Από το 2001 μέχρι και σήμερα το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνδιοργανώνουν με μεγάλη επιτυχία το διαγωνισμό «Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ».

 

Ο «Διαγωνισμός Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ» αποτελεί μια από τις τέσσερις Δράσεις του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ» του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Μέσα από το Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ» αναμένεται ότι οι νέοι της Κύπρου θα εκτιμήσουν τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας και θα γνωρίσουν τη σχέση τους με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της τεχνολογίας, την ανάπτυξη της οικονομίας, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και γενικότερα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τέλος, το Πρόγραμμα στοχεύει στην προβολή των επιτευγμάτων των επιστημόνων και στην τόνωση του ενδιαφέροντος του κοινού για την έρευνα και την καινοτομία. Στοχεύει δε, στην ενίσχυση της ικανότητας των νέων να αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες, να δημιουργούν και να συνεργάζονται.

 

Κεντρικός σκοπός της Δράσης «Διαγωνισμός Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ» είναι η επαφή των μαθητών που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και των εκπαιδευτικών τους, με τις επιστημονικές ερευνητικές διαδικασίες. Μέσα από τη Δράση επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας πρώτης επαφής των μαθητών με την έρευνα και η διέγερση της δημιουργικότητας και εφευρετικότητάς τους. Στη Δράση μπορούν να συμμετέχουν ομάδες εργασίας από μαθητές, εκπαιδευτικούς και έμπειρους ερευνητές, οι οποίες εκπονούν ερευνητικές εργασίες σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.

 

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη Δράση «ΜΕΡΑ», τα μέλη των ερευνητικών ομάδων  επιδιώκεται:

 • να εμπλακούν σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας: σχεδιασμό μεθοδολογίας, διατύπωση υποθέσεων, συλλογή και ανάλυση υφιστάμενων δεδομένων και πληροφοριών, πειραματισμό, επεξεργασία αποτελεσμάτων, ερμηνεία αποτελεσμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων, έλεγχο υποθέσεων, πρακτικές και θεωρητικές εφαρμογές,
 • να κατανοήσουν τους όρους «θεωρία», «υπόθεση», «πείραμα» και «μεταβλητές», να αναπτύξουν στρατηγικές σχεδιασμού πειραμάτων και να τις εφαρμόσουν με συνέπεια, για να ελέγξουν υποθέσεις και θεωρίες,
 • να βιώσουν τον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης μιας ερευνητικής εργασίας,
 • να έρθουν σε επαφή και να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης επιστημονικής πληροφορίας (πχ διαδίκτυο, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, κλπ),
 • να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα εργασίας μέσα από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα προωθούν την εμπλοκή όλων των μελών της ομάδας αποτελεσματικά,
 • να αντλήσουν εμπειρίες και γνώσεις από έμπειρους ερευνητές, οι οποίοι αναμένεται ότι θα εμπλακούν ουσιαστικά στις ερευνητικές εργασίες παρακολουθώντας την εξέλιξή τους,
 • να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας, διερεύνησης, συλλογής, χρήσης και αξιολόγησης της πληροφορίας και των πηγών της, ώστε να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα,
 • να γνωρίσουν έμπρακτα τη διαδοχή «έρευνα – καινοτομία - νέα τεχνολογία – πρόοδος» και να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στην οικονομία, την κοινωνία και γενικότερα την καθημερινή μας ζωή,
 • να καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους καθώς επίσης να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, την επινοητικότητα, την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα και την κρίση τους,
 • να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν προϋπολογισμό έρευνας.

 

Ο Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ» προνοεί την επιβράβευση των ομάδων που θα εκπονήσουν τις καλύτερες ερευνητικές εργασίες με τιμητικά διπλώματα και πλακέτες, καθώς επίσης και με χρηματικά έπαθλα.

 

Η διαδικασία συμμετοχής στη Δράση «ΜΕΡΑ» περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • Υποβολή συνοπτικής ερευνητικής πρότασης στο ΙΠΕ από την ερευνητική ομάδα (σύμφωνα με τα έντυπα του Παραρτήματος Ι – Ερευνητική Πρόταση).
 • Υποχρεωτική παρακολούθηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων.
 • Υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας από την ερευνητική ομάδα.
 • Υποβολή της εργασίας στο ΙΠΕ (σύμφωνα με τα έντυπα του Παραρτήματος ΙΙ –Ερευνητική Εργασία).
 • Αξιολόγηση της εργασίας από επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης.
 • Βράβευση.

 

 

Η προκήρυξη και τα απαραίτητα έντυπα για συμμετοχή στο Διαγωνισμό ΜΕΡΑ βρίσκονται στον ιστοχώρο του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (www.research.org.cy).