♦ Η Δημιουργικότητα στο Σχολείο

  Δραστηριότητες

Οι πιο κάτω δραστηριότητες σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν από εκπαιδευτικούς στο μάθημα των Ελληνικών, στο πλαίσιο των δράσεων του Συνεδρίου "Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας κατά τη μαθησιακή διαδικασία". Το συνέδριο είχε διοργανωθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου το Νοέμβριο του 2008.