Σχεδιασμός και Τεχνολογία

Επικοινωνία

Δρ Μαρίνα Μιχαήλ

Phone22402380

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Ρόη Χαλαμανδάρη

Phone22402374

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης MOODLE

Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης Π.Ι. - Moodle

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποψήφιων Καθηγητών/Καθηγητριών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας απευθύνεται σε υποψήφιους/υποψήφιες καθηγητές/καθηγήτριες, οι οποίοι/οποίες είναι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες στους προσωρινούς πίνακες καθηγητών και καθηγητριών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (χωρίς μαθήματα), και έχουν κληθεί από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) να παρακολουθήσουν το Ειδικό Πρόγραμμα, που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες θα ενταχθούν στον πίνακα/ειδικό κατάλογο διοριστέων ή/και διορισίμων καθηγητών και καθηγητριών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, νοουμένου ότι θα υποβάλουν νέα αίτηση στο έντυπο ΕΕΥ01Χ, επισυνάπτοντας το Πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης της ειδικής σειράς των επιμορφωτικών αυτών μαθημάτων.

Στόχοι του Προγράμματος είναι η γνωριμία των υποψήφιων καθηγητών/καθηγητριών με το περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων του μαθήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (Γυμνασιακού και Λυκειακού κύκλου), αλλά και η κατανόηση και εφαρμογή της διαδικασίας σχεδιασμού για τη διδασκαλία του μαθήματος. Στο Πρόγραμμα διδάσκουν εκπαιδευτικοί της ειδικότητας Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτριών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.