Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 77.09.25 και ημερ. 26 Μαΐου 2022, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών καθώς και το πρόγραμμα της διαδικτυακής επιμόρφωσης (ανά βαθμίδα).

Υπενθυμίζεται ότι η επιμόρφωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά:

α) Για τους/τις ΥΤ Δημοτικής Εκπαίδευσης στις 16-17 Ιουνίου 2022 από τις 8:00 μέχρι τις 13:00.

β) Για τους/τις ΥΤ Μέσης Εκπαίδευσης στις 27-28 Ιουνίου 2022 από τις 8:00 μέχρι τις 13:00.

Ο σύνδεσμος για τις διαδικτυακές συναντήσεις θα αποσταλεί στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος Δημοτικής
Πρόγραμμα Δημοτικής

Κατάλογος Μέσης
Πρόγραμμα Μέσης