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας υλοποιεί προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), διερευνά και εισηγείται νέες εκπαιδευτικές εφαρμογές και προωθεί καινοτομίες που αφορούν στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  Παράλληλα προσφέρει στήριξη, τόσο παιδαγωγική όσο και τεχνική, για την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ.

Οι δράσεις του Τομέα περιλαμβάνουν:

 • Προσφορά σεμιναρίων
  • για βασικές και εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
  • για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία
  • για τον σχεδιασμό και παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών
 • Επιμόρφωση επιμορφωτών / πυρήνων με στόχο την ποιοτική εκπαιδευτική εφαρμογή  και στήριξη στη σχολική μονάδα
 • Προσφορά σεμιναρίων για θέματα ΤΠΕ μέσω περιβάλλοντος εξ αποστάσεως μάθησης (σύγχρονης και ασύγχρονης)
 • Διατήρηση βιβλιοθήκης με εκπαιδευτικό λογισμικό
 • Ανάπτυξη υποστηρικτικού επιμορφωτικού υλικού με μαθησιακές προτάσεις για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία σε έντυπη και ψηφιακή μορφή
 • Πιλοτικές / ερευνητικές εφαρμογές για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
 • Διοργάνωση συνεδρίων, εργαστηρίων και ημερίδων ενημέρωσης για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 • Διατήρηση διαδικτυακής πύλης με επιμορφωτικό υλικό
 • Διαχείριση πλατφόρμας για ηλεκτρονικές εγγραφές στα διάφορα προγράμματα του ΠΙ
 • Παρακολούθηση και εξασφάλιση σύγχρονου εξοπλισμού (διαδραστικοί πίνακες, σύστημα τηλεδιάσκεψης)
 • Παραγωγή και αποστολή εκπαιδευτικών ταινιών και ηχητικών προγραμμάτων στα σχολεία με συνοδευτικό υλικό
 • Συνεργασία με την Εκπαιδευτική Τηλεόραση του ΥΠΕΠΘ για διάθεση και συμπαραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών
 • Παροχή παιδαγωγικής και τεχνικής στήριξης στους συμμετέχοντες των προγραμμάτων του Π.Ι.
 • Παροχή στήριξης στους λειτουργούς του Υ.Π.Π. για την παραγωγή και επεξεργασία οπτικοακουστικών προγραμμάτων
 • Παροχή ενδοσχολικών σεμιναρίων και τεχνικής στήριξης σε θέματα παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού