1. Αίτηση για διεξαγωγή Έρευνας σε δημόσια σχολεία

  1.1 Πριν  προχωρήσετε σε υποβολή αίτησης μελετήστε προσεκτικά:

  1.2 Υποβολή αίτησης για διεξαγωγή Έρευνας

  Σημείωση: Η γλώσσα υποβολής της αίτησης είναι τα Ελληνικά

Webpage in English

2. Υποβολή Συνοπτικού Δελτίου Έρευνας (Μετά την ολοκλήρωση της Έρευνας)

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας (ΑΣΕ) που έχει υποβληθεί στο ΚΕΕΑ και εγκριθεί από την αντίστοιχη Διεύθυνση του ΥΠΠ, ο ερευνητής υποχρεούται να κοινοποιήσει τα ερευνητικά αποτελέσματα της έρευνας που έχει διεξαχθεί στο ΥΠΠ.

Ως εκ τούτου, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας (1 μήνας) και σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που υποβάλλει ο ερευνητής, αναμένεται η υποβολή από τον ερευνητή Συνοπτικού Δελτίου Έρευνας (ΣΔΕ) σε ηλεκτρονική μορφή (βλ. ΣΔΕ και οδηγίες για τη συμπλήρωσή του). Το ΣΔΕ θα αναρτηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ, ώστε να είναι προσβάσιμο από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την αναζήτηση για ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα και τη μεταξύ των ερευνητών επικοινωνία.

   2.1 Οδηγίες για συμπλήρωση του Συνοπτικού Δελτίου Έρευνας

   2.2 Υποβολή Συνοπτικού Δελτίου Έρευνας