Έρευνα

Μηχανισμός Συλλογής Δεδομένων για το φαινόμενο της βίας στο σχολείο

«Αγορά Υπηρεσιών Ερευνητή για Δημιουργία Μηχανισμού Συλλογής Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο» ΓΔ14-19

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο 2018, προχώρησε τον Ιούνιο του 2018 στην προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών από ερευνητή/ερευνήτρια για διεξαγωγή διαχρονικής έρευνας σχετικά με το φαινόμενο της βίας στο σχολείο.

Το έργο με τίτλο «Αγορά Υπηρεσιών Ερευνητή για Δημιουργία Μηχανισμού Συλλογής Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο, ΓΔ14-19» ανατέθηκε από το ΥΠΠΑΝ ως Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο Δρα Κώστα Φάντη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τον οποίο υπογράφηκε Σύμβαση με ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης τις 2 Οκτωβρίου 2019. Η ευθύνη της παρακολούθησης της υλοποίησης της Σύμβασης ανατέθηκε στο Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ), στο πλαίσιο των όρων εντολής του.

Το έργο εντάσσεται κάτω από την πρώτη ενότητα της εν λόγω Εθνικής Στρατηγικής, η οποία προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμών συλλογής, κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων και αναφοράς βασικών αποτελεσμάτων γύρω από το φαινόμενο, την έκταση και τις μορφές βίας στο σχολείο. Το ΥΠΠΑΝ μέσα από τη δημιουργία των εν λόγω μηχανισμών επιδιώκει την παρακολούθηση του φαινομένου της βίας στο σχολείο, τον εντοπισμό των αναγκών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων παρεμβάσεων/προγραμμάτων με στόχο τη λήψη ερευνητικά τεκμηριωμένων αποφάσεων και, γενικότερα, τη χάραξη αποτελεσματικής πολιτικής.

Η εν λόγω έρευνα είναι το πρώτο βήμα στην προσπάθεια μείωσης της βίας στον κυπριακό πληθυσμό και είναι η πρώτη που απευθύνεται σε όλα τα σχολεία της Κύπρου. Θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα (4) σχολικά έτη, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων για τρία (3) διαδοχικά έτη (2020-2023) από όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου, όλων των βαθμίδων (Προδημοτική, Δημοτική, Μέση Γενική, Μέση Τεχνική).

STOP VIOLENCE ΣΤΟΠ ΣΤΗ ΒΙΑ

ΣΤΟΠ ΣΤΗ ΒΙΑ – Ενημερωτικό τρίπτυχο