Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προσφέρει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τους Μάχιμους Εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της εισαγωγής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (Α.Π.) στα δημόσια δημοτικά σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα υλοποιηθεί με: α) κεντρική επιμόρφωση με σεμινάρια και β) με συνεχή επιμόρφωση και στήριξη εντός της σχολικής μονάδας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2011 έχει προγραμματιστεί η έναρξη επιμορφωτικών δράσεων για τα ακόλουθα τέσσερα γνωστικά αντικείμενα:

  • Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή A΄τάξης (βλ. Παράρτημα Α΄)
  • Μαθηματικά Α΄ τάξης (βλ. Παράρτημα Β΄)
  • Ιστορία Γ΄ τάξης (βλ. Παράρτημα Γ΄)
  • Γεωγραφία - Γνωρίζω τον Κόσμο μου Β΄ Τάξης (βλ. Παράρτημα Δ΄)

Παρακαλείστε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για την έναρξη της επιμόρφωσης και στη συνέχεια να ορίσετε τους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν την επιμόρφωση σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται στα Παραρτήματα Α-Δ.

Για τις επιμορφωτικές δράσεις που ξεκινούν τον Οκτώβριο 2011, θα αποσταλεί ξεχωριστή ενημερωτική εγκύκλιος.

Σημειώνεται ότι ανακοινώσεις ή/και ενημέρωση για τυχόν αλλαγές για το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: http://www.nap.pi.ac.cy.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα Α
Παράρτημα Β
Παράρτημα Γ
Παράρτημα Δ