Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου προγραμματίζει και φέτος τη διεξαγωγή του Προγράμματος Ελληνομάθειας (ΠΕ), για τη διάγνωση του επιπέδου ελληνομάθειας μαθητών/ριών με μεταναστευτική βιογραφία, που συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας παγκύπρια. Στο πλαίσιο αυτό, καλείστε να προβείτε στην επιβεβαίωση/καταχώριση των στοιχείων που αφορούν στο μεταναστευτικό υπόβαθρο και στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού των τάξεων Α΄- Στ΄, την παρούσα σχολική χρονιά 2021-2022, στην Ενιαία Βάση Δεδομένων (ΕΒΔ) μέχρι και την Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021. Με την ολοκλήρωση της επιβεβαίωσης των στοιχείων αυτών, θα μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα για τους/τις μαθητές/μαθήτριες του σχολείου σας που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή του ΠΕ παρέχονται στη συνέχεια.

(α) Ενιαία Βάση Δεδομένων – Σύνδεσμος 2

Την παρούσα χρονική στιγμή, αναμένεται να επικαιροποιήσετε/καταχωρίσετε πρόσθετα στοιχεία σχετικά με το μεταναστευτικό υπόβαθρο και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ολόκληρο τον μαθητικό πληθυσμό του σχολείου σας στον Σύνδεσμο 2 στην ΕΒΔ. Στον Σύνδεσμο 2 μπορείτε να βρείτε στοιχεία σχετικά με το ιστορικό του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας στο ΠΕ.

Υπενθυμίζουμε ότι έχετε ήδη επιβεβαιώσει τα προσωπικά στοιχεία του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου σας στον Σύνδεσμο 1 (εγκύκλιος ypp12838α, ημερ. 24 Σεπτεμβρίου 2021). Σε περίπτωση αλλαγών στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού (π.χ. νέοι/ες μαθητές/μαθήτριες που ήρθαν από το εξωτερικό ή μετακινήθηκαν από ιδιωτικό σχολείο ή μετεγγράφηκαν από άλλο δημόσιο σχολείο στο δικό σας, διαγραφή μαθητών/ριών που αποχώρησαν από το σχολείο σας) ή/και στα προσωπικά στοιχεία παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες αλλαγές στον Σύνδεσμο 2.

Για να εισέλθετε στην ΕΒΔ:

  1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ (http://www.keea.pi.ac.cy) και επιλέξτε το εικονίδιο «Ενιαία Βάση Δεδομένων».
  2. Ακολούθως, επιλέξτε τον Σύνδεσμο 2 «Επιβεβαίωση στοιχείων μαθητών και μαθητριών Α΄- Στ΄ τάξης και ενημέρωση για τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα Ελληνομάθειας».
  3. Στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα του σχολείου σας και καταχωρίστε τον κωδικό αριθμό ΕΒΔΧΧΧΧΧΧ (τα έξι αριθμητικά ψηφία ‘Χ’ είναι αυτά του κωδικού ο οποίος σας έχει ήδη αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την έναρξη της σχολικής χρονιάς).

Παρακαλούμε όπως δοθεί η δέουσα προσοχή, τόσο στην πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων, αλλά και των διαδικασιών, οι οποίες αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/ριών.

Ο Σύνδεσμος 2 θα είναι απενεργοποιημένος από τις 23 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2022, αλλά θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 25 Ιανουαρίου 2022 και θα παραμείνει ανοιχτός καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Συνεπώς, θα μπορείτε να επικαιροποιείτε τα στοιχεία που αφορούν στον μαθητικό πληθυσμό του σχολείου σας (π.χ. εγγραφές, διαγραφές) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους/στις Διευθυντές/Διευθύντριες, να κατεβάσουν ένα αρχείο το οποίο περιλαμβάνει τα δεδομένα του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου τους που καταχωρούνται στην ΕΒΔ σε μορφή Excel (Στάδιο 1α, κάτω αριστερό μέρος της οθόνης). Συστήνεται όπως, αποθηκεύετε το αρχείο αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα (ιδιαίτερα κάθε φορά που προβαίνετε σε αλλαγές), για να μπορείτε να ανακαλείτε πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει.

(β) Πρόγραμμα Ελληνομάθειας

Τη φετινή σχολική χρονιά, η χορήγηση των εγκυροποιημένων δοκιμίων «Μιλάς Ελληνικά Ι» (Τεύχος Α΄-Τεύχος Β΄) θα γίνει την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 (Τεύχος Α΄: 1 Φεβρουαρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022, Τεύχος Β΄: 8 Μαρτίου μέχρι 8 Απριλίου 2022). Το χρονοδιάγραμμα αυτό ενδέχεται να αλλάξει σε περίπτωση που διαφοροποιηθεί η επιδημιολογική κατάσταση στην Κύπρο, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου σας στην ΕΒΔ, θα μπορείτε να δείτε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΕ (Στάδιο 1α, κάτω δεξιό μέρος της οθόνης). Στο σημείο αυτό, σε μεταγενέστερο στάδιο θα μπορείτε να δείτε το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του/της χορηγητή/χορηγήτριας που θα επισκεφθεί το σχολείο σας. Περισσότερες πληροφορίες για τα παιδιά που συμμετέχουν στο ΠΕ παρέχονται στο Παράρτημα.

Νέοι/ες μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία (που ενδέχεται να χρειάζονται ενίσχυση την επόμενη σχολική χρονιά) που εγγράφονται στο σχολείο σας μετά τις 23 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και την τελευταία επίσκεψη του/της χορηγητή/χορηγήτριας στο σχολείο σας μπορούν να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του ΠΕ, αφού προβείτε έγκαιρα σε καταχώριση των στοιχείων τους στην ΕΒΔ και σχετική ενημέρωση του/της χορηγητή/χορηγήτριας.

Η ενημέρωση της Διεύθυνσης του σχολείου για τα αποτελέσματα του ΠΕ υπολογίζεται να γίνει τον Μάιο του 2022, μέσω της ΕΒΔ. Σχετική εγκύκλιος θα αναρτηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σε περίπτωση αποριών ή/και διευκρινίσεων σε σχέση με την επιβεβαίωση των στοιχείων του μαθητικού πληθυσμού, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το ΚΕΕΑ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ενώ σε σχέση με το ΠΕ, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στη διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε τη συνεργασία σας για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων, μέσα στο προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα και για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

 

Εγκύκλιος και Παράρτημα