Ευρωπαϊκό Έργο “ICSE Science Factory (ICSEfactory)”

ICSE Science Factory

Το έργο ICSE Science Factory, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης επιστημόνων και πολιτών έμπειρων σε θέματα που αφορούν στις φυσικές επιστήμες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός σκοπός του ICSE Science Factory είναι να υποστηρίξει την προσπάθεια της ΕΕ να δημιουργήσει νέες συνεργασίες σε τοπικές κοινωνίες, όπως είναι οι συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών/μαθητριών, επιστημόνων, ερευνητών/ερευνητριών και επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίες ουσιαστικά θα αποτελέσουν αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης για θέματα φυσικών επιστημών. Οι εξειδικευμένοι στόχοι του έργου αφορούν:

  • Στην ανάπτυξη συνεργατικών ευκαιριών εκμάθησης των φυσικών επιστημών για όλους τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες δείχνουν τη συνάφεια των επιστημών με τις ρεαλιστικές προκλήσεις και έχουν προσθετική αξία στο συνεχές της δια βίου μάθησης
  • Στην αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων και ιδιαίτερα των κοριτσιών/γυναικών για σπουδές και σταδιοδρομία στις φυσικές επιστήμες
  • Ενίσχυση της δικτύωσης και της ανταλλαγής και εφαρμογής των ερευνητικών ευρημάτων μεταξύ εκπαιδευτικών, ερευνητών και επαγγελματιών σε διάφορες επιχειρήσεις, καθώς και σε τοπικές κοινότητες για τη δημιουργία και την αξιοποίηση των φυσικών επιστημών προς όφελος της κοινωνίας.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, μια μεγάλη κοινοπραξία από υψηλής δυναμικότητας διατομεακών εταιρικών σχέσεων από πέντε διαφορετικές χώρες-εταίρους από τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Κροατία, την Κύπρο και την Τουρκία συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μικρής διάρκειας εκδηλώσεις και δραστηριότητες (lighthouse events and activities), έργα σχολικής κοινότητας, διαδραστικές συζητήσεις σταδιοδρομίας, τοπικές συνεργασίες και τοπικές δημόσιες εκθέσεις για την ενασχόληση ρεαλιστικών θεμάτων που αφορούν στις φυσικές επιστήμες. Οι συμπράξεις αυτές αποτελούνται από ερευνητές φυσικών επιστημών, ερευνητές διδακτικής φυσικών επιστημών και παρόχους μη τυπικής εκπαίδευσης που υποστηρίζονται από σχολεία, επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις και κοινοτικά ιδρύματα.