Μικρής κλίμακας, ελεγχόμενη εφαρμογή πτυχών των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα Δημοτικά («Μπόλιασμα»)

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής που θα συμμετέχουν στη μικρής κλίμακας ελεγχόμενη εφαρμογή πτυχών των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων («Μπόλιασμα»)

Ημερομηνίες και χώροι διεξαγωγής συναντήσεων Μάχιμων Εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν το μπόλιασμα ανά γνωστικό αντικείμενο