Σχεδιασμός και Τεχνολογία

Επικοινωνία

Ανδρέας Γεωργούδης

Phone22402332

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Ρόη Χαλαμανδάρη

Phone22402374

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποψήφιων Καθηγητών/ Καθηγητριών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας απευθύνεται σε υποψήφιους/υποψήφιες καθηγητές/καθηγήτριες, οι οποίοι/οποίες είναι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες στον κατάλογο «Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (χωρίς μαθήματα)» και έχουν κληθεί από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρακολουθήσουν το Ειδικό Πρόγραμμα, που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας για καθηγητές/καθηγήτριες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, οι υποψήφιοι/υποψήφιες οφείλουν να παρακολουθήσουν Ειδικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, το οποίο προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Οι επιτυχόντες/επιτυχούσες θα ενταχθούν στον Πίνακα Διορισίμων καθηγητών/καθηγητριών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας ή/και στον Πίνακα Διοριστέων καθηγητών/καθηγητριών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, νοουμένου ότι θα υποβάλουν νέες αιτήσεις στην ΕΕΥ, επισυνάπτοντας το Πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης του παρόντος Προγράμματος.

Στόχοι του Προγράμματος είναι η γνωριμία των υποψήφιων καθηγητών/καθηγητριών με το περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων του μαθήματος Σχεδιασμός και Τεχνολογία (Γυμνασιακού και Λυκειακού κύκλου), αλλά και η κατανόηση και εφαρμογή της διαδικασίας σχεδιασμού για τη διδασκαλία του μαθήματος.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν εκπαιδευτικοί της ειδικότητας Σχεδιασμού και Τεχνολογίας που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτριών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.