Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2010-2011 

Ο σκοπός του Προγράμματος

Ο ρόλος του σχολείου μεταβάλλεται διαρκώς, αφού παγκοσμίως παρουσιάζονται αυξημένες απαιτήσεις προς τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο Διευθυντής του σχολείου, ως ο προϊστάμενος μιας σχολικής μονάδας, καλείται να στηρίξει και ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία του σχολείου, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές. Ως εκ τούτου, χρειάζεται να αναπτύξει ηγετικές, διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητες. Πρέπει να έχει όραμα με το οποίο να εμπνέει τους άλλους εμπλεκόμενους στη σχολική μονάδα (π.χ. εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς κλπ.) και να ηγείται της αλλαγής, να οργανώνει, να διοικεί, να διαχειρίζεται, να διαμεσολαβεί με σκοπό την ανάπτυξη του σχολείου, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση στην αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την αποδοτικότητα ενός δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου με τελικό δέκτη το μαθητή.

Στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει ένας Διευθυντής, αποσκοπεί να συμβάλει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. Φιλοδοξεί να προσφέρει στους Διευθυντές τα εφόδια για να ασκούν αποτελεσματικά και αποδοτικά τα ηγετικά, διοικητικά, οργανωτικά και παιδαγωγικά τους καθήκοντα. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να αναπτυχθούν επαγγελματικά τόσο οι ίδιοι σε ατομικό επίπεδο όσο και το σύνολο της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζονται. 

Βασικές αρχές του Προγράμματος 

1.  Το Πρόγραμμα εντάσσεται σε ένα συνολικό πλαίσιο σχολικής ηγεσίας, το οποίο βασίζεται στις αρχές της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης και του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σχολική ηγεσία και τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις για την εκπαιδευτική ηγεσία. Επικεντρώνεται, λοιπόν, σε θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης.

2.  Περιλαμβάνει έξι θεματικές ενότητες: (1) Εισαγωγικές συναντήσεις (πριν από την ανάληψη των καθηκόντων), (2) Ετήσιος κύκλος εργασίας της σχολικής μονάδας, (3) Παιδαγωγική ηγεσία στη σχολική μονάδα, (4) Σχεδιασμός Βελτίωσης και Αξιολόγηση για την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας, (5) Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, (6) Γενική Παιδαγωγική και Οργάνωση της σχολικής μονάδας.

3.  Κάθε θεματική ενότητα περιέχει ένα συγκεκριμένο αριθμό θεμάτων.

4.  Σε σχέση με το περιεχόμενο και τη στοχοθεσία του Προγράμματος επιδιώκεται η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, έτσι ώστε οι Διευθυντές, στηριζόμενοι σε ένα θεωρητικό υπόβαθρο, να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά στην πράξη τις διάφορες καταστάσεις που αφορούν στην εργασία τους.

5.  Ως προς τη μεθοδολογία του Προγράμματος, δίνεται έμφαση στην πρακτικοποίηση του Προγράμματος και ιδιαίτερα στο βιωματικό χαρακτήρα των εισηγήσεων και τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Περιεχόμενο του Προγράμματος

Οι έξι θεματικές ενότητες του Προγράμματος, θα διδαχθούν σε είκοσι συναντήσεις. 

Ενότητα 1: Εισαγωγικές συναντήσεις (πριν από την ανάληψη των καθηκόντων)

101     Εφαρμογή των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης - Σχέσεις και επικοινωνία του Διευθυντή του σχολείου με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
102    Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση της σχολικής μονάδας: θεωρία - πράξη

Ενότητα 2: Ετήσιος κύκλος εργασίας της σχολικής μονάδας

201      Συνάντηση Α τριμήνου 
202      Συνάντηση Β΄ τριμήνου
203      Συνάντηση Γ΄ τριμήνου

Ενότητα 3: Παιδαγωγική ηγεσία στη σχολική μονάδα

301      Σχολική Ηγεσία – Εισαγωγή στην παιδαγωγική ηγεσία (Θεωρητικό μέρος)
302      Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου (Σχεδιασμός – Πρακτικές Εφαρμογές – Αξιολόγηση)303      Ο Διευθυντής και η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού: Ενδοσχολική επιμόρφωση
304      Παρατήρηση και Αξιολόγηση Διδασκαλίας (1): Μέθοδοι – Έντυπα – Σχεδιασμός της παρατήρησης
305      Παρατήρηση και Αξιολόγηση Διδασκαλίας (2): Αξιολόγηση της εφαρμογής της παρατήρησης

Ενότητα 4: Σχεδιασμός Βελτίωσης και Αξιολόγηση για την Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας

401      Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας
402      Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας
403      Αξιολόγηση της κουλτούρας και του κλίματος της σχολικής μονάδας
404      Σχέδιο Δράσης (1): Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για βελτίωση της σχολικής μονάδας
405      Σχέδιο Δράσης (2): Αξιολόγηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για βελτίωση της σχολικής μονάδας

Ενότητα 5: Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση

501      Ο ρόλος του Διευθυντή στην ανάπτυξη ενός ανθρώπινου και δυναμικού σχολείου
502      Ο ρόλος του Διευθυντή στην εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων

Ενότητα 6: Γενική Παιδαγωγική και Οργάνωση της σχολικής μονάδας

601      Διαχείριση θεμάτων συμπεριφοράς και πειθαρχίας των μαθητών
602      Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
603      Ο ρόλος του Διευθυντή: (α) στην Αγωγή Υγείας και (β) στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη