Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων και ψηφιακής ικανότητας μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείων

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από την εργασία του Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει αναπτυχθεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακής Ικανότητας Πολιτών (Digital Competence for Citizens Framework - DigComp), με στόχο την υποστήριξη των κρατών μελών, στην ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων για τους πολίτες του 21ου αιώνα. H έννοια της ψηφιακής ικανότητας αναλύεται σε περιοχές ικανοτήτων, σε περιγραφείς ικανοτήτων, σε επίπεδα επάρκειας και παραδείγματα γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που ισχύουν για κάθε ικανότητα. Ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακής Ικανότητας των Οργανισμών (Digital Competence for Organisations Framework - DigCompOrg) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακής Ικανότητας Εκπαιδευτικών (European Framework for Digital Competence for Educators – DigCompEdu). Ο ΤΕΤ αξιοποιεί τα Ευρωπαϊκά Πλαίσια Ψηφιακής Ικανότητας για τα προγράμματά του και έχει, επίσης, συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή τους.